UWAGA !

Nastąpiła zmiana w „Regulaminie zasad refundacji kosztów uczestnictwa członków  WOIPiP  w Warszawie w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, zjazdach, kongresach”

Procedura ubiegania się o refundację kosztów uczestnictwa  w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, zjazdach, kongresach:


I  Złożenie dokumentów w celu przyznania refundacji

–  nie wcześniej niż w ciągu 90 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konferencji i

–  nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konferencji,

do biura Izby złożyć należy komplet, następujących dokumentów:

  • „Wniosek o refundację kosztów udziału w konferencji”:

    Wniosek – dofinansowanie konferencji

  • Dokument zawierający ogólne informacje, dotyczące danej konferencji  (nazwa, temat, miejsce, termin, koszt)  podane przez jej organizatora.
  • W przypadku zamiaru dojazdu na konferencję prywatnym samochodem – następujący druk :

    Do pobrania

Do powyższych dokumentów prosimy nie dołączać faktur, rachunków, własnych  numerów kont i innych dowodów opłat !   Przynieść je należy w komplecie, do Działu Księgowości – dopiero w momencie rozliczania kosztów, po zakończonej konferencji.

Uczestnik konferencji,  we własnym zakresie dokonuje wszelkich, związanych z nią  opłat !  Rozliczenie wszystkich poniesionych kosztów następuje po zakończeniu konferencji, na podstawie dowodów księgowych (imienne faktury, paragony lub inne dowody opłat)


II  Odebranie „Skierowania na konferencję”

* Przed wyjazdem na konferencję, w celu potwierdzenia przez organizatora pobytu na niej, z biura Izby – Dział Merytoryczny, odebrać należy druk imiennego „Skierowania na konferencję”.                                        

 Jest on niezbędny do rozliczenia kosztów udziału w konferencji !

* Również w przypadku składanych już po odbytej konferencji (do 30 dni)  wniosków o refundację, w momencie rozliczania kosztów udziału w Dziale Księgowości  –  druk ten należy odebrać z Działu Merytorycznego, następnie wypełnić, podpisać i dołączyć do reszty wymaganych do rozliczenia dokumentów  (pomimo braku potwierdzenia pobytu na konferencji przez jej organizatora)


III.  Rozliczenie kosztów udziału – następuje po zakończonej konferencji

W tym celu należy zgłosić się do biura Izby, do Działu Księgowości – z kompletem następujących dokumentów:

  • Wypełniony i podpisany druk „Skierowania na konferencję”
  • Dowody księgowe:

– imienne faktury – oryginały, wystawione na uczestnika, za uczestnictwo i zakwaterowanie

– imienne faktury – oryginały lub paragony z numerem PESEL  lub NIP, za wyżywienie

– dowody opłat za dojazd  (bilety)

*  Dokumenty powyższe złożyć należy osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ze stosownym upoważnieniem:

Do pobrania

 

*  Można je również wysłać pocztą na adres Izby – dodatkowo, załączyć wówczas należy  następujący druk do przelewu środków na konto:

Do pobrania

 

Rozliczenie kosztów następuje po zakończeniu konferencji i prawo do niego wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały  przez Radę Okręgową !


 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym od 29 września 2020r regulaminem, zgodnie z Uchwałą:

Regulamin dofinansowania konferencji

 

Uchwała z dnia 29 wrzesnia 2020r. w sprawie zasad refundacji kosztów uczestnictwa w konferencjach