GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYAWANIA ZAWODU  PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NA ROK 2021/2022

 

Informujemy, że Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zawarła  grupowe ubezpieczenie członków Izby od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych .

 

Ochrona ubezpieczeniowa działa od 1.05.2021r. do 30.04.2022r. z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 65. 000 zł.

 

Dobrowolne ubezpieczenie opłacane przez WOIPIP

z sumą gwarancyjną w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego wynosi

 65 000 zł na jedno zdarzenie oraz 65 000 zł na wszystkie zdarzenia.

 

Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu  pielęgniarki i położnej

Za odpowiedzialność cywilną zawodową rozumie się odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej.

Warunki szczególne:

 

Ubezpieczony:

Pielęgniarki i położne będące członkami Warszawskiej Okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych.

 

W razie szkody na WOIPiP ciąży obowiązek udokumentowania, że dana pielęgniarka była członkiem Izby i opłaciła składkę członkowską.

 

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

 

 

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

  • Ubezpieczenie dla osób fizycznych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej niezależnie od formy jego wykonywania.
  • wynikające z naruszenia praw pacjenta;
  • spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.
  •  szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
  •  szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych /w tym HIV , WZW i koronawirus/
  •  w ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi(pokryte będą koszty obrony sądowe przed roszczeniami poszkodowanego, koszty postępowania ekspertów  do 65.000,00zł).
  • Włączenie szkód rzeczowych z limitem 10.000zł na wszystkie zdarzenia.

Postępowanie ubezpieczonego w razie powstania szkody

W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenia ze strony poszkodowanego, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody powiadomić Brokera: Barbarę Karpińską – Gamma Ray Broker, reprezentującą ubezpieczonego wobec PZU S.A. w procesie likwidacji szkody.

Kontakt do Brokera:

mobil : +48 501 021 154

e-mail:  b.karpinska@gammaray.pl

 

 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC  – SKŁADKA-  60ZŁ

 

 Postępowanie ubezpieczonego w przypadku korzystania z preferencji w zakresie zawierania innych ubezpieczeń:

Osoby objęte ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są uprawnione do korzystania z preferencji przy zawieraniu dodatkowego, ubezpieczenia OC indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej – składka roczna 60 zł.

SG i zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (SG 30 000 / 150 000 euro )

 

 

Osoba pragnąca skorzystać z powyższych preferencji powinna zgłosić się do:

– Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do korzystania z preferencji objętych niniejszą umową .

 

Żeby otrzymać polisę należy przesłać na adres : b.karpinska@gammaray.pl

 

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny
Pełna nazwa firmy
Regon

Pesel

Numer prawa wykonywania zawodu
Numer rejestrowy praktyki zawodowej
Forma zatrudnienia pielęgniarki
Data początku odpowiedzialności.

Powyższe dane są niezbędne do wystawienia polisy.