,,Ogłoszenie o biegłego”

Zgodnie z §  9 pkt 4 Statutu WOIPiP oraz §25 pkt 4b) Zasad Gospodarki Finansowej WOIPiP,

Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP ogłasza  postępowanie konkursowe na wybór podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie biura WOIPiP :

pocztą na adres :WOIPiP ul Żelazna 59  00-848 Warszawa

lub

e-mailem na adres: woipip@woipip.pl do dnia 30 października 2022r.