Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

Pielęgniarka/Pielęgniarz (M/K)

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Wykształcenie pielęgniarskie,
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Sumienność i dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Możliwość pełnoetatowego i stabilnego zatrudnienia na umowę o pracę,
 • Pracę w prestiżowej placówce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia,
 • Przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) do dnia w wersji elektronicznej na adres e-mail: pielegniarstwo@pib-nio.pl wpisując w temacie maila: pielęgniarka

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

 

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt: Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889, adres e-mail
iod@pib-nio.pl.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe są przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.