Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych pracownikach
i zaangażowanej kadrze naukowej.

STARSZA / SPECJALISTA PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA (M/K)

Nr ref. ZKZS/82/2022

Miejsce pracy: Warszawa

 

Wymagania:

 • Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki i tytuł specjalisty w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii,
 • Minimum 3 lata doświadczenie na ww. stanowisku w szpitalu.
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność i asertywność..

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w zakresie doskonalenia systemu zarządzania i/lub wdrażania wymagań akredytacji.

 

 

Do zadań w dwóch lokalizacjach NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5 i przy ul. Wawelskiej 15 na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

 • Nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym placówki,
 • Identyfikacja, monitorowanie i rejestrowanie  zakażeń szpitalnych,
 • Opracowywanie procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
 • Nadzór nad realizacją procedur związanych z kontrolą oraz zwalczaniem zakażeń,
 • Prowadzenie statystyk i wykonywanie analiz,
 • Prowadzenie dokumentacji,
 • Współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń,
 • Współpraca z instytucjami kontrolującymi,
 • Szkolenie personelu w zakresie profilaktyki zakażeń,
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych.

Oferujemy:

 • Możliwość pełnoetatowego i stabilnego zatrudnienia na umowę o pracę,
 • Pracę w prestiżowej placówce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia,
 • Przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) do dnia 05.01.2023 w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@pib-nio.pl wpisując w temacie maila:
Nr ref. ZKZS/82/2022

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

 

 

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji na oferowane  stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres – Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe są przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 1. Obowiązek podania danych