Informujemy, że w 2017 roku wysokość obowiązujących opłat i składki członkowskiej na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wynosi:

I  SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

 1. 33,00 zł miesięcznie – w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 2-3, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. Wyliczona wysokość składka miesięcznej stanowi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.
 2. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.
 3. przepis pkt 2 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie
  na podstawie umowy zlecenia.

Przypominamy zasady opłacania składek członkowskich:

 1. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkowe dla pielęgniarek i położnych,
  z zastrzeżeniem osób zwolnionych z ich opłacania.
 2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.
 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie na rachunek:
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 63
00-042 Warszawa
nr konta bankowego: 53 1240 6319 1111 0000 4779 2199

– do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 1. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne
  lub pielęgniarze/ położni:

  1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
  2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w WOIPiP,
  3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
  4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
  5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
  6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu,
  7. pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
  8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.
 1. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia WOIPiP, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.)

Uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 


II   WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 

 1. Za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2017 r. opłata wynosi – 257,00 zł. 
 2. Wysokość opłaty wynika z przepisów  art. 76 ust. 5  ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.) i wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis.

III  WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestrui wynosi w 2017r. – 86,00 zł.
 1. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w pkt. 1 i wynosi w 2017r. – 43,00 zł.