1. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w komplecie, aby ubiegać się o refundację kosztów uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, zjazdach, kongresach:

 

  • „Wniosek o refundację kosztów udziału w konferencji” (do pobrania)

 

  • W przypadku zamiaru dojazdu na konferencję prywatnym samochodem – następujący druk : (do pobrania)

 

  • Dokument (np. wydruk ze strony organizatora szkolenia)  zawierający wszystkie,  następujące  informacje o danej konferencji : nazwa, temat,  miejsce, termin, koszt, nazwa i adres organizatora, program.

 

Dokumenty powyższe należy złożyć do biura Izby osobiście lub za pośrednictwem innej osoby (nie jest wymagane upoważnienie).   Można je również wysłać pocztą na adres Izby  lub wysłać na adres   woipip@woipip.pl                                                                                                                                           

–   Do powyższych dokumentów prosimy nie dołączać faktur, paragonów, rachunków i  innych dowodów opłat, własnych numerów kont i druków do przelewu refundacji na konto !                 Złożyć  je należy w komplecie, do Działu Księgowości – dopiero w momencie rozliczania kosztów, po zakończonej konferencji oraz po zatwierdzeniu przyznanej refundacji przez Okręgową Radę.

  Uczestnik konferencji,  we własnym zakresie dokonuje wszelkich, związanych z nią  opłat u jej organizatora.  Faktura imienna powinna zawierać dane uczestnika konferencji – jako dane płatnika

  Powyższy „Wniosek o refundację kosztów udziału w konferencji” należy złożyć do biura Izby nie wcześniej niż w ciągu 90 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konferencji  i  nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konferencji.                                                 

  Przed wyjazdem na daną konferencję, wnioskodawca, sam powinien pobrać następujący druk: „ Skierowanie na konferencję”( do pobrania).    Organizator konferencji, powinien potwierdzić na powyższym druku, udział wnioskodawcy w danym szkoleniu.

      

  1.         W  celu rozliczenia kosztów udziału w konferencji                                                   ( po jej zakończeniu oraz po zatwierdzeniu przyznanej refundacji przez Okręgową Radę)                                              

należy zgłosić się do biura Izby, do Działu Księgowości  (pokój nr 3)  – z kompletem następujących dokumentów:

  • Wypełniony i podpisany druk „Skierowania na konferencję” (ew. zaświadczenie lub certyfikat o ukończonej konferencji,  w przypadku braku potwierdzenia udziału wnioskodawcy przez organizatora, na druku skierowania)
  • Dowody księgowe:

– imienne faktury – oryginały, wystawione na uczestnika konferencji przez organizatora, za uczestnictwo i zakwaterowanie

– imienne faktury – oryginały lub paragony z numerem PESEL  lub NIP, za wyżywienie

– dowody opłat za przejazd  – oryginały (bilety PKP, PKS)

*  Dokumenty powyższe złożyć należy osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ze stosownym upoważnieniem (do pobrania).                                                                                                                                                      *  Można je również wysłać pocztą na adres Izby  lub wysłać na adres ksiegowosc@woipip.pl – dodatkowo, załączyć wówczas należy  następujący druk do przelewu środków na konto: (do pobrania)

 

Rozliczenie kosztów następuje po zakończonej konferencji oraz po zatwierdzeniu przyznanej refundacji przez Okręgową Radę. Prawo do niego wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały  przez Radę Okręgową !

„Regulamin zasad refundacji kosztów uczestnictwa członków  WOIPiP  w Warszawie w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, zjazdach, kongresach”

 

Regulamin refundacji konferencji