Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota skupia w swoich strukturach 11 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

W związku z rozwojem, poszukujemy kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz endoskopowa/y

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres zadań:

 • asystowanie przy badaniach i zabiegach endoskopowych;
 • sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach;
 • utrzymanie pracowni w ciągłej gotowości do badań;
 • dbałość o sprzęt i aparaturę w pracowni endoskopii;
 • dbałość o wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług medycznych.

Wymagania:

 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w zakresie endoskopii dla pielęgniarek;
 • kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG;
 • kurs krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku pielęgniarki endoskopowej;
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt;
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl.

 

 1.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:

– SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa

– e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 2. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego:
 • w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (dalej: RODO), tj. przepisów ustawy Kodeks pracy,
 • w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 1. w przypadku osoby przyjmowanej do pracy w celu wystawienia skierowania na badania lekarskie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przepisów ustawy Kodeks pracy.

 

 1. Dane osobowe będą ujawniane podmiotowi świadczącemu SZPLZO usługi w zakresie IT.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • do sprostowania danych osobowych,
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.