Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z denial 9 kwietnia 2010 r. O Służbie Więziennej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nw. stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce:

– strażnik działu ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osoby;

– młodszy wychowawca działu penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;

– młodszy referent działu kwatermistrzowskieg – planowana liczaba przyjęć maksymalnie 3 osoby;

– młodszy referent/ młodszy instruktor (informatyk) – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

– młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych– planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby

 

Rekrutacja trwa do 13 kwietnia 2022r.

 

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie I mający zdolność fizyczną I psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów I absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne I prawo oraz I absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy I doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy I szansę zawodowego rozwoju.

 

ZALETY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:
– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;
– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;
– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;
– atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu,nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;
– dodatek za stopień;
– dodatek służbowy;
– dodatek z tytułu wysługi lat;
– nagrody uznaniowe;
– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;
– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

 

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną I psychiczną do pełnienia służby.

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

Więcej informacji:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.