Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki 

Ochrona ubezpieczeniowa działa od 1.05.2016r. do 30.04.2017r. z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 33 000 zł.

Za odpowiedzialność cywilną zawodową rozumie się odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

  • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych /w tym HIV i WZW/
  • w ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (par. 12.6.3 OWU)

Dobrowolne ubezpieczenie opłacane przez WOIPIP -suma gwarancyjna na jedną osobę wynosi  33.000 zł

Postępowanie ubezpieczonego w razie powstania szkody

W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenia ze strony poszkodowanego, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody powiadomić Brokera: Barbarę Karpińską – Gamma Ray Broker, reprezentującą ubezpieczonego wobec PZU S.A. w procesie likwidacji szkody.

Kontakt do Brokera:
mobil : +48 501 021 154
e-mail: barbarakarpinska.broker@op.pl, b.karpinska@gammaray.pl

 Postępowanie ubezpieczonego w przypadku korzystania z preferencji w zakresie zawierania innych ubezpieczeń:

Osoby objęte ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są uprawnione do korzystania z preferencji przy zawieraniu dodatkowego, ubezpieczenia OC indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej – składka roczna 60 zł.

SG i zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Osoba pragnąca skorzystać z powyższych preferencji powinna zgłosić się do:

– Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do korzystania z preferencji objętych niniejszą umową i – Brokera Barbarę Karpińską – Gamma Ray Broker.(kontakt powyżej)

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC  – SKŁADKA –  60 ZŁ