Informacja nr 1/2018

Skarbnika Okręgowej Rady WOIPIP

z dnia 25 stycznia 2018r.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podaje wysokość obowiązujących opłat w 2018 roku:

 1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Podstawa Prawna: Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r.
(Dz. U. Nr 174, poz.1038 z późn. zm.), Uchwała Nr 18 i 22VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału).

 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych z zastrzeżeniem osób zwolnionych z ich opłacania.
 2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz WOIPiP, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.
 3. Określa się miesięczna składkę członkowską w wysokości:
 • 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej
  na podstawie umowy o prace albo na podstawie stosunku służbowego;
 • przepis ppkt. 1) ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
 • 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
  z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego,
  w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych
  do opłacania składek nie wymienionych w ppkt. 1)-2), w tym także pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych i wynosi w 2018r. – 35,55 zł.
 1. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł , o których mowa w pkt. 3, składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła , w którym jej wysokość jest najwyższa.
 2. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek WOIPiP- nr kontra bankowego: 53 1240 6319 1111 0000 4779 2199 do 15 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 3. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne lub pielęgniarze/położni:
 • bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
 • które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu
  w WOIPIP;[i]
 • wykonują zawód wyłącznie formie wolontariatu;
 • przebywają na urlopie macierzyńskim/macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;
 • pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;
 • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które nie wykonują zawodu;
 • pobierające zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;
 • niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenia przedemerytalne.
 1. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia WOIPiP, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011r.
  o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 174, poz.1038 z późn. zm.).
 1. WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO

Podstawa Prawna: art. 76 ust. 5 ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r.
( Dz.   U. NR 174, poz. 1038 z późn. zm.).

Za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych pobierana jest opłata
w wysokości 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego
i wynosi w 2018r. – 272,00 zł.

 • WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJACYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Podstawa Prawna: art. 76 ust. 1 pkt.1 oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U.  Nr 112, poz.654 z późn. zm.).

 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego
  i wynosi w 2018r. – 91,00 zł.
 2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa
  w pkt. 1, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego i wynosi w 2018r. – 46,00 zł.

 

Skarbnik 

Okręgowej Rady 

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

mgr Agnieszka Siporska- Sitko

 

 

 

 

 

[i] dotyczy osób nie wykonujących zawodu , które zgodnie z art.46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian, które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.