Składamy:

lub

  • zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu ( można przesłać skan zaświadczenia e-mailem),

lub

  • oświadczenie osoby zainteresowanej o miejscu zatrudnienia – należy podać dokładny adres zakładu pracy z kodem, stanowisko oraz datę rozpoczęcia pracy ( dzień, miesiąc, rok).

Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zmiany miejsca pracy można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Ponadto  informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014  poz. 1435) pielęgniarka i położna wykonująca zawód:

  • w ramach umowy o pracę;
  • w ramach stosunku służbowego;
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z  podaną wcześniej instrukcją.