Informujemy, że Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zawarła  grupowe ubezpieczenie członków Izby od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek lub położnych na rok 2017/2018

Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu  pielęgniarki i położnej

 

Ochrona ubezpieczeniowa działa od 1.05.2017r. do 30.04.2018r. z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 50. 000 zł.

Za odpowiedzialność cywilną zawodową rozumie się odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

  • Ubezpieczenie dla osób fizycznych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej niezależnie od formy jego wykonywania.
  • wynikające z naruszenia praw pacjenta;
  • spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.
  • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych /w tym HIV i WZW/
  • w ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi .

Dobrowolne ubezpieczenie opłacane przez WOIPIP -suma gwarancyjna na jedną osobę wynosi 50. 000 zł.

Postępowanie ubezpieczonego w razie powstania szkody:

W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenia ze strony poszkodowanego, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody powiadomić Brokera: Barbarę Karpińską – Gamma Ray Broker, reprezentującą ubezpieczonego wobec PZU S.A. w procesie likwidacji szkody.

Kontakt do Brokera:

mobil : +48 501 021 154

e-mail: barbarakarpinska.broker@op.pl

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC  – SKŁADKA-  60ZŁ

Postępowanie ubezpieczonego w przypadku korzystania z preferencji w zakresie zawierania innych ubezpieczeń:

Osoby objęte ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są uprawnione do korzystania z preferencji przy zawieraniu dodatkowego, ubezpieczenia OC indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej – składka roczna 60 zł.

SG i zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Osoba pragnąca skorzystać z powyższych preferencji powinna zgłosić się do:

– Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do korzystania z preferencji objętych niniejszą umową .

 

Żeby otrzymać polisę należy przesłać na adres barbarakarpinska.broker@op.pl :

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny
Pełna nazwa firmy
Regon

Numer prawa wykonywania zawodu
Numer rejestrowy praktyki zawodowej
forma zatrudnienia pielęgniarki
data początku odpowiedzialności

Powyższe dane są niezbędne do wystawienia polis z porozumienia.