Zgodnie z Uchwałą NR 399/V/R/2022, z dnia  8 czerwca 2022r.

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych refinansuje pobyt sanatoryjno – rehabilitacyjny Członków WOIPIP.

Regulamin

Warunek uprawniający do złożenia wniosku o refinansowanie pobytu sanatoryjnego/rehabilitacyjnego, zawiera zapis zawarty w Regulaminie refinansowania pobytu sanatoryjnego/rehabilitacyjnego – dalej: Regulamin,
(§ 1 , ust 2 , pkt 1,2,3 oraz ust. 3).

Miejsce pobytu w sanatorium, Członek Izby wybiera we własnym zakresie.

Aby ubiegać się o refinansowanie pobytu należy złożyć:

 1. Wniosek ( do pobrania).

      Uwaga:

 • Wniosek o refinansowanie powinien zawierać wszystkie żądane
  w nim dane osobowe Członka Okręgowej Izby, w tym adres e-mail
  do prowadzenia korespondencji w sprawie wniosku ( § 3, ust 4. Regulaminu).
 • Wniosek można złożyć: osobiście w Izbie, przez osobę trzecią, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: merytoryczny@woipip.pl, w terminie 30 dni od dnia zakończenia pobytu sanatoryjno/rehabilitacyjnego ( § 3, ust 4. Regulaminu).
 • Złożenie wniosku o refinansowanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 4 lub bez wskazania adresu korespondencyjnego, w tym adresu e-mail, powoduje jego pozostawienie bez rozpoznania (bez wzywania do uzupełnienia w przypadku  braku ww. danych  (§ 3, ust 5. Regulaminu).
 1. Fakturę opłaconą za pobyt sanatoryjno-  rehabilitacyjny.

     Uwaga: Faktura powinna zawierać m.in.:

 • dane Członka Izby,
 • wpis, że jest to pobyt leczniczy lub rehabilitacyjno-leczniczy lub rehabilitacyjny,
 • termin pobytu od………do……..…
 • kwotę
 1. Polecenie przelewu środków na konto bankowe  (do pobrania).

Refinansowanie z niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie za pobyt sanatoryjny/rehabilitacyjny, opłacony w całości przez Członka Okręgowej Izby i rozpoczynający się najwcześniej w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu. Stosowanie do zdania pierwszego refinansowanie
nie przysługuje, w szczególności w przypadku pobytu opłaconego przez osobę trzecią, np. NFZ, ZUS, KRUS. w tym z tytułu opłacenia przez Członka Okręgowej Izby dodatkowych świadczeń ( np. zabiegi, wyższy standard pokoju), w
przypadku pobytu opłaconego przez osobę trzecią np. NFZ, ZUS, KRUS).