KOMUNIKAT

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej pod adresem https://medical.edu.pl/ w danych zakładkach wymienionych na stronie głównej form kształcenia informacji o zaświadczeniach o wpisie Krajowego Instytutu Medycznego do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych informujemy, że:

  • Uchwałą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 262/V/R/2020 z 15 kwietnia 2020 r. Krajowy Instytut Medyczny został wykreślony z rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie wpisu obejmującego: kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Cz. I w związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem na podstawie ustaleń zawartych w protokole Ministra Zdrowia z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
  • Uchwałą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 286/V/R/2022 z 18 maja 2022 r. Krajowy Instytut Medyczny został wykreślony z rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie wpisu obejmującego: kurs specjalistyczny Endoskopia, kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych, kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Cz. II, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne, w związku ze stwierdzeniem złożenia oświadczenia przy wniosku o wpis do rejestru organizatorów kształcenia niezgodnego ze stanem faktycznym, co do siedziby i danych identyfikacji podatkowej.

W świetle powyższego, w ocenie Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zamieszczanie na stronie internetowej bądź w każdej innej formie komunikacji zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Krajowego Instytutu Medycznego w przywołanym w uchwałach zakresie stanowi wprowadzanie w błąd osób zainteresowanych podjęciem się danego kształcenia, co do możliwości jego zrealizowania w ramach podmiotu wykreślonego z rejestru organizatorów kształcenia.

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Krajowego Instytutu Medycznego o usunięcie informacji o zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia zamieszczonych na stronie https://medical.edu.pl/ jako wprowadzających w błąd co do faktu aktualnego istnienia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jak i faktycznej możliwości uzyskania danych kompetencji w podmiocie nie będącym już organizatorem kształcenia. W udzielonej Warszawskiej Izbie odpowiedzi z 3.02.2023 r., otrzymanej 6.02.2023 r., zawarto m.in. oświadczenie następującej treści cyt. „Krajowy Instytut Medyczny nie jest obecnie organizatorem kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, a zamieszczone zaświadczenia mają wyłącznie charakter archiwalny. Aktualnie trwają prace nad uaktualnieniem strony, m.in. w zakresie wzorów wydawanych zaświadczeń. Aktualizacja strony potrwa około 30 dni.

W tym stanie rzeczy, przypominamy, że na kształcenia podyplomowe zapisujemy się tylko i wyłącznie  przez SMK. Każdy organizator kształcenia musi opublikować w SMK nazwę kursu z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscem realizacji, zaakceptowanym przez CKPPiP, a uczestnik kursu powinien zapisać się na niego najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

 

 


Dokument przedstawiający m.in. ścieżkę obsługi pacjenta oraz praktyczne informacje dla placówek POZ wdrażających opiekę koordynowaną:

https://blog.osoz.pl/opieka_koordynowana


Opinia prawna w sprawie dopuszczalności przeprowadzenia wyborów do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii


Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego:

Pismo do Izb zawodowych

Pismo do praktyk zawodowych


Sekcja Szczepień Ochronnych Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 przypomina o obowiązku wykonywania sprawozdań.

Poniżej pismo PPIS oraz druki sprawozdań do wykonania:

Pismo sprawozdania za IV kwartał 2022

Kwartalne zużycie szczepionek

Sprawozdanie kwartalne z ruchu kart szczepień

Sprawozdanie z uchylających się od szczepień

MZ-54_2023 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych

Wykaz osób uchylających się od szczepień

 


Oferta specjalna dla Pań Pielęgniarek i Położnych na pobyt w Hotelu***Gromada Medical SPA w Busku_Zdroju


Pismo w sprawie kształcenia podyplomowego 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia


,,Ogłoszenie o biegłego”

Zgodnie z §  9 pkt 4 Statutu WOIPiP oraz §25 pkt 4b) Zasad Gospodarki Finansowej WOIPiP,

Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP ogłasza  postępowanie konkursowe na wybór podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2022r.

Oferty należy składać w sekretariacie biura WOIPiP , pocztą na adres :WOIPiP ul Żelazna 59

00-848 Warszawa lub e-mailem na adres: woipip@woipip.pl do dnia 30 października 2022r.


,,CHIRURGICZNA ASYSTA LEKARZA”

 

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiony został projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”. Program ma na celu dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Informacje organizacyjne w załączniku

załącznik


Sekcje Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, Środowiskowych i Opieki Długoterminowej zapraszają na spotkania w siedzibie WOIPiP przy ul. Żelaznej 59 w każdy II czwartek miesiąca w godz. 14:00-16:00.

W ramach spotkań  odbywają się bezpłatne szkolenia i wymiana doświadczeń zawodowych.