Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu poszukuje pracownika

na stanowisko młodszego / starszego asystenta  Ambulatorium z Izbą Chorych

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia:  lekarz stomatolog

(pracownik cywilny –  0,25 etatu)

Wymagania:
– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat,
– korzystająca z pełni praw publicznych,
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– posiadająca odpowiednie do stanowiska wykształcenie tj. wyższe medyczne

– posiadająca prawo wykonywania zawodu,
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wymagane dokumenty:

– pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego
w Warszawie – Służewcu,

– CV,

– kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia  31 stycznia 2020 r. osobiście
w siedzibie tut. jednostki lub drogą pocztową na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

02-699 Warszawa                                                                                           

  1. Kłobucka 5

Planowany termin zatrudnienia 2020 rok.
Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu –  

tel. (22) 3545 204                                                                                                                                   (22)3545 205