UWAGA!

Wykaz dokumentów , które należy złożyć aby ubiegać się o bezzwrotną zapomogę z tytułu przechorowania i leczenia COVID-19

 

  1. Wypełniony Wniosek o bezzwrotną zapomogę  Pobierz wniosek o zapomogę zawierający min. Informację o opłacaniu składek na rzecz samorządu za okres 5 ostatnich  lat poprzedzających złożenie wniosku o zapomogę lub od momentu wpisania do rejestru WOIPiP  (należy dołączyć  zaświadczenia o opłacaniu składek również z poprzednich miejsc pracy).
  2. Odręczne podanie o przyznanie zapomogi, skierowane do Komisji Socjalnej. Powinno ono zawierać informację z jakiego tytułu wnioskodawca ubiega się o zapomogę.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające stwierdzenie, że pacjent przechorował COVID-19 i był leczony  w warunkach ambulatoryjnych”
  4. Karty Informacyjne z pobytu szpitalnego, jeżeli leczenie odbywało się z koniecznością hospitalizacji
  5. Pozytywny wynik badania wirusologicznego w kierunku SARS-CoV-2
  6. Druk przekazania przyznanej zapomogi na konto bankowe Druk przekazania zapomogi na konto bankowe

Komplet  dokumentów należy przesłać  na adres e-maildokumenty@woipip.pl

Można je również złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub przesłać pocztą.

 

W związku z bardzo dużą ilością napływających podań, przybliżony czas rozpatrzenia i zatwierdzenia  kompletnego wniosku a następnie przelewu na konto wynosi ok. 2  m-cy.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku procedura automatycznie ulega przedłużeniu o czas na uzupełnienie i ponowne rozpatrzenie wniosku.

Decyzję o przyznaniu zapomogi oraz jej wysokości podejmuje Komisja Socjalna.

 O zapomogę można ubiegać się nie później niż w 6 miesięcy od zachorowania.

 

Regulamin Komisji Socjalnej

 

 Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z uwagi za aktualną sytuację epidemiologiczną i wykonywany w tych jakże ciężkich warunkach zawód pielęgniarki i położnej z narażeniem własnego zdrowia, Okręgowa Rada WOIPiP podjęła Uchwałę, na mocy której członek Izby, który w wyniku wykonywanej pracy zawodowej zostanie zarażony wirusem SARS-CoV-2 i zachoruje na COVID-19 z koniecznością hospitalizacji oraz leczonych w warunkach domowych może ubiegać się o jednorazową bezzwrotną zapomogę z tytułu zachorowania w kwocie do 5000 zł.

Warunkiem uzyskania w/w zapomogi z tytułu zachorowania na COVID-19 jest:

przedstawienie karty wypisowej z pobytu szpitalnego potwierdzającej przebyte leczenie  spowodowane COVID-19 lub dokumentacji medycznej w przypadku leczenia w warunkach domowych

-regularne opłacanie składek członkowskich

-wypełnienie dokumentów o zapomogę zgodnie z regulaminem komisji socjalnej.

O zapomogę można ubiegać się nie później niż w 6 miesięcy od zaistnienia określonego przypadku losowego.

Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Komisja Socjalna.

Uchwała Nr 325 Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych z dnia 10.06.2020 w sprawie przyznawania bezzwrotnej zapomogi dla pielegniarek/położnych i ich rodzin z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi przyznawania i realizacji zapomóg:

Postanowienia  ogólne

§ 1 Fundusz socjalny tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby.

§ 2 Wysokość funduszu socjalnego jest określana co rocznie w planie finansowo-budżetowym  Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 3.1 Z funduszu socjalnego mogą korzystać członkowie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regularnie opłacający składki członkowskie za okres 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zapomogi lub zwolnieni od opłacania składek członkowskich na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, a także osoby zainteresowane, o których mowa w §9.

2. W przypadku braku regularnego opłacania składek, członek Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych po uiszczeniu zaległości, może ubiegać się o zapomogę po upływie roku od uzupełnienia zaległych składek.

§ 4.1 Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Komisja Socjalna bezwzględną większością głosów (50% + 1), w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jednego z dwóch wiceprzewodniczących.

2. Komisja Socjalna po rozpatrzeniu wniosku może odmówić przyznania zapomogi z powodu braku podstaw regulaminowych.

3. Komisja Socjalna udziela informacji i przyjmuje uwagi dotyczące nie przyznanych zapomóg telefonicznie w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 15:00-16:00.

4. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się raz w miesiącu w zależności od potrzeb.

§ 5 Komisja Socjalna prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw.

Zasady przyznawania bezzwrotnych zapomóg losowych

§ 6.1 Wnioski o udzielenie zapomogi finansowej przyjmuje sekretariat WOIPiP codziennie w godzinach funkcjonowania biura.

2. Wypłaty przyznanych przez Komisję Socjalną zapomóg dokonywane są nie wcześniej niż 7 dni po podjęciu uchwały przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady w kasie Izby lub na konto wskazane we wniosku o przyznanie zapomogi.

§ 7.1. Przyznanie zapomogi może nastąpić jeden raz, na dany przypadek losowy.

2. O zapomogę można ubiegać się nie później niż w 6 miesięcy od zaistnienia określonego przypadku losowego.

3. Maksymalna wysokość zapomogi losowej wynosi 2.280 PLN.

4. W przypadku śmierci członka samorządu wysokość zapomogi wynosi 2.000 PLN.

5. W przypadku śmierci współmałżonka lub dziecka, o którym mowa w §11 ust. 4 członka samorządu wysokość zapomogi wynosi 1500 PLN.

6. Maksymalna wysokość zapomogi, w przypadku choroby współmałżonka lub dziecka członka samorządu wynosi 1500 PLN.

§ 8. Wniosek o bezzwrotną zapomogę losową dla członka Komisji Socjalnej rozpatrywany jest przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady.

§ 9. W przypadku śmierci członka samorządu zapomoga jest przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej przez, którą rozumie się małżonka lub osobę spokrewnioną. Zapomoga przyznawana jest jednej osobie. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej osoby zainteresowanej zapomoga przyznawana jest osobie wskazanej przez komisję socjalną na podstawie analizy uzasadnień merytorycznych wniosków.

§ 10. Zapomoga, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w §9, przyznawana jest na wniosek:

1) Delegatów Rejonu wyborczego,

2) Pełnomocnika Okręgowej Rady,

3)  Członka Samorządu, o którym mowa w §3.

§ 11. Komisja Socjalna udziela bezzwrotnej zapomogi losowej w przypadkach takich jak:

1) śmierć członka samorządu,

2) ciężka choroba członka samorządu, współmałżonka oraz dziecka udokumentowana zaświadczeniem lekarskim i wymagająca dodatkowych  nakładów finansowych,

3) śmierć współmałżonka,

4) śmierć dziecka pozostającego na utrzymaniu rodziców do 18 roku życia oraz bez względu na wiek, dziecka będącego na utrzymaniu rodziców w związku z faktem trwałego kalectwa (niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa),

5) indywidualne zdarzenie losowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 12. Komisja Socjalna podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi na podstawie złożonych dokumentów:

1) Wniosek – zaopiniowany przez Pełnomocnika Rejonu wyborczego i zawierający informację o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu,

2) Podanie o przyznanie zapomogi,

3) W przypadku choroby:

a. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

b. rachunki za poniesione dodatkowe koszty leczenia,

4) W przypadku śmierci współmałżonka lub dziecka członka samorządu – akt zgonu oraz akt stanu cywilnego dokumentujący małżeństwo bądź pokrewieństwo członka samorządu względem osoby zmarłej oraz dokument potwierdzający trwałe kalectwo (niepełnosprawność fizyczną lub umysłową) w przypadku, o którym mowa w §11 pkt 4 in fine,

5) W przypadku śmierci członka samorządu – akt zgonu oraz akt stanu cywilnego dokumentujący małżeństwo bądź pokrewieństwo osoby zainteresowanej, o której mowa w §9 względem członka samorządu,

6) W przypadku kradzieży – zaświadczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego,

7) W przypadku innych zdarzeń losowych – zaświadczenia od stosownych instytucji.

8) Członek samorządu zwolniony od opłacania składek członkowskich na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych – dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia np. decyzja emerytalna.

§ 12.1. Jeśli zapomoga została przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów, będzie podlegała natychmiastowemu zwrotowi.

2. W przypadku uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1 Okręgowa Rada niezwłocznie informuje Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 13 Od decyzji Komisji Socjalnej przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady WOIPiP w terminie 14 dni.