DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1631)

 

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

 

młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz:

 

– Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu, ul. Kłobucka 5, 02- 699 Warszawa – planowana liczba przyjęć 1 osoba

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowany termin przyjęcia do służby: 17.02, 24.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 01.04, 06.04, 14.04, 20.04, 27.04.2020 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochro­nie informacji niejawnych;

– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Wymagania dodatkowe na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza:

– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

 

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

– podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

– wypełnioną ankietę personalną ( będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)

– kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

– kserokopia prawa wykonywania zawodu;

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); ;

– oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. osobiście lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do jednostki):

 

Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu

  1. Kłobucka 5

02 – 699 Warszawa

z adnotacją „Nabór na stanowisko mł. pielęgniarka/pielęgniarz”.

 

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 23 grudnia      2019 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1)            etapu wstępnego obejmującego:

  1. a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe,
  2. b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów),
  3. c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów),
  4. d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
  5. e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. Poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),
  6. f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,
  7. g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2)            etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

3)            etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych.

 

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

 

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

– nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

– nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

– zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów

 

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa, położnictwa – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00:

Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu, ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa, lub pod nr tel.
22-354-52-04, 22-354-51-04, 22-354-51-14.

 

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podpisał

Z up. Dyrektora Okręgowego

Służby Więziennej w Warszawie

mjr Krzysztof Rybak

Zastępca Dyrektora

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,                              w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,                          że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.