OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy                              w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z 2023 poz. 1515):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
 • a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w siedzibie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31 w Warszawie, kancelaria pokój 317 na III piętrze.

– za pośrednictwem poczty na adres:. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 1 marca 2024 roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska  SPZOZ w Warszawie lub data stempla pocztowego.

 

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie są udostępnione w https://spl.pl/kariera-2/

 • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem : 22 526-44-60
 • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.