Struktura organizacyjna samorządu
pielęgniarek i położnych

Struktura okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

 1. okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
 2. okręgowa rada pielęgniarek i położnych,
 3. okręgowa komisja rewizyjna,
 4. okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
 5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Te sama funkcje w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd.

W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa rade.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się  w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy Zjazd w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sadu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółowe organizacje, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 2. stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 4. dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
 5. powołuje komisje problemowe i kieruje ich praca,
 6. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelna Rade,
 7. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 8. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez rade spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwala. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sadu oraz okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność, w szczególności finansowa i gospodarcza, okręgowej rady,
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sadownictwo polubowne,
 2. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

 1. wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu,
 2. analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia ludności,
 3. przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej,
 4. reprezentuje samorząd,
 5. rozpatruje odwołania od uchwal okręgowych rad,
 6. uchwala budżet organów Naczelnej Izby oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania,
 7. podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, nie zastrzeżonych dla innych organów,
 8. ustala wzory pieczęci organów samorządu.

W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu oraz Naczelny Rzecznik.

Naczelna Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje działalność, w szczególności finansowa i gospodarcza, Naczelnej Rady oraz instytucji samopomocowych,
 2. przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady,
 3. przedstawia Naczelnej Radzie coroczne informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 4. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.

Naczelny Sąd:

 1. rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych,
 2. składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania o stanie prowadzonych spraw,
 3. składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.

Naczelny Rzecznik prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sadu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców oraz sprawuje funkcje oskarżyciela przed Naczelnym Sądem.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych, wobec których sad pielęgniarek i położnych orzekł kare: nagany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 1 do 5 lat, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat, pozbawienia prawa wykonywania zawodu.Na członków okręgowych sądów i Naczelnego Sadu mogą kandydować pielęgniarki i położne mające co najmniej 7-letni staż pracy w zawodzie.Wybory do organów izby odbywają się w glosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z pozn. zm.) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawna są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.