UWAGA!

Wykaz dokumentów , które należy złożyć aby ubiegać się o bezzwrotną zapomogę z tytułu przechorowania i leczenia COVID-19

 

  1. Wypełniony Wniosek o bezzwrotną zapomogę  Pobierz wniosek o zapomogę zawierający min. Informację o opłacaniu składek na rzecz samorządu za okres 5 ostatnich  lat poprzedzających złożenie wniosku o zapomogę lub od momentu wpisania do rejestru WOIPiP  (należy dołączyć  zaświadczenia o opłacaniu składek również z poprzednich miejsc pracy).
  2. Odręczne podanie o przyznanie zapomogi, skierowane do Komisji Socjalnej. Powinno ono zawierać informację z jakiego tytułu wnioskodawca ubiega się o zapomogę.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające stwierdzenie, że pacjent przechorował COVID-19 i był leczony  w warunkach ambulatoryjnych”
  4. Karty Informacyjne z pobytu szpitalnego, jeżeli leczenie odbywało się z koniecznością hospitalizacji
  5. Pozytywny wynik badania wirusologicznego w kierunku SARS-CoV-2
  6. Druk przekazania przyznanej zapomogi na konto bankowe Druk przekazania zapomogi na konto bankowe

Komplet  dokumentów należy przesłać  na adres e-maildokumenty@woipip.pl

Można je również złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub przesłać pocztą.


UWAGA!

W przypadku decyzji Komisji Socjalnej o konieczności uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty termin na ich uzupełnienie wynosi 30 DNI od daty powiadomienia o takiej konieczności. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

UCHWAŁA 


W związku z bardzo dużą ilością napływających podań, przybliżony czas rozpatrzenia i zatwierdzenia  kompletnego wniosku a następnie przelewu na konto wynosi ok. 3 m-cy.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku procedura automatycznie ulega przedłużeniu o czas na uzupełnienie i ponowne rozpatrzenie wniosku.

Decyzję o przyznaniu zapomogi oraz jej wysokości podejmuje Komisja Socjalna.

 O zapomogę można ubiegać się nie później niż w 6 miesięcy od zachorowania.

 

Regulamin Komisji Socjalnej

 

Uchwała Nr 325 Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych z dnia 10.06.2020 w sprawie przyznawania bezzwrotnej zapomogi dla pielegniarek/położnych i ich rodzin z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19