Fundacja na rzecz Rodziny, podmiot prowadzący dwie szkoły podstawowe w Warszawie (na Ursynowie i na Młocinach) poszukuje do opieki nad naszymi uczniami pielęgniarki (lub pielęgniarek) środowiska nauczania i wychowania, czyli osoby, która spełnia następujące wymogi ustawowe: 

    posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub

    posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i    wychowania, lub

    ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub

    posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub

    odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

oraz

 z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

 

Jesteśmy otwarci na rozmowy dotyczące czasu pracy oraz dodatkowej odpłatności za realizującą wymogi ustawowe opiekę pielęgniarską w naszych szkołach.

Kontakt: Agnieszka Ploch tel.: 791 221 329 lub biuro@fnrr.pl