Informacje ogólne:

Pod numerem tel. (22) 826 97 93;  532 259 187
e-mail: pwz@woipip.pl

 

Praktyka Zawodowa Pielęgniarek/Położnych
Przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w formie działalności leczniczej:

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.);

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 605);

– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie – art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka, indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka
pielęgniarek/położnych.

Warunki wykonywania zawodu w formie działalności leczniczej – art. 19 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) uchylony;
3) nie może być:
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
5) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;
6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt.1.
2.Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3,4,6 i 7, oraz, w przypadku
indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.
4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7.
5. W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 albo ust. 2.
6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.

Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 19 ust. 3, nie może być zakład leczniczy (art. 20 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). 

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 19, art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. Pielęgniarka/położna, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej,
składa organowi prowadzącemu rejestr:
a) wniosek
b) załączniki:
– zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy lub świadectwo pracy,
– kopię prawa wykonywania zawodu,
– potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji (dotyczy specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej),
– potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Opłaty za wpis, zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 105 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez  wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej;
2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w przypadku podmiotu leczniczego.
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.
2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

Zmiana danych objętych rejestrem – art. 107 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz
odsetek od tych zobowiązań.  Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Odmowa wpisu, wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.
2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
7) wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
8) uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.
2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
1) żądania informacji i dokumentacji;
2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
5) wglądu do dokumentacji medycznej;
6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
4. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.
5. Organ prowadzący rejestr może zlecić przeprowadzenie kontroli:
1) konsultantom wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679);
2) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ten organ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, wniosek o:
1) wpis do rejestru,
2) zmianę wpisu do rejestru,
3) wykreślenie z rejestru, składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego.

Zakładanie konta na platformie ePUAP odbywa się na stronie:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
Do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu za pomocą aplikacji RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika. Konto można założyć wchodząc na stronę: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ następnie w zakładkę „Aplikacja dla praktyk zawodowych”, która znajduje się w części przeznaczonej dla Praktyk Pielęgniarek i Położnych.

Załączniki do rozporządzenia

Załącznik nr 1
KODY WOJEWÓDZTW
Województwo Dolnośląskie – 02
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 04
Województwo Lubelskie – 06
Województwo Lubuskie – 08
Województwo Łódzkie – 10
Województwo Małopolskie – 12
Województwo Mazowieckie – 14
Województwo Opolskie – 16
Województwo Podkarpackie – 18
Województwo Podlaskie – 20
Województwo Pomorskie – 22
Województwo Śląskie – 24
Województwo Świętokrzyskie – 26
Województwo Warmińsko-Mazurskie – 28
Województwo Wielkopolskie – 30
Województwo Zachodniopomorskie – 32

Załącznik nr 3
KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
01 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
02 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
03 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej
04 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
05 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
06 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
07 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
08 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
09 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
12 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
13 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
14 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
15 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie
16 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
17 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
18 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
20 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
21 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
22 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
23 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
24 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
26 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
27 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku
28 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
29 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
31 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
33 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu
34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
35 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
36 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
37 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu
38 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
39 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
40 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
41 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
42 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
43 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
44 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
45 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
93 –indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym
94 –indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym
95 –indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
96 –indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
97 – grupowa praktyka pielęgniarek
98 – indywidualna praktyka pielęgniarki
99 – indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
Adres:
00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59
tel. (22) 826 84 77;

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77

fax 22 826 78 08
e-mail: pwz@woipip.pl

Konto bankowe: 531240 6319 1111 0000 4779 2199