Wykaz dokumentów , które należy złożyć aby ubiegać się o bezzwrotną zapomogę losową :

1. Wypełniony Wniosek o bezzwrotną zapomogę   Pobierz wniosek o zapomogę

Zawiera on  min. potwierdzenie zakładu pracy  o opłacaniu składek na rzecz samorządu za okres 5 ostatnich  lat poprzedzających złożenie wniosku o zapomogę lub od momentu wpisania wnioskodawcy do rejestru WOIPiP. Jeżeli potwierdzenie to nie obejmuje całego wymaganego okresu (czyli 5 lat wstecz), do wniosku dołączyć należy  zaświadczenia o opłacaniu składek również z poprzednich miejsc pracy.

2. Własnoręczne podanie o przyznanie zapomogi, skierowane do Komisji Socjalnej. Powinno ono zawierać informację z jakiego tytułu wnioskodawca ubiega się o zapomogę.

3. Druk przekazania przyznanej zapomogi na konto bankowe  Polecenie przekazania środków na konto bankowe(do pobrania)
                                                                                                                                                                                   4. W przypadku :

  • choroby członka samorządu, współmałżonka oraz dziecka:

–  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  lub

–  dokumenty potwierdzające przebieg choroby i jej leczenie ( kopie),  jeżeli  wnioskodawca takie posiada

  karty Informacyjne z pobytu szpitalnego (kopie), jeżeli leczenie odbywało się  z koniecznością hospitalizacji

–  rachunki  (kopie) za poniesione dodatkowe koszty leczenia – jeżeli  wnioskodawca takie posiada

  •    śmierci współmałżonka lub dziecka członka samorządu:

–  akt zgonu (kopia)

– przypadku śmierci dziecka dołączyć należy również :

* dokument potwierdzający pokrewieństwo członka samorządu względem osoby zmarłej   (kopia)

*  dokument potwierdzający naukę  (w przypadku  dziecka uczącego się do 25 r.ż. i pozostającego na utrzymaniu rodziców) – (kopia)

* dokument potwierdzający trwałe kalectwo  ( bez względu na wiek dziecka, w przypadku dziecka będącego na utrzymaniu rodziców w związku z faktem trwałego kalectwa) – (kopia)

  •   śmierci członka samorządu

–  akt zgonu  (kopia)

–  dokument potwierdzający pokrewieństwo osoby zainteresowanej  (oprócz męża) względem zmarłego członka samorządu

  • kradzieży –  zaświadczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego  (z policji)
  • innych zdarzeń losowych (np. pożar, powódź)

–  zaświadczenia wydane przez stosowne instytucje ( policja, straż pożarna, straż miejska, urząd miasta lub gminy) potwierdzające zaistniałe zdarzenie.

 

Komplet  dokumentów należy przesłać  na adres e-mail: dokumenty@woipip.pl , można je również złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub przesłać pocztą

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, procedura automatycznie ulega przedłużeniu o czas na uzupełnienie i ponowne rozpatrzenie wniosku.

Decyzję o przyznaniu zapomogi oraz jej wysokości podejmuje Komisja Socjalna.

O zapomogę można ubiegać się nie później niż  6 miesięcy od zaistnienia określonego przypadku losowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem

 

Regulamin Komisji Socjalnej