OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTORA

Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych     ; oddziałów kardiologii i chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, II wewnętrznego i gastroenterologii oraz dermatologii dorosłych

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922).

 

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( wpisać nazwę oddziału, którego dotyczy konkurs).

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w  Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie ul. Bursztynowa 2,  ( Kancelaria Szpitala – I piętro,

pokój nr 11, budynek B ) w godz. 9.00-14.00

– za pośrednictwem poczty na adres:. Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa 9 czerwca 2023 roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego lub data stempla pocztowego.

 

Informujemy, że:

 • termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej,
 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego są udostępnione na stronie www.mssw.pl

 • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem : 22 47 35 403

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Międzyleski Szpital Specjalistyczny
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem kancelaria@mssw.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.