NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER poszukuje kandydata na stanowisko:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Spartańska 1

Ogólny zakres obowiązków: • Wykonywanie obowiązków pielęgniarki/pielęgniarza zgodnie z zakresem zadań na tym stanowisku określonych stosownymi przepisami prawa i wymaganiami w poszczególnych Klinikach Specjalistycznych.

Oczekujemy: • wykształcenie kierunkowe, • aktywne Prawo Wykonywania Zawodu, • mile widziane kursy specjalistyczne / kwalifikacyjne, • wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie, • bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność.

Oferujemy: • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, • wymiar czasu pracy – 1,00 etat (lub do uzgodnienia), • pracę w systemie podstawowym lub zmianowym (dyżury 12 godz.), • stabilną pracę w prestiżowej instytucji, • pakiet socjalny.

Dodatkowe informacje: • Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres katarzyna.karwicka@spartanska.pl lub osobiście pod adresem: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, ul. Spartańska 1, • zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami, • zachęcamy do aplikowania również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, • szczegółowych informacji udziela: Naczelna Pielęgniarka – Katarzyna Karwicka tel. (22) 670 92 80 lub 603 664 138 w godz. 7.30 – 15.00 email. katarzyna.karwicka@spartanska.pl

Dział Spraw Personalnych telefon: 22 670 91 32 e-mail: kadry@spartanska.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa; 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 3. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl; 4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru; 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.