Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

 

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy OIPiP:

 1. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

Informacja:

Uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek – nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE

28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 354, str. 132)

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego), a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, które polega skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych – absolwentek szkół pomaturalnych.

Wykaz ośrodków informacyjnych w Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji udzielają ośrodki informacyjne poszczególnych krajów:

 • Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych w Warszawie, ul. Pory 78 02-757 Warszawa , http://www.nipip.pl
 • Austria: Abteilung 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, A-1010 VIENNA, tel. +43-1-71100 54446,irene.kosnopfl@bmwa.gv.at
 • Belgia: Direction générale de l`enseignement non obligatoire et de la recherché scientifique, C.A.E.-6-ieme étage – Bureau 6539, Boulevard Pachéco, 19 bte 0 B – 1010 BRUXELLES, tel. +32-2-210 55 77, chantal.kaufmann@cfwb.be, http://www.cfwb.be/infosup
 • Dania: Danish Centre for Assessment of Education (CVUU), H.C. Andersens Boulevard 43, DK-1553 KOBENHAVN, tel. +45-33 26 85 32, moo@su.dk
 • Finlandia: national Board of Education, P.O. Box 380, SF – 00531 Helsinki, tel. +358-9-77 47 71 28, carita.blomqvist@oph.fi
 • Francja: Ministere de l`Education Nationale, Bureau DRIC B3, rue de Grenelle 110 F-75007 PARIS, tel. +33-1-55- 55 04 28 joelle. pruvost@education.gouv.fr, http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
 • Grecja: Ministry of National Education & religious Affairs, 67 rue Penepistimiou, GR – 105 64 ATHENES, tel.+30-10-324 39 23,srpq@otenet.gr, http://www.srpq.gr
 • Hiszpania: Ministerio de Educación, Paseo del Prado 28, E-28071 MADRID, tel. +34-91-506 56 18, alvaro.martinez@educ.mec.es
 • Holandia: IRAS- Informatiescentrum Richtlijn Algemeen Stetsel, Postbus 29777, NL-2502 LT DEN HAAG, tel. +31-70 426 0390,Ibruin@nufficcs.nl
 • Irlandia: Dept of Education & Science, Training College Building, Marlborough St Dublin 1, tel. 00-353-1 889 22 36,gouldings@educ.irlgov.ie
 • Islandia: Ministry of Education,Sölvholsgötu, 4, IS-150 REYKJAVIK, tel. 354-545 95 91, Hordur.larusson@mrn.stjr.is
 • Lichtenstein: Department of Education, 2 Herrengasse, FL-9490 VADUZ, tel. +423-236 67 58, helmut.konrad@sa.llv.li,http://www.firstlink.li/eu/sokrates
 • Luksemburg: Ministere de la Culture, de l`Enseignement Supérieur et de la Recherche, 29 rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG, tel.+352-478 51 39, tagliaferri@men.lu
 • Niemcy: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK), Lennénstr. 6, D-53113 BONN, tel. +49-228 50 10, zab@kmk.org
 • Norwegia: Ministry of Education, Research and Church Affairs, P.O. Box 8119, N-0032 OSLO, tel. 47-22 24 79 23, Ila@kuf.dep.no
 • Portugalia: Ministéda Ciencia e do Ensino Superior – Geral do Ensino Superior/Divisao de Reconhecimonto e Intercambio, Av.Duque d`Ávila, 137-4eEsq, P-1069-016 LISBOA, tel. +351-21-312 60 98, Manuela.paiva@desup.min-edu.pt
 • Szwajcaria: Office federal de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, CH-3003 BERNE, tel.+41 31 322 29 37, max.wild@bbt.admin.ch
 • Szwecja: national Agency forHigher Education, Box 7851, S – 10399 STOCKHOLM, tel. +46-8-56 30 86 63Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se
 • Wielka Brytania: Department for Education and Skills, Room E3b Moorfoot, GB – Sheffield S1 4pQ, tel.+44-114-259 41 51,carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk, www.dfes.gov.uk/europeopen
 • Włochy: Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli 66, I-00186 ROMA, tel.+39-06-6779 53 22,A.BianchiConti@palazzochigi.it

 

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok. 10
02-757 Warszawa
tel. 22-327-61-61
faks 22-327-61-60
nipip@nipip.pl

OKRĘGOWE IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:    http://www.nipip.pl/index.php/kontakty/oipip

 

 


Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych  w Unii Europejskiej:

 

Składamy:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej zgodnie z prawem UE.
  Pobierz wniosek
 2. Prawo wykonywania zawodu.
 3. Dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz suplement.
 4. Świadectwa pracy w charakterze pielęgniarki lub położnej wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Dowód osobisty.

Kserokopie w/w dokumentów składamy wraz z oryginałami (do wglądu) w biurze Izby osobiście.

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl

Pn.-Śr.   08:00-16:00
Czw.   8.00-17:00
Pt. – 08:00-15:00

Wydane przez Izbę zaświadczenie, pozostaje ważne przez okres 3 miesięcy od daty wydania.

Informacje ogólne – pielęgniarki i położne , które zamierzają wykonywać zawód na terenie UE powinny złożyć wniosek do Okręgowej Izby o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami, oraz że posiadany dyplom , świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje wynikające z przepisów prawa unijnego. Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest odpowiednie zaświadczenie wydawane przez właściwą ( tam gdzie jest zarejestrowana) Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, reguluje zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych podzielonych ze względu na kryterium posiadanego wykształcenia.

Przedmiotowe zaświadczenie, celem rozpoczęcia procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, należy złożyć w odpowiednim organie państwa przyjmującego. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 50, władze właściwe państwa rozpatrującego wniosek mogą żądać dodatkowych dokumentów. W przypadku ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych będzie to np. program nauczania szkoły, która ukończyła pielęgniarka /położna

Zgodnie z artykułem 51 Dyrektywy 2005/36/WE procedura wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych przebiega następująco:

1. Właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów.

2. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. Jednakże powyższy termin może zostać przedłużony o miesiąc w przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie przepisów regulujących ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych.

3. Od decyzji lub braku decyzji w przypisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Należy jednocześnie podkreślić, iż przepisy wskazanej dyrektywy, nie są dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio źródłem praw i obowiązków. Przepisy dyrektywy zostały implementowane do systemów prawnych wszystkich państw, co może oznaczać pewne różnice w organizacji i procedurach uznawania kwalifikacji zawodowych. Podstawowym wymogiem implementacji jest osiągnięcie celu zakładanego przez dyrektywę, a więc zapewnienie efektywnego uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowany może powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy, jedynie w przypadku, gdy dane państwo nie dokonało implementacji przepisów do prawa krajowego.

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu:

Biuro PWZ

tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl

Pn.-Śr.  08:00-16:00

Czw.   08:00-17:00

Pt.  08:00-15:00

 


Uznawanie kwalifikacji obywatelom państw spoza UE – przyznanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi

 

Postawa prawna: art. 35 i 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1251 ze zm.)

Zgodnie z zapisami prawa Okręgowa Rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu, może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na stałe albo na czas określony cudzoziemcowi, który złoży wniosek o przyznanie PWZ i załączy:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (certyfikaty wydawane są przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego – certyfikatpolski.pl
 • zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,
 • zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

oraz

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej,
 • odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Cudzoziemcowi przyznaje się ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego (po zakończonym procesie nostryfikacji dyplomu) lub kształcenia podyplomowego, jeżeli spełnia warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 5-7.

Wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza/ Położnej/Położnego, albo Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza/Położnej/Położnego*, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych :

Pobierz wniosek

 

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl
Pn.-Śr.   08:00-16:00
Czw.   8.00-17:00
Pt. – 08:00-15:00

 

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

https://nipip.pl/pielegniarkapolozna-ukrainy-moze-uzyskac-polsce-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarkipoloznej/

 

 


Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

W punktach imigranci z krajów nie należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą otrzymać informację i porady z zakresu:

 • legalizacji pracy i pobytu w Polsce, praw pracowniczych, łączenia rodzin,
 • doradztwa zawodowego,
 • korzystania z opieki zdrowotnej, obowiązków podatkowych, uzyskiwania numeru PESEL i meldunku,
 • korzystania z instytucji publicznych i organizacji społecznych, poszukiwania pracy, wynajmu mieszkania,
 • informacji o polskim rynku pracy, prawach i obowiązkach pracownika cudzoziemskiego, przepisach BHP,
 • portali z ofertami pracy, zasadami legalizacji zatrudnienia, rodzajach umów o pracę, wyszczególnieniem spraw, które można załatwić online, korzyści wynikających z posiadania profilu zaufanego,
 • wchodzenia w system edukacji, wsparcia dla dziecka imigranckiego w szkole, doradztwa zawodowego.

Po uprzednim umówieniu terminu można skorzystać ze specjalistycznej porady prawnej oraz wsparcia psychologa dla dziecka, osoby dorosłej i dla rodzin.

W punktach można uzyskać informację o aktualnie prowadzonych kursach języka polskiego.

KONTAKT

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
poniedziałek – piątek, 8:00 – 19:00

Telefon: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 02
E-mail: cpc@cpc.org.pl

Mówią po angielsku, arabsku, gruzińsku, persku, polsku, rosyjsku, tadżycku, ukraińsku i wietnamsku.