Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego
w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Wymagania
Wymagane kwalifikacje :
• tytuł magistra pielęgniarstwa,;
• tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
• doświadczenie w pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok pracy w szpitalu;
oraz
* posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
* doświadczenie w zarządzaniu personelem medycznym.
Opis stanowiska pracy
Praca w systemie jednozmianowym.
Organizacja i nadzór pracy podległego personelu.
Organizowanie i wpływ na prawidłową realizację zadań z zakresu opieki psychiatrycznej.
Umiejętność komunikacji z chorym z zaburzeniami psychicznymi.
Zgłoszenia zawierające kserokopie kwalifikacji (potwierdzone za zgodność z oryginałem), CV
i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko
Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży” od dnia 04
września 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. do godziny 14.00 w Dziale Spraw Pracowniczych
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957
Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza
Oddziałowego w II Klinice Neurologii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul.
Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
2) Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
3) Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu Pracy.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3
miesiące.
6) mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacji.