OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKCJA

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych; Oddziału III Chorób Płuc, IV Chorób Płuc i Gruźlicy,
VI Chorób Płuc i Gruźlicy,  VII Anestezjologii i Intensywnej Terapii, VIII Chorób Płuc i Gruźlicy, X Chorób Płuc
i Gruźlicy, XI Chirurgii Klatki Piersiowej, XII Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej, Bloku Operacyjnego, Hospicjum Stacjonarnego .

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 poz. 1515):

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
  • a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( wpisać nazwę oddziału, którego dotyczy konkurs).

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w  Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Otwocku, ul. Narutowicza 80,  (tel. 22 344 64 13 )
w godz. 9.00-14.00

– za pośrednictwem poczty na adres:. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock
ul. Narutowicza 80.  Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa
19 lutego 2024 roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy są udostępnione na stronie www.otwock-szpital.pl

  • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 344 63 25

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

• Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych.

• Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.


Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego
w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Wymagania
Wymagane kwalifikacje :
• tytuł magistra pielęgniarstwa,;
• tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
• doświadczenie w pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok pracy w szpitalu;
oraz
* posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
* doświadczenie w zarządzaniu personelem medycznym.
Opis stanowiska pracy
Praca w systemie jednozmianowym.
Organizacja i nadzór pracy podległego personelu.
Organizowanie i wpływ na prawidłową realizację zadań z zakresu opieki psychiatrycznej.
Umiejętność komunikacji z chorym z zaburzeniami psychicznymi.
Zgłoszenia zawierające kserokopie kwalifikacji (potwierdzone za zgodność z oryginałem), CV
i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko
Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży” od dnia 04
września 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. do godziny 14.00 w Dziale Spraw Pracowniczych
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957
Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza
Oddziałowego w II Klinice Neurologii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul.
Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
2) Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
3) Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu Pracy.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3
miesiące.
6) mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacji.