Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych  w Unii Europejskiej:

Składamy:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej zgodnie z prawem UE.
    Pobierz wniosek
  2. Prawo wykonywania zawodu.
  3. Dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz suplement.
  4. Świadectwa pracy w charakterze pielęgniarki lub położnej wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.
  6. Dowód osobisty.

Kserokopie w/w dokumentów składamy wraz z oryginałami (do wglądu) w biurze Izby osobiście.

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl

Pn.-Śr.   08:00-16:00
Czw.   8.00-17:00
Pt. – 08:00-15:00

Wydane przez Izbę zaświadczenie, pozostaje ważne przez okres 3 miesięcy od daty wydania.

Informacje ogólne – pielęgniarki i położne , które zamierzają wykonywać zawód na terenie UE powinny złożyć wniosek do Okręgowej Izby o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami, oraz że posiadany dyplom , świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje wynikające z przepisów prawa unijnego. Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest odpowiednie zaświadczenie wydawane przez właściwą ( tam gdzie jest zarejestrowana) Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, reguluje zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych podzielonych ze względu na kryterium posiadanego wykształcenia.

Przedmiotowe zaświadczenie, celem rozpoczęcia procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, należy złożyć w odpowiednim organie państwa przyjmującego. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 50, władze właściwe państwa rozpatrującego wniosek mogą żądać dodatkowych dokumentów. W przypadku ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych będzie to np. program nauczania szkoły, która ukończyła pielęgniarka /położna

Zgodnie z artykułem 51 Dyrektywy 2005/36/WE procedura wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych przebiega następująco:

1. Właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów.

2. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. Jednakże powyższy termin może zostać przedłużony o miesiąc w przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie przepisów regulujących ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych.

3. Od decyzji lub braku decyzji w przypisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Należy jednocześnie podkreślić, iż przepisy wskazanej dyrektywy, nie są dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio źródłem praw i obowiązków. Przepisy dyrektywy zostały implementowane do systemów prawnych wszystkich państw, co może oznaczać pewne różnice w organizacji i procedurach uznawania kwalifikacji zawodowych. Podstawowym wymogiem implementacji jest osiągnięcie celu zakładanego przez dyrektywę, a więc zapewnienie efektywnego uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowany może powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy, jedynie w przypadku, gdy dane państwo nie dokonało implementacji przepisów do prawa krajowego.

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu:

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl

Pn.-Śr.  08:00-16:00

Czw.   08:00-17:00

Pt.  08:00-15:00