Wniosek – dofinansowanie konferencji

Regulamin dofinansowania konferencji

§ 1 Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych może dofinansować lub refundować zwrot kosztów: uczestnictwa, dojazdu, opłaty rejestracyjnej, zakwaterowania, wyżywienia

§ 2  Dofinansowanie lub refundację uczestnictwa członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, zjazdach oraz kongresach naukowych dokonuje się na podstawie uchwały Okręgowej Rady lub jej Prezydium na wniosek indywidualnych członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady przyznawania dofinansowania lub refundacji kosztów uczestnictwa członków samorządu na 1 konferencję, szkolenie, sympozjum, zjazd, kongres:

1)   7 miejsc – dla podmiotów leczniczych zatrudniających powyżej 1.100 pielęgniarek i położnych;

2)      6 miejsc – dla podmiotów leczniczych zatrudniających w przedziale 801 – 1.100 pielęgniarek i położnych;

3)      5 miejsc – dla podmiotów leczniczych zatrudniających w przedziale 601 – 800 pielęgniarek i położnych;

4)      4 miejsca – dla podmiotów leczniczych zatrudniających w przedziale 401 – 600 pielęgniarek i położnych;

5)      3 miejsca – dla podmiotów leczniczych zatrudniających w przedziale 201 – 400 pielęgniarek i położnych;

6)      2 miejsca – dla podmiotów leczniczych zatrudniających w przedziale 51 – 200 pielęgniarek i położnych;

7)   1 miejsce – dla podmiotów leczniczych zatrudniających 50 lub mniej pielęgniarek i położnych;

8)      osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, o których mowa w pkt 1-7, które biorą czynny udział w konferencji, szkoleniu, sympozjum, zjeździe, kongresie, otrzymują dofinansowanie lub refundację kosztów uczestnictwa niezależnie od w/w limitu osób, w przypadku gdy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu swojego uczestnictwa;

9)      poza limitem – członkowie organów WOIPiP.

2. Członek samorządu może skorzystać z dofinansowania kosztów konferencji, szkoleń, sympozjów, zjazdów, kongresów do 3 razy w danym roku kalendarzowym

3. Członek samorządu składający wniosek pierwszy raz w danym roku kalendarzowym może otrzymać 100% dofinansowanie lub refundację, czyli koszt całkowity nie może być większy niż 1.000 zł. (brutto)

4. Członek samorządu składający wniosek drugi raz w danym roku kalendarzowym może otrzymać 70% dofinansowania lub refundacji, czyli koszt całkowity nie może być większy niż 700 zł. (brutto)

5. Członek samorządu składający wniosek trzeci raz w roku kalendarzowym może otrzymać 50% dofinansowania lub refundacji czyli koszt całkowity nie większy niż 500 zł.(brutto)

6. Członkowie organów WOIPiP mogą otrzymać dofinansowanie na konferencje, szkolenie, sympozjum, zjazd, kongres do 3 razy w danym roku kalendarzowym w wysokości 100% dofinansowania, przy czym koszt całkowity jednego dofinansowania nie może być większy niż 1.000 zł.  (brutto)

§ 4. 1. Dofinansowanie lub refundację przyznaje się wyłącznie na wniosek wnioskodawcy (załącznik nr 1) o którym mowa w §1.

2. Okręgowa Rada lub jej Prezydium analizując wniosek, stwierdza czy członek samorządu ubiegający się o dofinansowanie lub refundację spełnił następujące kryteria:

1) złożył kompletny wniosek wraz z pełną dokumentacją zgodnie z komunikatem i dowodem księgowym;

2) wykonuje zawód w dziedzinie zgodnej z tematem konferencji, szkolenia, sympozjum, zjazdu oraz kongresu naukowego;

3) jest członkiem samorządu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych regularnie opłacającym składki przez okres ostatnich 5 lat;

4) członkowie samorządu mający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej, mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, zjazdach, kongresach, po upływie 1 roku kalendarzowego od daty uregulowania zaległości;

5)      w przypadku dofinansowania złożył wniosek nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Okręgowej Rady lub Prezydium przed terminem konferencji, szkolenia, sympozjum, zjazdu, kongresu, zaś w przypadku refundacji złożył wniosek nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konferencji, szkolenia, sympozjum, zjazdu, kongresu.

§ 5.  Rozliczenie kosztów następuje na podstawie przedłożonych dowodów księgowych.

§ 6.  Ostateczną decyzję o dofinansowaniu, refundacji w szczególnych przypadkach podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium Okręgowej Rady

§ 7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 r.

Pobierz pełen regulamin