GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWAWANIA ZAWODU  PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NA ROK 2023/2024

 

Informujemy, że Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zawarła  grupowe ubezpieczenie członków Izby od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych .

 

Ochrona ubezpieczeniowa działa od 1.05.2023r. do 30.04.2024r. z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 100. 000 zł.

 

Dobrowolne ubezpieczenie opłacane przez WOIPIP z sumą gwarancyjną w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego wynosi

 100 000 zł na jedno zdarzenie oraz 2 500 000 zł na wszystkie zdarzenia.

 

Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu  pielęgniarki i położnej

Za odpowiedzialność cywilną zawodową rozumie się odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej.

Warunki szczególne:

 

Ubezpieczony:

Pielęgniarki i położne będące członkami Warszawskiej Okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych.

 

W razie szkody na WOIPiP ciąży obowiązek udokumentowania, że dana pielęgniarka była członkiem Izby i opłaciła składkę członkowską.

 

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

 

 

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

  • Ubezpieczenie dla osób fizycznych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej niezależnie od formy jego wykonywania.
  • wynikające z naruszenia praw pacjenta;
  • spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.
  •  szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
  •  szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych /w tym HIV , WZW i koronawirus/
  •  w ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi(pokryte będą koszty obrony sądowe przed roszczeniami poszkodowanego, koszty postępowania ekspertów  .
  • Włączenie szkód rzeczowych z limitem 10.000zł na wszystkie zdarzenia.

Postępowanie ubezpieczonego w razie powstania szkody

W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenia ze strony poszkodowanego, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody powiadomić Brokera: Barbarę Karpińską – Gamma Ray Broker, reprezentującą ubezpieczonego wobec PZU S.A. w procesie likwidacji szkody.

Kontakt do Brokera:

mobil : +48 501 021 154

e-mail:  b.karpinska@gammaray.pl

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC  – SKŁADKA-  60ZŁ

 

 Postępowanie ubezpieczonego w przypadku korzystania z preferencji w zakresie zawierania innych ubezpieczeń:

Osoby objęte ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są uprawnione do korzystania z preferencji przy zawieraniu dodatkowego, ubezpieczenia OC indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej – składka roczna 60 zł.

SG i zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (SG 30 000 / 150 000 euro )

 

 

Osoba pragnąca skorzystać z powyższych preferencji powinna zgłosić się do:

– Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do korzystania z preferencji objętych niniejszą umową .

 

Żeby otrzymać polisę należy przesłać na adres : b.karpinska@gammaray.pl

Powyższe dane są niezbędne do wystawienia polisy.

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO POLISY – WOIPIP / MOIPIP tu wpisać nazwę izby – ……………………….
1 pełna nazwa / imię i nazwisko
2 okres ubezpieczenia od….do….
3 KOD
4 MIASTO
5 ULICA
6 NR DOMU / MIESZKANIE
7 PESEL
8 REGON
9 PIELĘGNIARKA CZY POŁOŻNA
10 NR REJESTRU RPWDL 12-CYFROWY
11 forma wykonywania zawodu indywidualna praktyka TAK
12 forma wykonywania zawodu umowa cywilno-prawna
13 forma wykonywania zawodu umowa o pracę
14 Czy Ubezpieczony posiada tytuł doktora nauk medycznych?
15 szkody 3 lata / jakie szkody / wypłaty