WYNAGRODZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZMIANY OD 01.07.2021

Z dniem 30 czerwca 2021 roku upłynął okres obowiązywania obowiązku przeznaczania środków otrzymanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w taki sposób aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1.600 zł przewidziany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2304).

Jednocześnie, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401 ze zm.) nałożyła do dnia 30 czerwca 2021 roku na podmioty lecznicze będące świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm., dalej „Ustawa”) obowiązek dostosowania umowy będącej podstawą wypłaty wynagrodzeń (umowa o pracę/stosunek służbowy/umowa cywilnoprawna) pielęgniarki lub położnej, która uzyskała wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy (tzn. na podstawie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i dalszych rozporządzeń zmieniających) do warunków wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r.

W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy, systemu czasu pracy lub rozkładu czasu pracy albo wymiaru równoważnika etatu lub liczby zadań realizowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wysokość wynagrodzenia może ulec proporcjonalnej zmianie.

Do wysokości wynagrodzeń na dzień 30 czerwca 2021 r., które stanowić winny podstawę dla ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego po ww. dacie nie wlicza się składników wynagrodzeń finansowanych ze środków finansowych przekazywanych podmiotom leczniczym na pokrycie kosztów dodatkowych świadczeń dla osób uczestniczących w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zgodnie z poleceniami ministra właściwego do spraw zdrowia wydanymi na podstawie.

Zauważyć należy, że zmiana zasad finansowania wynagrodzeń osób pielęgniarek i położnych, o której wyżej mowa nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej lub zmiany warunków tej umowy na mniej korzystne, w szczególności nie może stanowić uzasadnienia dla obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej wysokości wynikającej z wynagrodzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Zobacz art. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 i 4 i art. 20  ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 roku.

 

Niezależnie od powyższego, ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830, 2401, z 2021 r. poz. 1104) ustalono, że do dnia 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS to 5.167,47 zł. (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,273,8.html)

W związku z powyższym:

– pielęgniarka albo położna z tytułem zawodowym magistra w swoim zawodzie, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będąca pracownikiem w/w podmiotu leczniczego i zatrudniona na stanowisku wymagającym posiadanych kwalifikacji winna otrzymać wynagrodzenie począwszy od drugiej połowy 2021 roku nie niższe niż 5.478 zł (1,06 x 5.167,47 zł);

– pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister w swoim zawodzie będąca pracownikiem w/w podmiotu leczniczego i zatrudniona na stanowisku wymagającym posiadanych kwalifikacji winna otrzymać wynagrodzenie począwszy od drugiej połowy 2021 roku nie niższe niż 4.186 zł (0,81 x 5.167,47 zł);

– pozostałe pielęgniarki albo położne będące pracownikami w/w podmiotu leczniczego i zatrudnione na stanowisku wymagającym posiadanych kwalifikacji winny otrzymać wynagrodzenie począwszy od drugiej połowy 2021 roku nie niższe niż 3.772 zł (0,73 x 5.167,47 zł).

Dla pielęgniarki i położnej wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

Podwyższanie wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej zgodnie z omawianą ustawą uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zobacz art. 3 i załącznik współczynnik pracy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830, 2401, z 2021 r. poz. 1104).

Z poważaniem  ,

adw. Michał Suszyński

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznychKomunikat w sprawie zasad zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych z Ukrainy w Polsce.


Opinia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych


Opinia w sprawie realizacji przez pielęgniarki zleceń lekarskich, w ramach których lekarz zleca podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji.


Opinia prawna w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę

 


Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401).


Wyciąg z przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 479).


Wyciąg z przepisów ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 628).


Wyciąg z przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).


Wyciąg z przepisów Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).


Aktualizacja aktów prawnych


Zmiany w aktach prawnych, komunikatach i obwieszczeniach

 


Opinia w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Opinia w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

 

 


Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń dla zasiłku chorobowego z powodu COVID-19 oraz wypłatę należnego zasiłku

Wniosek

 

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń dla przyznanego zasiłku zgodnie z podstawą wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, poprzez przyjęcie podstawy wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Wniosek


Opinia w sprawie postępowania z dokumentacją medyczna ,która został złożona przez pielęgniarkę do OIPiP bez wezwania


Stanowisko NRPiP w sprawie wykonywania zawodu położnej realizowanego na stanowisku pielęgniarki


Poradnik – zmian związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej


Opinia prawna dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego 

 


Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez lekarza w indywidualnej praktyce

Informacja dotyczącą wydawania zaświadczeń osobom, które ukończyły szkołę w języku angielskim w Polsce


Opinia prawna z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

 

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz

Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego.

 


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

Art 15. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r


Opinia prawna dotyczącą przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


 

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

Art 15. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.


Wniosek do opiniowania przez WOIPIP podwyżek dla pielegniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia

 


Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP)

 

Pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP)

 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

 

Opinia prawna dotyczącą oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii  do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 

 

Praktyczne wskazówki wyliczania norm w poszczególnych komórkach organizacyjnych w podmiotach leczniczych

 

 

Stanowisko 31 Prezydium NIPIP 14.02.2020 w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

 

Stanowisko 32 Prezydium NIPIP 14.02.2020 w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób bliskich zagrażających zdrowiu i zdrowiu osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej

 

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z wdrożeniem systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Opinię prawną dotyczącą postępowania w sytuacji, gdy w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych widnieje osoba wpisana na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w sytuacji, w której osoba ta nie odbyła stażu podyplomowego

 

Odpowiedź ZUS na prośbę o wyjaśnienie zapytania: czy pielęgniarki , które ukończyły licea medyczne wnoszą o zaliczenie praktyk zawodowych, do czasu pracy czyli wydłużenia stażu pracy.

Analiza dotycząca kwestii przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej  autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej. (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.)

Opinia dotycząca zapisu art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)  opinia w powyższej kwestii autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.)

 

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii.

załącznik

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

 

Podstawy prawne obowiązku opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w żłobkach: Pismo przewodnie z biura NIPiP  Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Minister Zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych. Wycena porady pielęgniarskiej będzie przedmiotem dalszych prac.

 

 

Informacja dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

informacja

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-rozliczania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-udzielanych-przez-pielegniarki-i-polozne,7230.html

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:

– w wieku 0-6 lat do 2,7,

– w wieku 66-75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki. 

Porozumienie OZZPIP, NIPIP, MZ i NFZ z 09.07.2018 w sprawie podziału środków dla pielęgniarek i położnych

 

 

Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 20-09-2018

Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje:
  1. Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.
  2. Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.
  3. W wyniku dokonanych w bieżącym roku zmian planu finansowego środki na realizację ww. pozycji zostały zabezpieczone w planach finansowych OW NFZ.
źródło – Biuro Komunikacji Społecznej