Ważne – dot. obowiązku złożenia przez praktyki zawodowe sprawozdań statystycznych

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przypomina , że : „Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz.459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz.U. poz. 2303 z późn.zm.), wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie:  https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego:

Pismo do praktyk zawodowych


Komunikaty:

Dotyczy wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zmiany wpisu w rejestrze w roku 2023:

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

– OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – 134,00 ZŁ
– OPŁATA OD ZMIANY WPISU W REJESTRZE – 67,00 ZŁ

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki/położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej to 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Powyższe opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
PKO S.A. Oddział Warszawa, ul. Biała 4,
Nr konta: 531240 6319 1111 0000 4779 2199


Komunikaty:

Dotyczy wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zmiany wpisu w rejestrze w roku 2022:

– OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – 118,00 ZŁ
– OPŁATA ZA ZMIANY W REJESTRZE – 59,00 ZŁ

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki/położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej to 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Powyższe opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
PKO S.A. Oddział Warszawa, ul. Biała 4,
Nr konta: 531240 6319 1111 0000 4779 2199


 

Ważne – dot. obowiązku złożenia przez praktyki sprawozdań statystycznych

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przypomina , że : „Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

 


Ważne – dot. zmiany numeru Infolinii Centrum e-Zdrowia (CeZ)

Uprzejmie informuję, że od 29 lipca 2021 r. ulegnie zmianie numer Infolinii Centrum e-Zdrowia (CeZ), która świadczy pomoc techniczną dla użytkowników w zakresie systemów zarządzanych przez CeZ.

Nowy  numer infolinii to 19239

Informacja


Ważne – dot. obowiązku przekazania rocznych sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przypomina, iż Pielęgniarki i Położne prowadzące praktyki zawodowe są zobowiązane przedkładać sprawozdania objęte Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok. Jednocześnie informuje, że nie dotyczy to praktyk udzielających świadczeń jedynie w podmiocie leczniczym.

W związku z faktem, że sprawozdania za rok 2020 należy przekazać w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia funkcjonuje portal sprawozdawczy do przekazywania danych drogą elektroniczną – System Statystykiw Ochronie Zdrowia (SSOZ). System ten dostępny jest pod linkiem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html lub na stronie www.csioz.gov.pl w zakładce Projekty/Statystyka/SSOZ.

Ponadto dodatkowe informacje znajdują się również na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zdrowia: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/statystyka-medyczna2


Dotyczy wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zmiany wpisu w rejestrze w roku 2021:

– OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – 109,00 ZŁ
– OPŁATA ZA ZMIANY W REJESTRZE – 54,50 ZŁ
Powyższe opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
PKO S.A. Oddział Warszawa, ul. Biała 4,
Nr konta: 531240 6319 1111 0000 4779 2199

Ważne – dot. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, wniosek o:
1) wpis do rejestru,
2) zmianę wpisu do rejestru,
3) wykreślenie z rejestru, składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego.

Zakładanie konta na platformie ePUAP odbywa się na stronie:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
Do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu za pomocą aplikacji RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika. Konto można założyć wchodząc na stronę: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ następnie w zakładkę „Aplikacja dla praktyk zawodowych”, która znajduje się w części przeznaczonej dla Praktyk Pielęgniarek i Położnych do pobrania: instrukcja wypełniania wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Dla praktyk pielęgniarskich i położniczych


Ważne – dot. praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

do pobrania: przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

 

Dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarek/położnych

Zgodnie z art. 208 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) do dnia 30 czerwca 2012r.
należy dostarczyć potwierdzenia zawarcia umowy polisy obowiązkowego ubezpieczenia  OC dla osób wykonujących  działalność medyczną oraz nr NIP i danych objętych rejestrem w terminie REGON. Na podstawie art. 107 ust.1
ww. ustawy na podmiocie wykonującym działalność leczniczą ciąży obowiązek
zgłoszenia wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie
14 dni od ich powstania.

Ustawa o działalności leczniczej nakłada również na podmiot wykonujący działalność  leczniczą (w tym podmioty wykonujące praktykę zawodową), stworzenie regulaminu  organizacyjnego. Treść regulaminu organizacyjnego określa Art. 24 wyżej cytowanej ustawy.


WAŻNA INFORMACJA !
Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o:
1) wpis
2) zmianę wpisu
3) wykreślenie
z rejestru podmiotów wykonujących praktykę zawodową powinny być składane w postaci
elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
ePUAP.
Powyższe wynika z § 18.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U 2011 Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.)
do pobrania: instrukcja wypełniania wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Dla praktyk pielęgniarskich i położniczych.