Formy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Zgodnie z art. 19 ust. 1  Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011, nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

1. Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:

1) w ramach umowy o pracę;

2) w ramach stosunku służbowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 formy wykonywania zawodu przez lekarzy i pielęgniarki, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,
są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;

3) miejsce wykonywania zawodu.

3. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Przeszkolenie przed powrotem do wykonywania zawodu

Zgodnie z art. 26  Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011, nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić
o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1.

2a. Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19  formy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej  ust. 1 pkt 1–3, albo porozumienia –
w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1,
z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.

4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.

 

Zgodnie z powyższym, osoba chcąca powrócić do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej po przerwie powinna zweryfikować aktualność posiadanego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu i w tym celu należy przygotować wskazane poniżej dokumenty
i porozumieć się z Okręgową Izbą PiP na terenie, której zamierza wykonywać zawód:

– posiadane zaświadczenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,

– świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w charakterze pielęgniarki lub położnej,

– dyplom ukończenia szkoły medycznej,

– dowód osobisty

 

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

pwz@woipip.pl

 


Uchwała Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

INFORMACJA i HARMONOGRAM PRZESZKOLENIA DLA POWRACAJĄCYCH DO ZAWODU

Pielęgniarka/rz oraz położna/ny przed przystąpieniem do Przeszkolenia dla powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powinna/nien:

Po otrzymaniu z działu prawa wykonywania zawodu skierowania na przeszkolenie zgłosić się do Działu Merytorycznego celem wpisania się na listę kandydatów do przeszkolenia i uzyskania informacji o czynnościach, które należy wykonać przed przeszkoleniem:

1. Na czas przeszkolenia podpisać indywidualną umowę na ubezpieczenie z wybranym przez siebie ubezpieczycielem w zakresie:

 • Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 • Ekspozycji zawodowej: HIV, HCV, WZW typu B

2. Przygotować badania i szczepienia (zaświadczenia):

 • nosicielstwo (jeżeli nie posiada badania konieczność zrobienia)
 • szczepienia WZW typu B lub aktualny wynik poziomu  p/ciał
 • zaświadczenie lekarza POZ o braku p/wskazań do odbycia przeszkolenia.

3. Do wejścia na placówkę posiadać: fartuch oraz obuwie ochronne.

Na spotkaniu informacyjnym, które odbywa się w siedzibie WOIPiP przed przystąpieniem do przeszkolenia (terminy zgodnie z harmonogramem przeszkolenia publikowanym na stronie www. woipip.pl) pielęgniarka/arz lub położna/y otrzymuje:

 • harmonogram zajęć (w tym praktycznych) w ramach przeszkolenia w danym oddziale,
 • wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia, które są podstawą zaliczenia przeszkolenia,
 • kartę przeszkolenia cząstkowego,
 • regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego (do wglądu na miejscu).

 

PRZESZKOLENIE odbywa się w celu:

 1. Uzupełnienia i aktualizacji wiedzy zawodowej teoretycznej i praktycznej.
 2. Kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych.
 3. Przeszkolenie pielęgniarki/rza lub położnej/ego odbywa się we wskazanym podmiocie leczniczym pod kierunkiem opiekunów.
 4. Nadzór nad prowadzonym przeszkoleniem sprawuje Koordynator wskazany przez kierownika podmiotu leczniczego. W przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru Koordynator wyznacza swojego zastępcę.
 5. Czas trwania przeszkolenia ustala Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium indywidualnie dla każdego wnioskodawcy
  po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym, w zależności
  od długości okresu nie wykonywania zawodu.
 6. Podstawą dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny
  z przeszkolenia praktycznego i 100% obecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej konieczne jest wydłużenie okresu przeszkolenia w danej placówce adekwatnie do czasu nieobecności.
 7. Po odbyciu przeszkolenia, w każdym z wyznaczonych oddziałów, pielęgniarka/arz lub położna/y podlega ocenie przez opiekuna przeszkolenia cząstkowego.
 8. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z przeszkoleń cząstkowych (w poszczególnych oddziałach) Koordynator przeszkolenia może wystąpić do ORPIP z wnioskiem o wydłużenie okresu przeszkolenia praktycznego.
 9. Po ukończeniu przeszkolenia cząstkowego opiekunowie wystawiają zaświadczenie
  i przekazują je Koordynatorowi przeszkolenia.
 10. Po ukończeniu przeszkolenia cząstkowego we wszystkich wskazanych oddziałach Koordynator przeszkolenia wydaje  Zaświadczenie o przeszkoleniu po okresie niewykonania zawodu dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, odbytym w podmiocie leczniczym.
 11. Po odbyciu przeszkolenia Koordynator przekazuje kompletną dokumentację do ORPIP.
 12. Przeszkolenie kończy się egzaminem teoretycznym przeprowadzonym w formie ustnej lub pisemnej. Podstawą dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeszkolenia praktycznego i 100% obecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej konieczne jest wydłużenie okresu przeszkolenia w danej placówce adekwatnie do czasu nieobecności.
 13. Po pozytywnym złożeniu przez pielęgniarkę/rza lub położną/ego egzaminu końcowego
  z przeszkolenia, w oparciu o protokół Komisji egzaminacyjnej, ORPIP podejmuje uchwałę
  i wydaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie przeszkolenia.
 14. Zaświadczenie zostaje wpisane do rejestru wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu po okresie nie wykonywania zawodu pielęgniarki/rza lub położnej/ego dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Kopia zaświadczenia przechowywana jest w aktach osobowych pielęgniarki/rza lub położnej/ego właściwej OIPIP.
 15. W przypadku nie zdanego egzaminu dopuszcza się dwukrotne powtórzenie egzaminu
  w okresie 2 miesięcy od zakończenia przeszkolenia. W sytuacji trzykrotnego nie zdanego egzaminu pielęgniarka/arz lub położna/y zostaje skierowana na kolejne przeszkolenie
  na okres 3 miesięcy.

Ramowy program nauczania w ramach przeszkolenia PIELĘGNIARKI lub POŁOŻNEJ, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 

Ramowy program nauczania w ramach przeszkolenia POŁOŻNEJ, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 

Informacji dotyczących skierowania na przeszkolenie udzieli dział merytoryczny:

Kontakt z działem merytorycznym:
tel. 22 230 68 75, 22 230 68 76

merytoryczny@woipip.pl