Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

Miejsce pracy: Warszawa

Od kandydatów oczekujemy:

  • prawa wykonywania zawodu,
  • dyplomu pielęgniarstwa,
  • aktualnej książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • sumienności, życzliwości, komunikatywności oraz zaangażowania w wykonywaną pracę.

Na poszukiwanym stanowisku oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w jednym z oddziałów Szpitala Grochowskiego,
  • ciekawą pracę i możliwość zdobywania nowych doświadczeń w zgranym zespole.
  • dla zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy cywilnoprawnej proponujemy stawkę 35 zł za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz dodatek wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres Szpitala: 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59 z dopiskiem „PIELEGNIA(RKA/RZ)” lub adres e-mail:  kadry@grochowski.waw.pl lub udział w bieżących  postępowaniach konkursowych ogłaszanych na http://grochowski.waw.pl/index.php/konkursy/

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Sekretariacie Szpitala u Dyrektor ds. Pielęgniarstwa tel. 22 51 52 503.

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  abi@grochowski.waw.pl

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.