NIPiP pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń


Stanowisko  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.

 


Pismo skierowane do MZ w sprawie dodatków covidowych

Odpowiedź MZ


Pismo NRPiP do MZ w sprawie zwiększenia rocznej stawki kapitacyjnej i ceny jednostkowej za rozlicznie pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolenej

Odpowiedź


 Pismo NRPiP z MRiPS, dotyczące finansowania przez NFZ świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w DPS-ach.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej


Pismo NRPiP zawierające pytania skierowane do MZ

Pismo z MZ (dot. odpowiedzi na część pytań NRPiP)


Pismo skierowane do MZ w sprawie dodatków covidowych

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

 


Komunikat w zakresie zatrudnia norm pielęgniarek i położnych


Komunikat MZ w sprawie dalszych działań umożliwiających kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dalszych-dzialan-umozliwiajacych-kontynuowanie-studiow-na-kierunku-lekarskim-i-lekarsko-dentystycznym-oraz-innych-medycznych-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-na-ukrainie


Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zostały zamieszone zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudnienia pielęgniarek i położnych z Ukrainy wraz z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

Link do treści informacji:

Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek, położnych z Ukrainy


Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą


Opinia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych


Pismo Naczelnej Rady do Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia kadry pielęgniarek w domach pomocy społecznej

Odpowiedź Minister Rodziny i Polityki Społecznej


Opinia w sprawie realizacji przez pielęgniarki zleceń lekarskich, w ramach których lekarz zleca podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji.


 

Rozpoczęła się rekrutacja studentów III roku położnictwa do II edycji konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”.

Celem Olimpiady jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie najlepszego studenta położnictwa w kraju.
Nagrodami w konkursie są płatne staże w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów, podczas których studenci zmierzą się z zadaniami teoretycznymi oraz praktycznymi.

Współorganizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Położnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele:

 • Polskiego Towarzystwo Położnych, reprezentowanego przez Panią Prezes dr hab.  Beatę Piętę, prof. UM,
 • Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, reprezentowanego przez Panią dr n. med. Grażynę Bączek, Dyrektora ds. Położnych i Pielęgniarek,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, reprezentowanego przez Panią Dyrektor dr n. med. Beatę Guzak,
 • Konsultanta Krajowego ds. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego Panią dr. hab. n. o zdr. Grażynę Iwanowicz-Palus,
 • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, reprezentowanej przez Panią Prezes Zofię Małas.

Na zgłoszenia poprzez poniższy link Organizatorzy czekają w dniach 3-18 lutego 2022 roku.
https://edukacja.szpitalzelazna.pl/formularz-zgloszenia/


 

W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP zwracam się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród pielęgniarek i położnych informacji o możliwości udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety, która dotyczy problematyki  zachowań samobójczych – ankieta w załączeniu pisma.

O rozpowszechnienie ww. ankiety zwróciła się do NIPiP Pani dr n. med. Iwona Koszewska Kierownik Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Zakładzie Zdrowia Publicznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: biurozzs@inip.edu.pl. Ankieta jest również dostępna pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWoiGar7UmNEX6KoxetzmOnLxnDMbJAO6Raj_GAr4J2Zhm0w/viewform?usp=sf_link


Studentka z Warszawy zdobyła międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii Queen Silvia Nursing Award 2021 (medicover.pl)


Pismo Ministra Zdrowia  na stanowisko Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20.12.2021

 


Pismo 1 do MZ

Pismo 2 do MZ

Pismo 3 do MZ

Pismo 4 do MZ

Pismo 5 do MZ

Pismo 6 do MZ

Odpowiedź MZ


Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych

ODPOWIEDŹ MZ


Szanowni Państwo,

Komunikatu Ministerstwa Zdrowia dotyczący:

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2

https://nipip.pl/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-srodkow-ochrony-indywidualnej-pracownikow-wykonujacych-czynnosci-dla-ktorych-ocena-ryzyka-wykazuje-potencjalne-narazenie-zawodowe-na-sars-cov-2/


 

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2


Opinia prawna w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę


Pismo dotyczącą wyceny porady pielęgniarki POZ.

Odpowiedź MZ


 

Pismo, w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w formie elektronicznej w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2021 r. zapisu art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Odpowiedź MZ

 


 

Protest 11 września 2021 r. mapa przemarszu

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą:

 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
  • Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP
  • Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
  • Grażyna Cebula- Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL
  • Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
  • Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF
  • Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii
  • Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR
  • Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT
  • Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
 • ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
  • Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
 • z Naczelnej Izby Lekarskiej:
  • Artur Drobniak – Wiceprezes NRL
  • Michał Bulsa – członek Prezydium NRL
 • z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
  • Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
  • Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP
 • z Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
  • Maciej Krawczyk – Prezes KRF
  • Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
 • z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:
  • Alina Niewiadomska – Prezes KRDL
  • Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
 • z Naczelnej Izby Aptekarskiej:
  • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA
  • Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA

 

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

 1. znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
 2. zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD
  i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
 3. zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
 4. podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna
  i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
 5. zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa
  i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 

Już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!


 

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r.

Poniżej przesyłam link:

https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/wynagrodzenie-medykow-najczesciej-zadawane-pytania/

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

https://nipip.pl/komunikat-nr-9-ministra-zdrowia-w-sprawie-schematow-mieszanych-dla-szczepien-przeciw-covid-19-preparatami-astrazeneca-pfizer-biontech-moderna-oraz-janssen/

 


Zapytanie dotyczące zmian w wynagrodzeniach od dnia 1 lipca 2021 r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź z MZ


Pytania NIPiP dotyczące kosztów poprawki Senatu zwiększającej wskaźniki minimalnego wynagrodzenia.

Odpowiedź MZ


RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA
RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Rzecznik Praw Pacjenta zorganizował konkurs „Medyk na Medal”.

Celem konkursu jest wyróżnienie medyków cechujących się empatią, wrażliwością i życzliwością.

Jest to doskonała okazja do złożenia podziękowań tym którzy na co dzień ratują nasze zdrowie i życie.

 

Zgłoś swoją pielęgniarkę, położną!

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie:

Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta – Rzecznik Praw Pacjenta – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Stanowisko Prezydium NRL ws. poparcia protestu pielęgniarek i położnych


Korespondencję dotycząca wyceny porad pielęgniarki i położnej POZ

Odpowiedz Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji


Pismo NIPIP do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Pytania zadawane przez Pielęgniarki i Położone

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek

i położnych w czasie epidemii COVID-19.

 

Poradnik – zmian związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej


 

Mobilne Jednostki Szczepień: opis programu


 

Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące:

 1. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19;
 2. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych.

 


Opinia w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Opinia w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

 

 


Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych, które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2

Odpowiedź


Pismo dotyczącą warunków wydawania europejskiej legitymacji zawodowej dla celów tymczasowego i  okazjonalnego świadczenia usług.

Odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki

 


Ponowne pismo do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia bezwzględnej dostępności pielęgniarkom i położnym do szczepień przeciw COVID-19.

 

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie ujęcia pielęgniarek pracujących na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej w poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii.


Stanowisko NRPiP w sprawie wykonywania zawodu położnej realizowanego na stanowisku pielęgniarki

 

Informacja dotyczącą szczepionki przeciw COVID-19


Pismo dot . wzoru PWZ skierowane do MZ


Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  z dnia 19.01.2021


List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

 


Interpelacja poselska w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemia COVID-19, wraz z odpowiedzią Podsekretarza stanu w MZ.


Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342908


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat wyników prac Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.


Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów

i

Ministra Zdrowia w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych, które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę określonym grupom personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19

Odpowiedź MZ

 


Pismo NRPiP wystosowała do Ministra Zdrowia w związku ze wstrzymywaniem wykonywania szczepień pielęgniarek i położnych z grupy „0”.

 


Możliwość weryfikacji PWZ

 

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

 • PESEL pielęgniarki/położnej
 • Nr PWZ pielęgniarki/położnej
 • NAZWISKO pielęgniarki/położnej

 

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

 

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

 

 

 


Pismo w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę określonym grupom personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19,


Pismo w sprawie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydane na podstawie decyzji administracyjnej

Odpowiedź


 

Szanowni Państwo,

Przesyłamy link do informacji o dodatkowych miejscach szczepień na Państwa terenie

https://nipip.pl/dodatkowe-punkty-szczepien-w-szpitalach-rezerwowych-lub-szpitalach-macierzystych-w-5-miastach-warszawa-wroclaw-gdansk-katowice-poznan/


 Materiały promujące szczepienie przeciwko COVID-19:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/materialy-promujace-szczepienia-przeciwko-covid-19,161.html


W związku z kierowanymi do Państwa pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) przesyłamy poniżej link do strony Ministerstwa Zdrowia na której są dostępne informacje w przedmiotowej kwestii.

 

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

 


Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe mają czas na zebranie list chętnych na szczepienie.

Osoby te muszą być zatrudnione w placówkach wytypowanych do szczepienia w etapie „0” oraz muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są:

 • Pracownicy szpitala węzłowego,
 • Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
 • Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego tych podmiotów (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.), jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w danym podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Wszelkie informacje znajdują się https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienie-personelu-medycznego-zapisy-przedluzone-do-14-stycznia,7884.html

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi .

 

 

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień dla dzieci pielęgniarek i położnych oraz o zachęcanie podmiotów do wzięcia udziału w akcji:

 

https://nipip.pl/mamy-bezplatne-szczepionki-donosowe-przeciwko-grypie-dla-dzieci-pielegniarek-i-poloznych/

WAŻNE – zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2021 roku.

 


Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych!

Minister Zdrowia w dniu 17 grudnia 2020 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 


List otwarty do Prezydenta RP Prezesów samorządów medycznych w sprawie niepodpisywania ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.


Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Pełna treść Komunikatu w załączeniu (wraz z oświadczeniem) oraz na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zasilek-chorobowy-na-preferencyjnych-zasadach-dla-niektorych-ubezpieczonych/2714110

 


 Komunikat Komisji Zdrowia Senatu RP po posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r.


Wspólna Konferencja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych – Pielęgniarki i Położne mówią dość.

https://nipip.pl/pielegniarki-i-polozne-mowia-dosc/

 


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.

 

 

Pismo Pana Adama Niedzielskiego- Ministra Zdrowia dot. przygotowań do rozpoczęcia realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.


Korespondencję z MZ dotyczącą braku rekomendacji dla stanowiska konsultanta krajowego ds. stomatologii dziecięcej dot. profilaktyki fluorkowej

 


Pismo do MZ dotyczącą uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocniczego zawodu dla pielęgniarki i położnej.

Odpowiedź


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wezwania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych przez Wojewodów do wydania wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udziału Pani Prezes NRPiP w konsultacjach dotyczących strategii szczepień

 

 


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zdrowia zagrożenia epidemicznego

Dodatkowe sprawozdanie


Pismo Prezesa NRPiP i załącznik stanowiący

stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych


 

Stanowisko Prezesów samorządów zawodów medycznych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

 

Uwagi NRPiP skierowane do Komisji Zdrowia Sejmu RP do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Uwagi


Konferencja prasowa – realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 listopada 2020 r.

Relacja video z konferencji – https://youtu.be/2qEMSFfR6Gk


Wspólne stanowisko NRPiP, OZZPiP, PTP, PTP

ODPOWIEDŹ MZ


Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia

Prezes NRPiP wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

NRPiP skierowało pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające propozycje zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie usprawnienia wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach wydawanych pielęgniarkom i położnym

NRPiP skierowała pismo do Ministra Zdrowia z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej


Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych.


Pismo wystosowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia

Odpowiedź MZ

 

Polecenie Ministra Zdrowia skierowane do Prezesa NFZ z dnia 4 września 2020r.

Polecenie zmieniające z dnia 30 września 2020 r

Polecenie zmieniające z dnia 1 listopada 2020 r.

 


Komentarz kancelarii do decyzji Komisji Zdrowia Senatu RP dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.


Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk senacki nr 235), które zostały przekazane wszystkim Senatorom


Zapytanie w sprawie wyceny porady pielęgniarki POZ oraz położnej POZ

Odpowiedź MZ


Pismo skierowane do Prezesa NFZ

Odpowiedź Prezesa NFZ


Stanowisko NRPiP w sprawie równego traktowania świadczeniodawców POZ

Odpowiedź  Prezesa NFZ


Pismo skierowane do Komisji Zdrowia Senatu RP w sprawie zmian do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19


Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia w sprawie wydania poleceń skierowanych do wojewody w zakresie skierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii:

Prezesa Rady Ministrów

Ministra Zdrowia

Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.


Pisma skierowane do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kompetencji opiekuna medycznego oraz wyraźnego rozgraniczenia jego kompetencji od kompetencji pielęgniarki i położnej:

Ministra Edukacji i Nauki

Ministra Zdrowia

Uchwała 136

Uchwała 176


Materiały szkoleniowe dla pielęgniarek pracujących w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej przesyłam linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

 

https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

 

 

 


Pismo skierowane do Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące niepokojących zmian w zakresie realizowanych świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej zlecanych pielęgniarkom do wykonania w domu pacjenta

 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

 

Pismo skierowane do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na postulaty zawarte w Stanowisku nr 34 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  w sprawie zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Pismo skierowane do Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia przedstawicieli samorządu do prac Zespołu do opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym


 

Pismo NRPiP w sprawie podjętych Stanowisk nr 36 oraz 37

Odpowiedź Ministra Zdrowia


Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego


Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań na rzecz zwiększenia dotacji dla samorządu pielęgniarek i położnych na rok 2021

 


Pismo do Ministra Zdrowia w przedmiocie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu


Pismo do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego
z ograniczeniem pracy do jednego miejsca


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z 8 lipca 2018 r.

 


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego

OPINIA PRAWNA


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

Odpowiedź Ministra Zdrowia


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 ze zm.) –możliwość przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia – wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z docierającymi informacjami o planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia


Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wspólne wystąpienie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jako głos środowiska samorządów zawodowych zawodów medycznych w przedmiocie Zarządzenia Ministra z dnia 25 września 2020 r.w sprawie Powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia informacji na temat podjętych prac legislacyjnych w związku z Stanowiskiem nr 36 NRPiP z dnia26 czerwca 2020 r. w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelumedycznego oraz Stanowiskiem nr 37 NRPiP z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w kwestii dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w kwestii możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym przez organy kolegialne samorządów zawodowych

 

Pismo skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego w przypadku zakażenia się
koronawirusem

 

 


 


Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące wzoru zaświadczenia,uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

WZÓR BECIKOWE

 


Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego.

Opinia prawna z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

 

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz


Informacja o aktualnych zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.


Podziękowania dla Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowni Państwo,

Link z podziękowaniami za współpracę z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim

https://nipip.pl/naczelna-rada-pielegniarek-i-poloznych-podziekowala-za-wspolprace-ministrowi-zdrowia-lukaszowi-szumowskiemu/

 


Opinię prawna w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne  


Konkurs NFZ na środki, które mogą być przeznaczone m. in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

 


Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia o wykreślenie pkt 1 w art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk senacki nr 169), w którym wprowadzono nowe kompetencje zawodowe położnej, będące de facto kompetencjami właściwymi dla zawodu pielęgniarki.

 

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie aktualizowania procedur oraz wytycznych dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronowirusa SARS-CoV-2

Odpowiedź MZ

 


Pismo do  Ministerstwa Sprawiedliwości, które dotyczy zmiany kar za błędy medyczne wprowadzonych nowelizacją Kodeku Karnego. Pismo stanowi odpowiedź na Stanowisko nr 38 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) przesłane do Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

 


Na prośbę Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP,  informacja wśród pielęgniarek i położnych o możliwości przystąpienia do ankiety pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRaqrO0q-NF7b9NPnGWR8p-LgLKnPKUzbD2CbVG2vx92tFg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR0m24CT9y8xmAJousEq7EwaPZv707jcsGpdMOqcpCSjzkzplQdJ1n

pismo

 


Zaktualizowane wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19.

 

 

Ankieta dotycząca uwarunkowań i dylematów pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa. Z opracowanych danych i wyników ankiet będzie utworzony raport, który będzie udostępniony Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

 


Odpowiedź Anny Surówki-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP na sprzeciw Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażony Stanowiskiem z dnia 24 czerwca br. w sprawie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego, który wprowadza zaostrzenie represji karnej skierowanej bezpośrednio przeciwko przedstawicielom zawodów medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. (w załączeniu Stanowisko NRPiP z dnia 24 czerwca br. oraz pismo  z Kancelarii Prezydenta RP)

 

NIPiP zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie propozycji wprowadzenia zmiany do treści zapisu art. 26 ust. 1 ustawy
o Funduszu Medycznym, polegające na rozszerzeniu grupy osób objętych dofinansowaniem ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki o pielęgniarki, które w myśl rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz również realizują świadczenia z wiązane z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej

 

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie działań pilnej nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

 

Odpowiedź Minister Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie NIPiP
dotyczące rozliczenia świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej opieki zdrowotnej
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności


 

Promocja działań samorządu w zakresie wspierania pielęgniarek i położnych w walce z epidemią


 

Minister Zdrowia powołał dodatkowo trzy Podzespoły do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych


Przekazujemy informację ze spotkania, które odbyło się 1 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia.


Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Zofii Małas Prezes  NRPiP, zwracamy się z prośbą Pani Alicji Szewczyk Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego o rozpowszechnienie informacji wśród pielęgniarek i ewentualne zamieszczenie  na stronie OIPiP prośby o wypełnienie anonimowej ankiety-Diabetes Nurses COVID19 survey, dotyczącej wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę, dostępnej  w podanym linku na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij


Projekt Uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19


Przekazujemy informacje dotyczące uroczystości w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych koronawiursem oraz przyznaniu pośmiertnie przez NRPiP odznaczeń samorządowych – Statuetki „Cierpiącym przywrócić nadzieję”

załącznik

załącznik


 

Pismo NIPiP do MEN

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na apel NIPiP o podjęcie pilnych działań mających na celu  wprowadzenie w skali całego kraju cyklicznych, obowiązkowych i bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.  

 


Przekazujemy informację o organizowanym w ramach Akademii CSIOZ projekcie szkoleniowym Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.


Przekazujemy Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

 

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek
i położnych.

Przekazujemy informację MZ w tej sprawie


Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej.

Odpowiedź MZ

 


 

Przekazujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu -zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Wytyczne znajdują się na pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/news/390/121/Wytyczne-dla-osob-przystepujacych-do-egzaminu/d,zam_pub_all.html

 

Komunikat GIS dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-1
(Opracowanie na dzień 29.05.2020 r. na podstawie danych WHO, ECDC, CDC )

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-15-warszawa-29-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

 

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez położne rodzinne/położne podstawowej opieki zdrowotnej wykonujące świadczenia zdrowotne w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

 


 

Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

(pismo NIPiP oraz odpowiedź MZ w załączeniu)

 

Konferencja online w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ w dniu 29 czerwca 2020 r.

29 maja 2020 r. z inicjatywy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz  środowiska pielęgniarek
i położnych.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali:

Minister Józefa Szczurek-Żelazko

Minister Janusz Cieszyński

Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Anna Miszczak – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia.

Stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych przedstawiły:

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz Alicją Stanikowską- Przewodniczącą Zespołu ds. Podstawowej Opieki zdrowotnej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Krystyną Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i położnych

Agnieszka Brześcińska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.

 

Wideokonferencja odbyła się w sprawie wystosowanego stanowiska przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. Stanowisko to dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W trakcie konferencji Minister Zdrowia Janusz Cieszyński zapewnił o utrzymaniu stanu prawnego ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Minister zadeklarował kontynuację rozmów dotyczących propozycji rozwiązań złożonych przez uczestników spotkania, w możliwie najbliższym terminie, uzależnionym od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

 

 

 

NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego. (Treść pisma)

 Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning. (Treść pisma)

Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 29 maja 2020 r.(link


 

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Projekt rozporządzenia)

 Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/testy-na-koronawirusa-dla-studentow-kierunkow-medycznych,7726.html)

 Rzecznik Praw Pacjenta przypomina dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych leków jest ważne. Co można określić dzięki zebranym informacjom, czy działanie niepożądane leku może zgłosić sam pacjent? Sprawdźcie dobre i złe praktyki w zakresie zgłaszania działań niepożądanych

https://www.gov.pl/web/rpp/dlaczego-zglaszanie-dzialan-niepozadanych-lekow-jest-wazne

Więcej o prawie do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.


NIPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec podjętej decyzji przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca przywrócenia kształcenia na poziomie średnim

Wspólne Stanowisko NIPIP, OZZPiP, PTP z 2016 r. w sprawie kształcenia pielęgniarek

 

informację o webinarium


W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ w sprawie braku możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez Portal SZOI – Zlecenia Zaopatrzenia (www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położnych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycznych

Odpowiedź NFZ

Pismo NIPiP

Odpowiedź NFZ


Korespondencja NRPiP z MZ dotyczącą kwestii jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Odpowiedź z MZ


Konkurs dla położnych

Dzień dobry, chciałabym zainteresować Państwa naszą aplikacją edukacyjną Ask Med Now oraz trwającym tam konkursem dla położnych. Do wygrania jest 30 książek o tematyce położniczej. Więcej informacji pod tym linkiem https://www.facebook.com/AskMedNow/photos/a.566626944166212/694425934719645/?type=3&theater

Byłoby nam bardzo miło, gdyby zechcieli Państwo wziąć udział w  konkursie  położnych, by jak najwięcej pań miało szansę wziąć udział.


NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa

Przekazujemy odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych


NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań, aby wprowadzić w skali całego kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych

 


WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.

Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html


NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanniy, izolacji i izolacji w warunkach domowych

 

NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Odpowiedź Pani Minister J. Szczurek- Żelazko do NIPiP

NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności polegających na wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy

 

 

NIPiP zwróciła się  do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2


 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html

NIPiP udostępniła na stronie nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )

 NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia – edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii


 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii

NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów


NRPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020

 


NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze

 

NIPiP wystąpiła do MZ z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach

 

Pismo NIPiP do MZ w sprawie rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Odpowiedź  Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko


Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

 

 

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawa pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania ich decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii

Informacja Ministerstwa Zdrowia – Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii-wytyczne

Sprawdź co Ci się należy, na co możesz liczyć jeśli otrzymasz powołanie do pracy przez Wojewodę.

Szczegółowe informacje i dokumenty, które możesz przeczytać:

NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej. NIPiP wyraziła swój niepokój tym, jak w rzeczywistości wygląda ta praktyka oraz zgłosiła szereg uwag do aktualnie bardzo niedoskonałej procedury. Treść pisma do wojewodów ( https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/04/SKMBT_C28020041616090.pdf).  Pismo przekazano także Ministrowi Zdrowia i Głównego Inspektorowi Sanitarnemu (dodać pisma)

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przesłało Informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wytyczne_MZ.docx

Dzięki współpracy NRPiP z Naczelną Radą Adwokacką będzie udzielona bezpłatna pomoc prawna pielęgniarkom i położnym, na które została nałożone kary finansowe w związku z odmową stawienia się do pracy w związku z decyzją Wojewody .  Pomoc można uzyskać pod numerem: 22-505-25-02

 https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020-04-18-Pismo-NRA-do-NRPiP.pdf

 

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej.

Każda pielęgniarka, położna niezależnie od formy zatrudnienia, może zostać zobowiązana do dodatkowej pracy w przypadku zwalczania skutków COVID-19.

Decyzję o kierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje właściwy wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe spod kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawodawca przewidział trzy przesłanki na które pielęgniarka, położna może powołać się w przypadku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Są nimi: wiek, stan zdrowia oraz posiadanie dziecka w określonym wieku.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy „Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?”.

Zapraszamy do zapoznania się z prawami, które przysługują pielęgniarkom, położnym w sytuacji, gdy zostanie im wręczony nakaz do pracy przy zwalczaniu epidemii

Przejdź do wskazówek tutaj

 


Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa  

Psychologowie dla Społeczeństwa uruchomili nocną bezpłatną pomoc psychologiczną dla medyków.

Z nocnej pomocy psychologicznej anonimowo i bezpłatnie mogą korzystać wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski.

Specjaliści z PDS oferują wsparcie psychologiczne w godz. 23.00 do 6.00 pod numerem: 22 266 28 72 wyłącznie dla personelu medycznego.

W ciągu dnia z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje rozmowy i wsparcia w tym trudnym czasie.

Kontakty do ponad 250 specjalistów znajdują się na stronie: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Więcej informacji o inicjatywie Psychologowie dla Społeczeństwa:
https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa
(https://bit.ly/2Yb7PZC)


NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP propozycje zmian przepisów do ustawy z dnia 30 kwietnia br.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Pismo do Wojewodów z zapytaniem dotyczącym wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym

 

 

W odpowiedzi na naszą interwencję w sprawie kierowania do pracy pielęgniarek i położnych w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Wojewodę, NIPiP otrzymała odpowiedzi od Wojewodów:

 


NIPiP skierowała pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 


NIPiP zwróciła się do Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko z zapytaniem, czy w zostały wydane wytyczne lub zlecenia Ministra Zdrowia lub w jego imieniu przez Konsultanta Krajowego w zakresie Położnictwa i Ginekologii

 

NIPiP wystosowała pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kolejne pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia 


NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ

Odpowiedź NFZ na pismo NIPIP


Pismo do Ministerstwa Zdrowia stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

 

Pismo NIPIP do NFZ


Stanowisko nr 34 Prezydium NIPIP wnioskowała o uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną

Odpowiedź MZ


Pismo NRPiP do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie m.in. pielęgniarek zatrudnionych w DPSach

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, którzy zostali powołani decyzją wojewody do zwalczania COVID-19

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania
i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Uzasadnienie


Pismo NIPIP do Prezesa Rady Ministrów


 

NIPiP interweniowała w Lidl Polska sp. z o.o. w sprawie umożliwienia pielęgniarkom i położnym wejścia do sklepów Lidl bez oczekiwania i zrobienia zakupów poza kolejnością.

NIPiP zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą
o możliwość kontynuowania świadczeń zdrowotnych w zespołach leczenia środowiskowego przez pielęgniarki w postaci wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych z możliwością wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych.

 


 

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych  MZ na pismo NRPiP dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowym art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)(pismo NRPiP przesyłam również w załączeniu).

 

 


Apel Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko

Apel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo!

W związku z napływającymi do Ministerstwa Zdrowia apelami od podmiotów leczniczych (nieuczestniczących bezpośrednio w zwalczaniu epidemii COVID- 19) oraz  w nawiązaniu do pisma PPWA 07.84.2020.MF Pani Minister Szczurek-Żelazko z dnia 21 kwietnia 2020 r. skierowanego do Pani Prezes Zofii Małas oraz do wiadomości Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, pragniemy ponownie podkreślić wagę problemu i uprzejmie prosić Państwa o podjęcie działań wspomagających.

Ważne jest, aby w tego typu sytuacjach sięgać (w miarę  istniejących na danym obszarze możliwości kadrowych) np. do zasobów personelu w zakresie pielęgniarek szkolnych, czy też dotychczas pracujących w lecznictwie uzdrowiskowym, które mogłyby potencjalnie udzielać wsparcia w takich sytuacjach, wobec faktu ograniczenia ich aktywności zawodowej w związku z epidemią. Ponadto obecnie szpitale niejednoimienne i niezakaźne działają w trybie ograniczonym, skupiając się jedynie na udzielaniu pomocy pacjentom w przypadkach ostrych. Stwarza to możliwość sięgania do zasobów personelu medycznego, którego aktywność zawodowa została ograniczona z tego tytułu.

Jednocześnie zgodnie z interwencją poselską z dnia 22 kwietnia br. w sprawie dyżurów personelu medycznego w szpitalach – Pani Poseł Barbary Nowackiej, która wskazuje, że w ww. szpitalach personel medyczny nie jest w pełni wykorzystany i przechodzi na urlopy lub świadczenia postojowe  – istnieje  możliwość sięgnięcia po wsparcie medyczne do  tego personelu pielęgniarskiego.

Przesyłamy w załączeniu apel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze (Ksiądz Robert Serafin, tel. 502 025 855), który potrzebuje dwóch pielęgniarek i pilnej pomocy logistycznej w zorganizowaniu pracy i kwarantanny oraz izolacji po stwierdzeniu COVID-19. Jednocześnie informujemy, że osoby chętne do podjęcia pracy prosimy o kontakt bezpośrednio z dyrektorem placówki, z którym będą ustalane indywidualne warunki zatrudnienia.

 

 

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSWiA

Drogie Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw prośbie skierowanej przez Zespół Naczelnej Pielęgniarki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie o wsparcie i pomoc w uzupełnieniu brakującego personelu pielęgniarskiego do pracy w oddziałach szpitalnych tejże placówki, zwracamy się do Państwa z apelem o wyjście naprzeciw potrzebom szpitala i podjęcie czynności zawodowych w opiece nad pacjentami przebywającymi na obserwacji i chorującymi na COVID-19.

Wszystkie koleżanki i koledzy, którzy mogliby od zaraz wspomóc kadrę pielęgniarską w/w placówki proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką CSK MSWiA mgr Alicją Jakubowską pod numerem tel. 22 508 10 27.

 

 

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM PRZY UL. BOBROWIECKIEJ 9 W WARSZAWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw wezwaniu do wsparcia i pomocy naszej koleżance- będącej jednocześnie pielęgniarką i dyrektorem placówki, w której odnotowano ognisko zakażenia koronawirusem, mającej pod swoją opieką 50 pacjentów, z czego 19 osób ma stwierdzony koronawirus dodatni, gdzie część pielęgniarek i opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie odmówiła wykonywania pracy, a część przebywa na kwarantannie, zwracamy się do Was z APELEM o wsparcie placówki i pomoc w zaistniałej niezmiernie trudnej sytuacji.

Wszystkie koleżanki które mogłyby od zaraz zastąpić pielęgniarki sprawujące tam już heroiczną opiekę ponad 180 godzinnej nieprzerwanie trwającej zmiany, proszone są o kontakt z Dyrektor Zakładu Dorotą Kotowską  tel. 692-297-274 lub 22 559-4-31.


 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego


WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK
MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2


 

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną. 


 

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

 


Rozporządzenie MZ ws izolatoriów.


 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych otrzymała z Ministerstwa Zdrowia zapewnienie, że w trakcie realizacji jest projekt „hotel dla medyka”

 

 


 

Aktualny wykaz aktów prawnych opracowanych przez NIPIP

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.


 

Informacja – Apel – Pandemia – pielęgniarki ryzykują własnym zdrowiem i życiem nie mniej niż inne grupy zawodowe

 

 

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 .

 

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2


 

Pismo NIPIP do MZ

Pismo z MZ


 

Światowa Organizacja Zdrowia – World Health Organization WHO – 04 luty 2020


Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym


Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych


Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

 


 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

 


 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych

w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącznościw sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że  świadczenia zostaną  udzielone  z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno  na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:

 1. na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;
 2. jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;
 3. obecnie nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :

 

Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania  w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:

Pielęgniarka  jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z  należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

 

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego

 


Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Wytyczne COVID-19

 

Jednocześnie przypominamy o najważniejszych decyzjach podjętych przez administrację państwową:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433
 2.  Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html

 1. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe
  w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7645.html
 2. Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html
 3. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html
 4. Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

 

We współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomione zostało wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich.

Informacja o potrzebnej pomocy trafi do Wojsk obrony Terytorialnej za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Formularz do pobrania znajduje się pod linkiem: https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego/