Ustawy

Aby zapoznać się z danym aktem prawnym, należy:
1. kliknąć w tytuł danej ustawy z poniższej listy;
2. następnie – po odesłaniu na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych (systemu informacji prawnej Kancelarii Sejmu RP) – kliknąć w plik PDF obok wyrażenia „tekst ujednolicony”.
Internetowy System Aktów Prawnych to system informacji prawnej zawierający opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych:
Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Lp. Tytuł i data ustawy Rok (ew. dodatkowo numer) i pozycja w Dzienniku Ustaw
1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 ze zm.
2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.
4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.
5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.
7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 ze zm.
8. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz. U. z 2017 r., poz. 2217 ze zm.
9. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657 ze zm.
10. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Dz. U. z 2017 r., poz. 1473 ze zm.
11. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593 ze zm.
12. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz. U. z 2019 r., poz. 1078 ze zm.
13. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.
14. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego Dz. U. z 2013 r., poz. 1635 ze zm.
15. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ze zm.
16. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 681 ze zm.
17. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.
18. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.
19. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.
20. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.
21. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.
22. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.
23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.
24. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
25. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589 ze zm.
26. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234 ze zm.
27. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550 ze zm.
28. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076 ze zm.
29. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 ze zm.
30. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.
31. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.
32. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Dz. U. z 2018 r., poz. 648 ze zm.
33. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2018 r., poz. 649 ze zm.
34. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.
35. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.
36. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.
37. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.
38. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.
39. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.
40. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.
41. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.

Rozporządzenia

Aby zapoznać się z danym aktem prawnym, należy:
1. kliknąć w tytuł danego rozporządzenia z poniższej listy;
2. następnie – po odesłaniu na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych (systemu informacji prawnej Kancelarii Sejmu RP) – kliknąć w plik PDF obok wyrażenia „tekst ogłoszony”.

UWAGA! Ze względu na brak tekstów ujednoliconych rozporządzeń w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, teksty ogłoszone mogą być niekompletne i niezgodne z aktualnym stanem prawnym. Proszę sprawdzić, czy dane rozporządzenie ma akty zmieniające – w takim przypadku przy danym akcie można znaleźć niżej zakładkę „akty zmieniające” i w nawiasie liczbę aktów zmieniających.

Internetowy System Aktów Prawnych to system informacji prawnej zawierający opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Lp. Tytuł i data ustawy Rok (ew. dodatkowo numer) i pozycja w Dzienniku Ustaw
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Dz. U. z 2013 r., poz. 1347 ze zm.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz. U. z 2013 r., poz. 1413 ze zm.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz. U. z 2013 r., poz. 1462 ze zm.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Dz. U. z 2013 r., poz. 1480 ze zm.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Dz. U. z 2013 r., poz. 1505 ze zm.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Dz. U. z 2013 r., poz. 1522 ze zm.
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 ze zm.
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2019 r., poz. 2335
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Dz. U. z 2017 r., poz. 497
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne Dz. U. z 2018 r., poz. 299
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2020 r., poz. 1143
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1223
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz. U. z 2012 r., poz. 1545
16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego Dz. U. z 2019 r., poz. 1573 ze zm.
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych Dz. U. z 2012 r., poz. 970
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 ze zm.
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2314
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Dz. U. z 2013 r., poz. 1562
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2012 r., poz. 770
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2012 r., poz. 817
23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Dz. U. z 2016 r., poz. 1792
24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników Dz. U. z 2017 r., poz. 1026 ze zm.
25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych Dz. U. z 2012 r., poz. 545
26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych Dz. U. z 2012 r., poz. 1106
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych Dz. U. z 2012 r., poz. 1106 ze zm.

Zmiany w Aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

18.01.2023r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

27.01.2023 r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

01.01.2023r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

24.02.2023r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

03.03.2023r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

24.03.2023 r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

01.10.2023 r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty