Wnioski:

Wnioski o:
1. wpis
2. zmianę wpisu
3. wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących praktykę zawodową należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Powyższe wynika z § 18.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U 2011 Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.) który stanowi: „w okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej”

Do pobrania instrukcja wypełniania wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.