Komunikat WOIPiP w sprawie kształcenia podyplomowego


 


Materiały szkoleniowe dla pielęgniarek pracujących w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej przesyłam linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0


Komunikat z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący zapis: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:

1)     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;

2)     w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także  w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca  w kształceniu jest zatrudniona.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.

Ponadto z dniem rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub dokonania zmian dotyczących miejsca realizacji zajęć stażowych Organizator kształcenia zobowiązany jest poinformować Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa  w art. 80 ust. 2 pkt 2. Informacje należy przesyłać na formularzu, którego wzór stanowi  Załącznik

Wzór formularza w sprawie stosowanych metod i technik kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia.

Ww. formularz należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl.

Dyrektor

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

dr n. med. Beata Guzak

 

Radca Prawny

Jacek Chojnacki


Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

30.06.2020

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu.

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/kadra-medyczna1


INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OŚRODKU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOIPiP

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji  szkoleń, w tym w formie zdalnej, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że na obecną chwilę nie ma decyzji władz o wznowieniu szkoleń w formie stacjonarnej, oraz nie ma zgody Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na nauczanie zdalne.

Ośrodek skierował do Centrum prośbę o możliwość realizacji szkoleń w formie online, niestety otrzymaliśmy odpowiedź jednoznacznie negatywną. Na obecną chwilę, na stronie CKPPiP, zamieszczona jest informacja, że w związku z pandemią Centrum dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania specjalizacji i kursów,  nie ma jednak zgody na prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

Jeżeli na poziomie Ministerstwa Zdrowia i CKPPiP zapadną jakiekolwiek ustalenia, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy i zgodnie z nimi podejmiemy dalsze działania.


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarze, Pielęgniarki

Położne i Położni

W imieniu zespołu badaczy I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjście naprzeciw prośbie i wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat: „Analiza wpływu poziomu nadziei na nasilenie objawów depresyjnych, lękowych  oraz zastosowane strategie radzenia sobie u osób doświadczających trudności społeczno-zdrowotnych w czasie pandemii koronawirusa SARS – CoV-2 ”

skierowanym m.in. do pracowników ochrony zdrowia.

Link do badania ankietowego: https://tiny.cc/ankietanadzieja.

Pismo

Badanie

Z pozdrowieniami,

Przewodnicząca WOIPiP

Anna Dudzińska


Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


UWAGA !

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że zgodnie z komunikatem CKPPiP z dnia 23 marca 2020r. dotyczącego możliwości wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpi o możliwość wydłużenia poszczególnych form kształcenia, o czym będzie informował na bieżąco zainteresowane grupy uczestników szkoleń.


Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że sposób oraz terminy zaliczeń zajęć teoretycznych będą przesyłane do poszczególnych specjalizacji za pośrednictwem utworzonych do tego celu, grupowych adresów e-mailowych”.

DYREKTOR OŚRODKA

Elżbieta Pawłowska

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP zawiesza realizację wszystkich zajęć do odwołania. Dotyczy to  zarówno planowanych zaliczeń, wykładów jak i zajęć w placówkach stażowych.

Informujemy również, że przesunięciu ulegają planowane terminy rozpoczęcia kolejnych edycji specjalizacji,  kursów specjalistycznych i dokształcających.

Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo uprzejmie prosimy
o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku na rzecz informacji  mailowej lub telefonicznej
.

Dalsze decyzje będą podejmowane w miarę zmieniającej się sytuacji i będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej WOIPiP.WARSZAWSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH . ZANIM DOKONASZ ZAPISU NA KURS SPRAWDŹ ORGANIZATORA W OKRĘGOWEJ IZBIE.

Przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w:

oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki przeprowadzenia danego kształcenia:

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 

Warszawska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydała zgody Krajowemu Instytutowi Medycznemu na prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w formie  metody e-learningu.

W związku z powrotem naszej izby do korzystania z zasobów platformy IBUK Libra przesyłamy kody PIN dla użytkowników Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie chcielibyśmy  przypomnieć, że każdy nowy użytkownik musi założyć w serwisie osobiste konto myIBUK (chyba, że takie konto założył kilka lat temu, kiedy WOIPiP miała jeszcze dostęp do IL). Po utworzeniu konta należy jednorazowo dodać do niego kod PIN, przesyłamy link do filmu instruktażowego,  https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

Wszystkie filmy z instrukcjami:

– rejestracja w IBUK Libra i dodanie kodu PIN

– funkcje platformy IBUK Libra

– funkcje osobistej półki myIBUK

są dostępne na stronie serwisu w zakładce „POMOC” https://libra.ibuk.pl/#help

 

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

PLAN SZKOLEŃ OŚRODKA KSZTAŁCENIA NA 2022 / 2023r.

Kursy dokształcające
Kursy kwalifikacyjne
Kursy specjalistyczne
Specjalizacje

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 633 35 98 (pn-pt 8-16)
Napisz: szkolenia@woipip.pl

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Pobierz – PLAN SZKOLEŃ OŚRODKA KSZTAŁCENIA NA 2020 / 2021r.

Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

30.06.2020

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu.

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/kadra-medyczna1


 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OŚRODKU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOIPiP

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji  szkoleń, w tym w formie zdalnej, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że na obecną chwilę nie ma decyzji władz o wznowieniu szkoleń w formie stacjonarnej, oraz nie ma zgody Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na nauczanie zdalne.

Ośrodek skierował do Centrum prośbę o możliwość realizacji szkoleń w formie online, niestety otrzymaliśmy odpowiedź jednoznacznie negatywną. Na obecną chwilę, na stronie CKPPiP, zamieszczona jest informacja, że w związku z pandemią Centrum dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania specjalizacji i kursów,  nie ma jednak zgody na prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

Jeżeli na poziomie Ministerstwa Zdrowia i CKPPiP zapadną jakiekolwiek ustalenia, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy i zgodnie z nimi podejmiemy dalsze działania.


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarze, Pielęgniarki

Położne i Położni

 

 

W imieniu zespołu badaczy I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjście naprzeciw prośbie i wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat: „Analiza wpływu poziomu nadziei na nasilenie objawów depresyjnych, lękowych  oraz zastosowane strategie radzenia sobie u osób doświadczających trudności społeczno-zdrowotnych w czasie pandemii koronawirusa SARS – CoV-2 ”

skierowanym m.in. do pracowników ochrony zdrowia.

 

Link do badania ankietowego: https://tiny.cc/ankietanadzieja.

 

Pismo

Badanie

 

Z pozdrowieniami,

Przewodnicząca WOIPiP

Anna Dudzińska

 

 

 


Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


UWAGA !

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że zgodnie z komunikatem CKPPiP z dnia 23 marca 2020r. dotyczącego możliwości wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpi o możliwość wydłużenia poszczególnych form kształcenia, o czym będzie informował na bieżąco zainteresowane grupy uczestników szkoleń.


Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że sposób oraz terminy zaliczeń zajęć teoretycznych będą przesyłane do poszczególnych specjalizacji za pośrednictwem utworzonych do tego celu, grupowych adresów e-mailowych”.

DYREKTOR OŚRODKA

Elżbieta Pawłowska

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP zawiesza realizację wszystkich zajęć do odwołania. Dotyczy to  zarówno planowanych zaliczeń, wykładów jak i zajęć w placówkach stażowych.

Informujemy również, że przesunięciu ulegają planowane terminy rozpoczęcia kolejnych edycji specjalizacji,  kursów specjalistycznych i dokształcających.

Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo uprzejmie prosimy
o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku na rzecz informacji  mailowej lub telefonicznej
.

Dalsze decyzje będą podejmowane w miarę zmieniającej się sytuacji i będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej WOIPiP.


IBUK

Szanowni Państwo

W związku z powrotem naszej izby do korzystania z zasobów platformy IBUK Libra przesyłamy kody PIN dla użytkowników Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie chcielibyśmy  przypomnieć, że każdy nowy użytkownik musi założyć w serwisie osobiste konto myIBUK (chyba, że takie konto założył kilka lat temu, kiedy WOIPiP miała jeszcze dostęp do IL). Po utworzeniu konta należy jednorazowo dodać do niego kod PIN, przesyłamy link do filmu instruktażowego,  https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

Wszystkie filmy z instrukcjami:

– rejestracja w IBUK Libra i dodanie kodu PIN

– funkcje platformy IBUK Libra

– funkcje osobistej półki myIBUK

są dostępne na stronie serwisu w zakładce „POMOC” https://libra.ibuk.pl/#help

Wnioski IBUK

Wypełniony wniosek o nadanie kodu PIN należy przesłać na adres mailowy : pwz@woipip.pl


Link do wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji w 2020 r.


WARSZAWSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH . ZANIM DOKONASZ ZAPISU NA KURS SPRAWDŹ ORGANIZATORA W OKRĘGOWEJ IZBIE.

Przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w:

oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki przeprowadzenia danego kształcenia:

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 

Warszawska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydała zgody Krajowemu Instytutowi Medycznemu na prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w formie  metody e-learningu.

W związku z powrotem naszej izby do korzystania z zasobów platformy IBUK Libra przesyłamy kody PIN dla użytkowników Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie chcielibyśmy  przypomnieć, że każdy nowy użytkownik musi założyć w serwisie osobiste konto myIBUK (chyba, że takie konto założył kilka lat temu, kiedy WOIPiP miała jeszcze dostęp do IL). Po utworzeniu konta należy jednorazowo dodać do niego kod PIN, przesyłamy link do filmu instruktażowego,  https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

 

Wszystkie filmy z instrukcjami:

– rejestracja w IBUK Libra i dodanie kodu PIN

– funkcje platformy IBUK Libra

– funkcje osobistej półki myIBUK

są dostępne na stronie serwisu w zakładce „POMOC” https://libra.ibuk.pl/#help

 

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

PLAN SZKOLEŃ OŚRODKA KSZTAŁCENIA NA 2020 / 2021r.

Kursy dokształcające
Kursy kwalifikacyjne
Kursy specjalistyczne
Specjalizacje

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 633 35 98 (pn-pt 8-16)
Napisz: szkolenia@woipip.pl

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek mogą być realizowane  w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ochrona zdrowia pracujących

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych mogą być realizowane  w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być realizowane  w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być realizowane w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Ochrona zdrowia pracujących

Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być realizowane w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być realizowane w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek mogą być realizowane w zakresie:

 • Dializoterapia
 • Endoskopia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pediatryczna domowa opieka paliatywna
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kursy specjalistyczne  dla położnych mogą być realizowane w zakresie:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych mogą być realizowane w zakresie:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Kursy dokształcające

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej. Program kształcenia kursu dokształcającego opracowuje organizator kształcenia.

Aktualnie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego WOIPiP jest uprawniony do  realizacji następujących form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

Specjalizacje dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Ochrona zdrowia pracujących

Specjalizacje dla położnych:

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Ochrona zdrowia pracujących


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • Dializoterapia
 • Endoskopia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pediatryczna domowa opieka paliatywna
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kursy specjalistyczne  dla położnych:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Kursy dokształcające

 1. Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym.
 2. Opieka nad pacjentem z założonym wejściem centralnym.
 3. Wirus HIV a ekspozycja zawodowa
 4. Komunikowanie w zespole terapeutycznym
 5. Komunikowanie z pacjentem w sytuacjach trudnych
 6. Prawa pacjenta
 7. Odpowiedzialność prawna i zawodowa pielęgniarki i położnej
 8. Izolacja pacjenta w warunkach szpitalnych
 9. Niepożądane zdarzenia medyczne w pracy pielęgniarki i położnej

Aktualne programy  szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych znajdują się na  stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl