Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do spotkań mających miejsce w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod koniec stycznia i na początku lutego bieżącego roku w sprawie nieukończonych szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez spółkę Interrete sp. z o.o. w restrukturyzacji uprzejmie informujemy, że – dzięki uzyskanym od Państwa informacjom i przekazanym dokumentom – do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych została wysłana szczegółowa informacja o Państwa sytuacji, w tym stopniu zaawansowania modułów zajęć teoretycznych i praktycznych. Przekazana informacja była na bieżąco aktualizowana o składane  przez Państwa również w marcu dokumenty, z zastrzeżeniem przedłużonego przez Naczelną Izbę terminu dla wszystkich okręgowych izb do 15 marca br.

Na podstawie zebranych informacji Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uzyska stanowisko Ministra Zdrowia oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, co do możliwości ukończenia/kontynuowania kształcenia rozpoczętych szkoleń specjalizacyjnych. Przypomnieć należy, że wyjaśnienia wymagają kwestie możliwości: zaliczenia dotychczasowych modułów bez posiadania karty specjalizacji przez uczestnika w systemie SMK; kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w okresie po upływie 20 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia i bez konieczności odbycia szkolenia z zachowaniem pełnego terminu przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia; odpłatność lub brak odpłatności za kontynuowanie kształcenia i związana z tym kwestia podmiotu, który miałby zorganizować kształcenie podyplomowe.

W zakresie działań podjętych w sprawie przez Okręgowy Zjazd Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych uprzejmie wskazujemy, że w dniu 12 marca 2019 roku przyjęta została uchwała o przeznaczeniu środków finansowych na zapewnienie obsługi prawnej, w tym zastępstwa procesowego, dla uczestników przerwanego kształcenia podyplomowego prowadzonego przez spółkę Interrete sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w ewentualnych postępowaniach cywilnych jak i karnych.

Wobec przyznania limitowanych środków Okręgowa Rada została zobowiązana do opracowania zasad ich przyznawania i wypłacania. Wyjaśnić przy tym należy, że opracowanie w/w zasad zostanie zrealizowane po przekazaniu Okręgowej Radzie dokumentów z Okręgowego Zjazdu, względnie zgłoszeniu zastrzeżeń, poprawek do protokołu tegoż zjazdu.