DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE

ogłasza nabór na stanowisko:

technika farmacji

 

Liczba stanowisk pracy – 1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

Termin zatrudnienia: 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Ciupagi 1

Wymagania stawiane kandydatom:

– dyplom technika farmacji

– minimum 3 letnie doświadczenie w zawodzie technika farmacji, mile widziane w aptece szpitalnej lub zakładowej

– dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość

– umiejętność pracy pod presją czasu

– umiejętność pracy w zespole

– bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. Word, Exel)

Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

– ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok – warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

– ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagane dokumenty:

  1. pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego
    w Warszawie – Białołęce
  2. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2022 r. osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03- 016 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 – 16.00) lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego na w/w stanowisko można uzyskać
w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce pod numerem telefonu: (022) 32 17 517, 612, 494.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, e-mail: iod_as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl, tel. 22 321 74 55

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.