Dokument Prawa Wykonywania Zawodu , który jest ważny na ta chwilę nie będzie wymieniany.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O WYJAŚNIENIE SFORMUŁOWANIA ,,POD NADZOREM INNEJ PIELĘGNIARKI”
W związku z wieloma pytaniami o wyjaśnienie pojęcia nadzoru nad pielęgniarkami, które wykonują zawód na podstawie art. 35a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w związku ze zgodą na wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej wyrażoną przez Ministra Zdrowia w decyzji administracyjnej, uprzejmie podnosimy co następuje:
w odpowiedzi na pytanie o wyjaśnienie sformułowania „pod nadzorem innej pielęgniarki” zawartego w decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia w przedmiocie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z art. 35a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej uprzejmie podnoszę co następuje.Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 1 czerwca 2021 r. znak RKPM.024.6.2021, stanowiącym odpowiedź na pytania NIPiP m.in. dotyczące kompetencji osoby nadzorującej i sposobu powierzenia nadzoru nad pielęgniarką, która uzyskała zgodę na wykonywania zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki, wskazało, że „…kwestia sprawowania nadzoru nad pielęgniarką i położną, która uzyskała prawo wykonywania zawodu w trybie art. 35a ustawy, powinna być przedmiotem szczegółowych uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem (pielęgniarką lub położną), który, co do zasady, powinien wyrazić zgodę na przyjęcie i realizację nowych obowiązków służbowych. Kierownik podmiotu leczniczego odpowiada za organizację pracy w danej placówce oraz zabezpieczenie personelu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym określenie zakresu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Odmowa wykonania obowiązków służbowych przez pracownika regulowana jest na gruncie przepisów prawa pracy.”
Idąc za stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, pielęgniarka, której zostanie powierzony nadzór nad wykonywaniem zawodu przez inną pielęgniarką winna mieć określony zakres obowiązków w tym przedmiocie pozwalający ustalić sposób wykonywania przez nią powierzonego jej nadzoru.
Zauważyć przy tym należy, że nadzór oznacza co prawda sprawdzanie czy osoba nadzorowana prawidłowo wywiązuje się z obowiązków (w tym wypadku udziela świadczeń) ale nie zawiera w swojej definicji sposobu jego sprawowania, w tym nie oznacza z zasady fizycznej obecności przy wykonywaniu obowiązków przez osobę nadzorowaną (naturalnie w teorii pracodawca może uszczegółowić obowiązki w ten sposób, co jednak zapewne pozostałoby w sprzeczności z możliwością udzielania świadczeń przez samą pielęgniarkę nadzorującą).
Konstatując, zakres obowiązków powierzonych pielęgniarce nadzorującej kształtować będzie zakres jej odpowiedzialności, przy czym wobec powierzenia obowiązku nadzoru nad wykonywaniem zawodu odpowiedzialności pielęgniarki winna sprowadzać się nie tyle do odpowiedzialności za działania pielęgniarki nadzorowanej, co za ich prawidłowe nadzorowanie.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNAGRODZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZMIANY OD  LIPCA 2022W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które to zmiany weszły w życie od dnia 29 czerwca 2022 r. i zakładają podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego m.in. pracowników wykonujących zawód medyczny uprzejmie przedstawiamy załącznik do ww. ustawy dotyczący nowych współczynników pracy.

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy
1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45
2 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 1,29
3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19
4 Stażysta 0,95
5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektro-radiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 1,02
6 Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 0,94
7 Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny 0,86
8 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1
9 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0,78
10 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65”

 

W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych winno kształtować się od 2 lipca 2022 r. w następujący sposób:

Grupa Współczynnik pracy Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłoszona przez Prezesa GUS Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
2 1,29  

5.662,53 zł

7.304,66 zł
5 1,02 5.775,78 zł
6 0,94 5.322,78 zł

 

Ustawa weszła w życie w dniu 29.06.2022 r., zaś przepisy wprowadzające nowelizację zakładają ustalenie sposobu podwyższenia wynagrodzenia w danym podmiocie leczniczym w drodze porozumienia z zakładową organizacją związkową reprezentującą pielęgniarki i położne w terminie dni od dnia wejścia w życie ustawy, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. lub jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w powyższym terminie w drodze zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego w terminie dalszych 7 dni. Tym samym ustalenie sposobu podwyższenia wynagrodzenia może nastąpić w pierwszych trzech tygodniach lipca ale niezależnie od daty i formy poczynienia ustaleń obowiązywać będzie od 1 lipca 2022 r.

Kolejną czynnością podjętą przez pracodawcę po ustaleniu sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego będzie zawarcie porozumień zmieniających między pracodawcą a pracownikami.          W przypadku braku zawarcia z pielęgniarką lub położną stosownych porozumień zmieniających (względnie aneksów) do umowy o pracę, które przewidywałyby dostosowanie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty co najmniej odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu, o którym mowa ww. ustawie pracownik uprawniony będzie do wystąpienia z roszczeniem wobec pracodawcy o uzupełnienie należnego mu wynagrodzenia.


1Pismo otrzymane z CKPPiP w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznym przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.Pismo dot. zwołania Krajowego Zjazdu

 


Uprzejmie informujemy, iż 12 maja 2022 r.

w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie odbędzie się Gala

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Głównym sponsorem  Gali jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń

 


Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny 11pacjent”, której priorytetem jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny oraz poprawa bezpieczeństwa zarówno personelu medycznego jak i pacjentów.

Mail informacyjny


Rola pielęgniarki POZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych z cukrzycą typu 2


https://www.cmkp.edu.pl/kurs-jezyka

Szanowni Państwo,
Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim.Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.Chodzi o:lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE)pielęgniarkę/położną z Ukrainy.Poniżej link do komunikatu:https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/praca-dla-medykow-z-ukrainy-w-polsce-informacji-udziela-infolinia-nfz,8165.htmlNFZ wydało komunikat w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób które uciekły z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym po 24 lutego.


Komunikat MZ w sprawie szczepień ochronnych dzieci z Ukrainy


Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych z Ukrainy w Polsce.


Spotkanie ICN – Pielęgniarki dla Pokoju

Informację po spotkaniu Rady ICN

Tłumaczenie

Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą


 

Pismo Ministra Zdrowia -w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych

 

 

 


Komunikat WOIPiP w sprawie kształcenia podyplomowego


Stanowisko w zakresie przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu


Pismo Wojewody Mazowieckiego

 

 

 


 

Ocena komfortu pielęgniarek oraz położnych w szpitalach i przychodniach

 


Opinia prawna w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę


WYNAGRODZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZMIANY OD 01.07.2021

Z dniem 30 czerwca 2021 roku upłynął okres obowiązywania obowiązku przeznaczania środków otrzymanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w taki sposób aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1.600 zł przewidziany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2304).

Jednocześnie, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401 ze zm.) nałożyła do dnia 30 czerwca 2021 roku na podmioty lecznicze będące świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm., dalej „Ustawa”) obowiązek dostosowania umowy będącej podstawą wypłaty wynagrodzeń (umowa o pracę/stosunek służbowy/umowa cywilnoprawna) pielęgniarki lub położnej, która uzyskała wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy (tzn. na podstawie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i dalszych rozporządzeń zmieniających) do warunków wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r.

W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy, systemu czasu pracy lub rozkładu czasu pracy albo wymiaru równoważnika etatu lub liczby zadań realizowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wysokość wynagrodzenia może ulec proporcjonalnej zmianie.

Do wysokości wynagrodzeń na dzień 30 czerwca 2021 r., które stanowić winny podstawę dla ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego po ww. dacie nie wlicza się składników wynagrodzeń finansowanych ze środków finansowych przekazywanych podmiotom leczniczym na pokrycie kosztów dodatkowych świadczeń dla osób uczestniczących w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zgodnie z poleceniami ministra właściwego do spraw zdrowia wydanymi na podstawie.

Zauważyć należy, że zmiana zasad finansowania wynagrodzeń osób pielęgniarek i położnych, o której wyżej mowa nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej lub zmiany warunków tej umowy na mniej korzystne, w szczególności nie może stanowić uzasadnienia dla obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej wysokości wynikającej z wynagrodzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Zobacz art. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 i 4 i art. 20  ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 roku.

Niezależnie od powyższego, ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830, 2401, z 2021 r. poz. 1104) ustalono, że do dnia 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS to 5.167,47 zł. (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,273,8.html)

W związku z powyższym:

– pielęgniarka albo położna z tytułem zawodowym magistra w swoim zawodzie, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będąca pracownikiem w/w podmiotu leczniczego i zatrudniona na stanowisku wymagającym posiadanych kwalifikacji winna otrzymać wynagrodzenie począwszy od drugiej połowy 2021 roku nie niższe niż 5.478 zł (1,06 x 5.167,47 zł);

– pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister w swoim zawodzie będąca pracownikiem w/w podmiotu leczniczego i zatrudniona na stanowisku wymagającym posiadanych kwalifikacji winna otrzymać wynagrodzenie począwszy od drugiej połowy 2021 roku nie niższe niż 4.186 zł (0,81 x 5.167,47 zł);

– pozostałe pielęgniarki albo położne będące pracownikami w/w podmiotu leczniczego i zatrudnione na stanowisku wymagającym posiadanych kwalifikacji winny otrzymać wynagrodzenie począwszy od drugiej połowy 2021 roku nie niższe niż 3.772 zł (0,73 x 5.167,47 zł).

Dla pielęgniarki i położnej wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

Podwyższanie wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej zgodnie z omawianą ustawą uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zobacz art. 3 i załącznik współczynnik pracy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830, 2401, z 2021 r. poz. 1104).

Z poważaniem  ,

adw. Michał Suszyński

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

 


Informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid -19


Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401).


Wyciąg z przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 479).


Wyciąg z przepisów ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 628).


Wyciąg z przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).


Wyciąg z przepisów Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).


Aktualizacja aktów prawnych


Zmiany w aktach prawnych, komunikatach i obwieszczeniach

 


U C H WA Ł A S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Porównanie Sejm – Senat

 

 


SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wspólnie z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych otworzyło PUNKT SZCZEPIEŃ . Szczepienia przeciwko COVID-19 wykonywane są szczepionką typu PFIZER.

 

Harmonogram szczepień:

11.06.2021r ( piątek ) 11.00-18.00   dorośli

12.06.2021 r ( sobota) 8.00-12.30   dorośli i dzieci

15.06.2021 r ( wtorek )  14.00-18.00   dorośli i dzieci

19.06.2021 r ( sobota )  8.00-14.00  dorośli i dzieci
   

Szczepienia odbywają się  w

PUNKCIE SZCZEPIEŃ przy AL.REYMONTA 8 W WARSZAWIE

Kontakt

TEL. 22-290-39-04

       22-815-20-07

     530-553-321

 


Pismo o dodatkach 100%


List otwarty OZZPiP oraz Izb na Mazowszu do Pana Wojewody


Poparcie samorządów dla strajku pielęgniarek i położnych:

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Rada Fizjoterapeutów

Naczelna Rada Lekarska


APEL WOIPiP W SPRAWIE LIKWIDACJI CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


 Oferta pracy Główny/ Główna Ksiegowy/a

-zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy : woipip@woipip.pl


 Warszawa, 12 maja 2021 roku

 

Drogie Panie i Panowie,

Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze,

 

W tegorocznych życzeniach z okazji Waszego Międzynarodowego Święta pragniemy przywołać słowa Florence Nightingale: Twierdzę, że najszczęśliwszymi ludźmi, najbardziej kochającymi swój zawód, najwdzięczniejszymi za dar życia są według mnie kobiety, które poświęcają się pielęgniarstwu.

Niech to przesłanie stanie się dla Was motywem służby, potwierdzeniem Waszej niezastąpionej roli w społeczeństwie, szczególnie w aspekcie życia i zdrowia,  źródłem satysfakcji osobistej.

Niech Wam towarzyszy ideał Florence idącej do chorych „z lampą” troski i życzliwości, a wstawiennictwo błogosławionej Hanny Chrzanowskiej niech wyprasza ewangeliczne światło na przeżywanie zawodowej i rodzinnej codzienności.

Zapewniamy o pamięci modlitewnej

 

 

/-/ Ks. Arkadiusz Zawistowski                        /-/ Bp Romuald Kamiński

Krajowe                                               Przewodniczący Zespołu

Duszpasterstwo Służby Zdrowia                ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia


Międzynarodowy Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej życzenia od Prezes Zofii Małas

 

List Wojewody Mazowieckiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Nowy Dwór Maz.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Poznań

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Jelenia Góra

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Radom

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Łódź

Życzenia Becton Dickinson 

Życzenia Ecolab

 


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Drogie Pielęgniarki i Pielęgniarze.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych oraz całej grupy zawodowej, pragnę złożyć wszystkim pielęgniarkom życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

Dziękujemy Wam za wykazywaną wrażliwość, profesjonalizm w codziennym wysiłku wkładanym w opiekę nad pacjentami.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasze zawody będą dla siebie wsparciem, a dla pacjentów gwarancją najwyższej jakości opieki.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Mikołajczyk
Prezes Zarządu


Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w załączeniu przesyłam życzenia od Pani Anity Drążek – Przewodniczącej ORPiP w Rzeszowie

 


Pomoc dla dzieci zmarłej pielęgniarki.

Jestem pielęgniarką z Kliniki Nefrologii i Stacji Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
W marcu tego roku jedna z naszych koleżanek otrzymała pozytywny wynik w kierunku COVID-19. Agnieszka była w 29 tygodniu ciąży, którą rozwiązano poprzez cesarskie cięcie. Niestety nasza koleżanka po półtoramiesięcznej walce zmarła. Pozostawiła męża, 2,5-letniego synka i córeczkę, która jest wcześniakiem.

My, jako koleżanki Agnieszki zorganizowałyśmy zbiórkę internetową, aby pomóc zapewnić stabilność finansową jej mężowi oraz dzieciom, szczególnie małej Oli.

Bardzo prosimy o udostępnienie naszej zbiórki wśród członków należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie.

Link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/6jdam2

Serdecznie dziękujemy.

Pozdrawiam,

Sabina Rachwał-Pietryka


Miasto st. Warszawa otwiera punty masowych szczepień przeciwko Covid-19.

Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się pod :

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Pielegniarka-Pielegniarz/4810-2868-26-spa-4027.htm

 


Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że w 2020 roku otrzymała darowizny na kwotę 38.210,99 zł. przeznaczone na przeciwdziałanie  COVID-19 w tym 17.053,99 zł. od Fundacji na rzecz rozwoju probacji „PROBARE” z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 115.

Otrzymane darowizny zostały w całości przekazane przedstawicielom służby zdrowia na zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

 


Odpowiedź z MZ dla Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych


„Dodatek zembalowy”

 


Pismo dot. rekrutacji personelu w Szpitalu Południowym

 


ANKIETA DOT. COVID-19

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ86BIIt4MwKQgR

Uprzejmie również Państwa proszę o jak najszerszą dystrybucję ankiety do Koleżanek i Kolegów pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, lekarzy oraz studentów wymienionych kierunków. Liczy się każda pomoc, chcemy uzyskać informacje od jak najliczniejszych grup.

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.


Ankieta dla Położnych

Specjalnie dla medyków od 12.01.2021r. zostały otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych w 5 miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu.

Punkty szczepień w szpitalach rezerwowych

Uprzejmie prosimy, aby przed udaniem się na szczepienie umówić się na odpowiedni termin, kontaktując się z wybranym szpitalem.

Warszawa

Szpitala CSK MSWiA w Warszawie przy ul. KS. J. Poniatowskiego 1 na Stadionie PGE Narodowy

Kontakt do punktu: koordynator: Michał Hampel  telefon 22  508 15 52, e-mail: szczepieniacovid@cskmswia.pl

 


 

 


Ankieta dla Położnych

 

 


 

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń dla przyznanego zasiłku zgodnie z podstawą wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, poprzez przyjęcie podstawy wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Wniosek


 

Pismo PKN Orlen


 

Pismo do Ministra Zdrowia zapewniającego pielęgniarkom i położnym zasiłek chorobowy (kwarantanna)w miesięcznym wymiarze 100%

Odpowiedź MZ

 

 


Rehabilitacja po COVID-19

w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. jest nowy pakiet,
dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej
chorobie COVID -19. Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej ,
wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz wsparcie zdrowia
psychicznego. Zadaniem programu jest oddziaływanie lecznicze na osoby,
u których zaprzestanie rehabilitacji spowodowałoby pogarszanie stanu
zdrowia.

https://uzdrowisko-swieradow.pl/rehabilitacja-po–covid–owa/package/uzdroswieradow/pl/35035

 

Pozdrawiam

Elżbieta Gajowniczek
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.

 


Pismo w sprawie oddelegowania pielęgniarek i położnych

 

Aktualizacja Apelu Wojewody Mazowieckiego

Apel Wojewody Mazowieckiego


Stanowisko w sprawie: poselskiego projektu z dnia 28 października 2020 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19


Materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 (w odniesieniu do pkt 3 i 4 jeżeli posiadają Państwo materiały własne o podobnej treści to oczywiście nie ma przeszkód, żeby posługiwać się własnymi materiałami dydaktycznymi)

 


Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 


Pismo skierowane do Posłów RP z dnia 20.10.2020 dot. uwag do planowanych zmian ustawy

 


Interpelacja poselska-w związku z planowaną zmianą zasad wypłacania wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym

 


Pismo do Generalnego Dyrektora Służby Więziennej


 

Pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie administracyjnych decyzji o skierowaniu do pracy

 

Pismo do Ministra Zdrowia dot. zmiany dystrybucji dodatkowych środków na wynagrodzenie

 

 


Poparcie kandydatury Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Odstąpienie od udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych.

 


Apel do Prezydenta RP

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych


 

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

 


 

 

Przekazujemy informację ze spotkania, które odbyło się 1 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia.


Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

30.06.2020

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu.

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/kadra-medyczna1

 


W dniu dzisiejszym 4 czerwca 2020 roku w ramach akcji ,, Kuratorzy sądowi służbie zdrowia” podjętej z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów poprzez Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji ,,Probare’’  zostały przekazane środki finansowe na zakup ok 2500 sztuk fartuchów ochronnych dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej, medycyny szkolnej i środowiskowo-rodzinnej. W imieniu Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składam serdeczne podziękowania za oferowaną pomoc.


Serdeczne gratulacje dla Laureatki XV edycji konkursu (2019) Pielęgniarka Roku

 

Pani MARTY  STRZELBICKIEJ ze Szczecina

za zajęcie 1 miejsca

oraz

dla naszych koleżanek i kolegi:

za wyróżnienie nagrodą specjalną dla Pani MIROSŁAWY MŁYNARCZUK

i finalistów konkursu: Pana TOMASZA PIĄTKA i Pani EDYTY KARPETA

członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

W imieniu Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składam serdeczne gratulacje i podziękowania za oferowaną jakość, zaangażowanie  i profesjonalizm w swojej dziedzinie, która ma szczególną wartość w procesie opieki nad pacjentem.

 

 

                             

  Z wyrazami uznania,

W imieniu Okręgowej Rady WOIPiP

   Anna Dudzińska

   Przewodnicząca

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych  dystrybucją pozyskanych środków ochrony osobistej zajmuje się Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Kolejna  tura środków skierowana jest do pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarskiej opieki długoterminowej , domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych, pielęgniarek medycyny szkolnej.

Otrzymaliśmy : 1233  opakowań rękawiczek, 2996 opakowań maseczek trójwarstwowych, 2400 sztuk przyłbic i 375 sztuk płynu dezynfekcyjnego rąk –           TRISEPT 5 L. Dokumentacja odebranego i wydanego towaru znajduje się w biurze WOIPiP.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w dostarczeniu środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

Anna Dudzińska
Przewodnicząca


Hejt STOP!

Stop epidemii przemocy i rozwoju wirusa hejtu wobec pielęgniarek i położnych.

Wirus hejtu wobec pielęgniarek i położnych zaraża ludzi doprowadzając do zachowań,  które umożliwia mu możliwość replikacji i rozmnażania się i tym samym prowadząc do przemocy. https://tiny.pl/7g6wh

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Kampania społeczna zorganizowana przez Instytut Systemu Ochrony Zdrowia https://tiny.pl/7g6wh

 

Pozostaje do dyspozycji.

 

Z wyrazami szacunku i poważania,

 

mgr Sławomir Jagieła, MBA
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
 +48 511424 424
 s.jagiela@vizja.pl
 www.vizja.pl | www.ufm.vizja.pl

 

SPRZECIW wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej-polegających na wprowadzeniu tzw.„wspólnej deklaracji”wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ oraz położną POZ.


Życzenia z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i dnia Położnej:

 

 

 


Życzenia od Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja  

 

Życzenia od Wojewody Mazowieckiego

Życzenia od ks. Arkadiusza Zawistowskiego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia dla Położnych

Życzenia od ks. Arkadiusza Zawistowskiego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia dla Pielęgniarek 

 

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej OIPIP w Rzeszowie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej OIPIP w Koszalinie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składa firma INTERMEN Piotr Kaczmarczyk

Życzenia od InterPolska

Życzenia od Solpharm

Życzenia od Platinium Residence

 


Pismo WOIPiP do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów

 

Odpowiedź Minister  J.Szczurek-Żelazko do WOIPIP


USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19- dotyczy wynagrodzenia w czasie kwarantanny (zasiłek chorobowy)

COVID-19 – Chorobą zawodową

Choroba zawodowa- odpowiedź MZ do NIPIP

Choroba zawodowa – odpowiedź MZ do Naczelnej Rady Lekarskiej


TESTY PUNKTY POBRAŃ W WARSZAWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Położni

w dobie panującej pandemii koronawirusa, przy ograniczeniach dostępu do wykonania testów dla personelu medycznego na obecność koronawirusa Sars-C0V-2 poza szpitalami, z uwagi na fakt, iż medycy są grupą podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19, w imieniu Pani Anny Dudzińskiej Przewodniczącej WOIPiP uprzejmie informujemy, iż personel medyczny, w przypadku podejrzenia o kontakt z osobą pozytywną, zakażoną SARS-CoV-2  ma możliwość wykonania bezpłatnego badania w ramach uruchomionego” przez Laboratoria medyczne Grupy DIAGNOSTYKA

programu „BADAMY-WSPIERAMY”.

Testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla medyków są pobierane w specjalnie przygotowanym Punkcie Pobrań typu „Drive&Go-Thru” w Warszawie:

–  przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (w pobliżu Ratusza Dzielnicy Ursynów)

Badania można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, okazując dokument Prawa Wykonywania Zawodu.

DIAGNOSTYKA zadeklarowała pierwszeństwo Medykom w wykonywaniu testu

 

https://diag.pl/lekarz/badamy-wspieramy-darmowe-testy-na-covid-19-dla-medykow/

Informacja z dnia 30.04.2020

W związku z wpływającymi do WOIPiP sygnałami o odmowie wykonania bezpłatnych badań koleżankom pracującym w POZ, pragniemy potwierdzić, że pielęgniarki i położne są uprawnione do skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku COVID-19, wykonywanych przez Grupę Diagnostyka w ramach programu Badamy-Wspieramy.

Dotyczy to wszystkich pielęgniarek i położnych, niezależnie od tego czy pracują w POZ-tach czy w szpitalach. Jedynym warunkiem jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.

Jednocześnie w przypadku wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, można skorzystać z pomocy telefonicznej DIAGNOSTYKI w Warszawie: tel. 663 697 977.

Wszelkie informacje dotyczące bezpłatnych badań dla medyków zamieszczone są też na stronie internetowej: https://diag.pl/pacjent/koronawirus/akcja-badamy-wspieramy-medykow/

Potwierdzamy, że w Warszawie mobilne punkty pobrań zlokalizowane są:

  • przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (przy Ratuszu Dz. Ursynów)

oraz

  • na terenie CH Westfield ARKADIA, przy Al. Jana Pawła II 82 (parking na poziomie -2).

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Jednocześnie DIAGNOSTYKA przeprasza za zamieszanie, jakie mogła wywołać nieprecyzyjna informacja jednego z ich pracowników. 

Przewodnicząca WOIPiP

Anna Dudzińska

 


 


Pismo w sprawie nowelizacji ustawy– do Premiera RP

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Przewodniczącej WOIPiP

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana  Łukasza Schreibera Ministera- członka Rady Ministrów

Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Pani Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości

 


Pismo Wojewody Mazowieckiego  do Pani Przewodniczącej Anny Dudzińskiej

Pismo do Wojewody Mazowieckiegowo


Pismo do Wojewody Mazowieckiego

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego

Apel Wojewody Mazowieckiego do Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego


Pismo do Prezydenta m. st. Warszawy

Pismo do Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawa

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy

 Załącznik


Aktualne Akty Prawne

dalszy ciąg:

Monitoring aktów prawnych

 

Akty Prawne

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

Art 15. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.


Pismo od Ministerstwa Zdrowia


 

Pismo do Medicover Sp. z o.o. w sprawie planowanych obniżek wynagrodzenia

Odpowiedź od Medicover Sp. z o.o.


APELE

Apel Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko

 

Apel o możliwość wsparcia finansowego w kontekście wynajmu mieszkania dla medyka

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSWiA

Drogie Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw prośbie skierowanej przez Zespół Naczelnej Pielęgniarki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie o wsparcie i pomoc w uzupełnieniu brakującego personelu pielęgniarskiego do pracy w oddziałach szpitalnych tejże placówki, zwracamy się do Państwa z apelem o wyjście naprzeciw potrzebom szpitala i podjęcie czynności zawodowych w opiece nad pacjentami przebywającymi na obserwacji i chorującymi na COVID-19.

Wszystkie koleżanki i koledzy, którzy mogliby od zaraz wspomóc kadrę pielęgniarską w/w placówki proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką CSK MSWiA mgr Alicją Jakubowską pod numerem tel. 22 508 10 27.

 

 

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM PRZY UL. BOBROWIECKIEJ 9 W WARSZAWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw wezwaniu do wsparcia i pomocy naszej koleżance- będącej jednocześnie pielęgniarką i dyrektorem placówki, w której odnotowano ognisko zakażenia koronawirusem, mającej pod swoją opieką 50 pacjentów, z czego 19 osób ma stwierdzony koronawirus dodatni, gdzie część pielęgniarek i opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie odmówiła wykonywania pracy, a część przebywa na kwarantannie, zwracamy się do Was z APELEM o wsparcie placówki i pomoc w zaistniałej niezmiernie trudnej sytuacji.

Wszystkie koleżanki które mogłyby od zaraz zastąpić pielęgniarki sprawujące tam już heroiczną opiekę ponad 180 godzinnej nieprzerwanie trwającej zmiany, proszone są o kontakt z Dyrektor Zakładu Dorotą Kotowską  tel. 692-297-274 lub 22 559-4-31.


Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Komunikat z Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie obsługi pielęgniarek i Położnych w aptekach poza kolejnością


Drogie Koleżanki i Koledzy,
Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Czas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w jakim znaleźliśmy się w aktualnym, szczególnym momencie naszego życia, staje się czasem wyjątkowej próby i wyzwaniem dla naszych zawodów – pielęgniarki i położnej.
To czas, w którym społeczeństwo przyznało Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy pracujący dziś, w zaistniałej trudnej sytuacji epidemiologicznego zagrożenia, z narażeniem własnego zdrowia i życia bezpośrednio przy chorym wymagającym Waszej opieki, szczególną rolę i odpowiedzialność. Przekazuję Wam ogromne słowa uznania za odwagę i pracę w walce o zdrowie i życie pacjentów. Wierzę, że społeczeństwo polskie doceni ten trud, i wyrazi uznanie dla profesjonalizmu wykonywanej Waszej pracy oraz pozostałych zawodów medycznych. Mam nadzieję, że już nigdy nie usłyszymy słów pt. ,,znowu strajkują’’, ,,ciągle chcą więcej pieniędzy’’, ,,nic nie robią, tylko piją kawę’’.
Zakażenia koronawirusem występują niemalże na całym świecie, ale to pielęgniarki i położne każdego dnia walczą z tą pandemią narażając swoje zdrowie i życie.
Ta walka to największe wyzwanie ostatnich lat.
Mając na uwadze Wasze zaangażowanie i oddanie, w imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składam Wam wielkie podziękowania za Waszą ogromną odpowiedzialność, za sposób zaopiekowania się chorymi, za misję jaką przyszło Wam pełnić w dzisiejszych niełatwych dla wszystkich okolicznościach zagrożonego życia. Wspaniale realizujecie swoje zadania. Przyjmijcie nasze podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku.

W imieniu Okręgowej Rady
Anna Dudzińska
Przewodnicząca

 

 

Szanowni Państwo,

 

Powstańcy Warszawy – żołnierze i sanitariuszki – przekazali podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych- list dotyczący walki z epidemią koronawirusa.

 Podziękowania

 

NASZE ŚWIĘTO

W dniu 7 kwietnia , w rocznicę powstania WHO, począwszy od 1950 roku, obchodzimy
ustanowione podczas Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Zdrowia
święto pracowników ochrony zdrowia. W tym roku obchodzimy je w szczególny sposób,
nękani pandemią koronowirusa. Jednak pomimo to dajemy z siebie wszystko co jest potrzebne,

by nieść pomoc naszym pacjentom.

Dlatego życzymy WSZYSTKIM PRACOWNIKOM OCHRONY ZDROWIA pielęgniarkom,
położnym, lekarzom, ratownikom, laborantom, sanitariuszom i salowym dużo zdrowia,
cierpliwości w wypełnianiu swoich obowiązków, odporności fizycznej i psychicznej oraz

spokojnie spędzonych świąt wielkanocnych.
W imieniu Okręgowej Rady

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca Anna Dudzińska