Zgodnie z §  9 pkt 4 Statutu WOIPiP oraz §25 pkt 4b) Zasad Gospodarki Finansowej WOIPiP, Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP ogłasza  postępowanie konkursowe na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2019r.

Oferty należy składać w sekretariacie biura WOIPiP , pocztą na adres :WOIPiP ul. Żelazna 59 VIIp, 00-848 Warszawa lub e-mailem na adres: woipip@woipip.pl do dnia 31 października 2019r.