Struktura organizacyjna samorządu
pielęgniarek i położnych

Struktura okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

 1. okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
 2. okręgowa rada pielęgniarek i położnych,
 3. okręgowa komisja rewizyjna,
 4. okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
 5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Te sama funkcje w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd.

W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa rade.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się  w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy Zjazd w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sadu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółowe organizacje, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 2. stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 4. dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
 5. powołuje komisje problemowe i kieruje ich praca,
 6. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelna Rade,
 7. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 8. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez rade spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwala. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sadu oraz okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność, w szczególności finansowa i gospodarcza, okręgowej rady,
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sadownictwo polubowne,
 2. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

 1. 1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
  2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;

  3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

  4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności
  zawodowej.

  2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w
  imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu oraz Naczelny Rzecznik.

Naczelna Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje działalność, w szczególności finansowa i gospodarcza, Naczelnej Rady oraz instytucji samopomocowych,
 2. przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady,
 3. przedstawia Naczelnej Radzie coroczne informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 4. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.

Naczelny Sąd:

 1. rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych,
 2. składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania o stanie prowadzonych spraw,
 3. składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.

Naczelny Rzecznik prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sadu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców oraz sprawuje funkcje oskarżyciela przed Naczelnym Sądem.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych, wobec których sad pielęgniarek i położnych orzekł kare: nagany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 1 do 5 lat, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat, pozbawienia prawa wykonywania zawodu.Na członków okręgowych sądów i Naczelnego Sadu mogą kandydować pielęgniarki i położne mające co najmniej 7-letni staż pracy w zawodzie.Wybory do organów izby odbywają się w glosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z pozn. zm.) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawna są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.