Pielęgniarka/Pielęgniarz w komórkach SKDJ UCK WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindley´a 4
poszukuje kandydatów na stanowisko:
PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY
w następujących komórkach organizacyjnych:
• Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
• Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
• Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
• Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu- Blok operacyjny
• Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i
Implantologii- Blok operacyjny
• Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Bloki operacyjne
• Klinika Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej,
• Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej- Blok operacyjny
• Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
Oferujemy:
• możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego;
• zatrudnienie na umowę o pracę lub umowa zlecenie, kontrakt;
• przyjazne środowisko pracy.
Kontakt:
• Informacje u Naczelnej Pielęgniarki pod nr tel. (022) 502-12-22
• Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w godz. 8.00-14.00.
• Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.: np.skdj@uckwum.pl
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a
(Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
UCK WUM informuje, że:
1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02
– 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel.
22 317 98 12, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez
Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22
317 91 35
4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na
podstawie:
• Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku, również:
1) wykształcenie;
2) kwalifikacje zawodowe;
3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
2) numer telefonu;
3) adres e-mail;
4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.
Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest
uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane
wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie
wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku
wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów
rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.
6. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot
świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania
wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na
rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania
dokumentów rekrutacyjnych.
7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:
1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego,
jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez
kandydata;
2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez
kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych
procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;
W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w
rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie.
8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18
RODO
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
UCK WUM informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach
rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą
urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi,
przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV
jednego z poniższych oświadczeń:
• Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM),
adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i
Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”
• Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM),
adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i
Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia
przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”
Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej,
zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w
treści CV