Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej „Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.”
 
Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  „Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki  lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art 19 ust. 1 pkt 1-3(wyszczególnione powyżej), albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.”
 
Zgodnie z powyższym, jeżeli wystąpiła przerwa w wykonywaniu zawodu, zapraszamy do biura izby – Dział Prawa Wykonywania Zawodu z następującymi dokumentami:
 
– prawo wykonywania zawodu,
– świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w charakterze pielęgniarki lub położnej,
– dyplom ukończenia szkoły medycznej,
– dowód osobisty,
Stosowne formularze otrzymacie Państwo do wypełnienia na miejscu.
 

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl

Pn-Śr 8.00-16:00
Czw 8.00-17:00
Pt – 8:00-15:00


Przeszkolenie po przerwie zgodnie z art.26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  – wyjaśnienia z MZ

 

Wytyczne dla powracających do zawodu na podstawie art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


Uchwała Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

INFORMACJE DLA POWRACAJĄCEJ  DO  ZAWODU

PIELĘGNIARKI/RZA  LUB   POŁOŻNEJ/EGO

PO PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU

INFORMACJA i HARMONOGRAM PRZESZKOLENIA DLA POWRACAJĄCYCH DO ZAWODU

Po otrzymaniu z Działu Prawa Wykonywania Zawodu (pok. Nr 11) SKIEROWANIA Do Działu Merytorycznego (pok. Nr 4)

Pielęgniarka/rz oraz położna/ny przed przystąpieniem do Przeszkolenia dla powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powinna/nien:

Zgłosić się ze Skierowaniem do Dział Merytoryczny celem wpisania się na listę kandydatów do przeszkolenia i uzyskania informacji o czynnościach, które powinna wykonać przed przeszkoleniem, jak poniżej:

 • Na czas przeszkolenia podpisać indywidualną umowę na ubezpieczenie z wybranym przez siebie ubezpieczycielem w zakresie:
 • Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 • Ekspozycji zawodowej: HIV, HCV, WZW typu B
 • Przygotować badania i szczepienia (zaświadczenia):
 • nosicielstwo (jeżeli nie posiada badania – konieczność zrobienia)
 • szczepienia WZW typu B lub aktualny wynik poziomu  p/ciał

oraz

 • zaświadczenie lekarza POZ o braku p/wskazań do odbycia przeszkolenia.
 • Do wejścia na placówkę posiadać:
 • fartuch oraz obuwie ochronne.
 1. Na spotkaniu informacyjnym, które odbywa się w siedzibie WOIPiP przed przystąpieniem do przeszkolenia (terminy zgodnie z harmonogramem przeszkolenia na stronie www. woipip.pl) pielęgniarka/arz lub położna/y otrzymuje:
 • harmonogram zajęć, w tym praktycznych, w ramach przeszkolenia w tym oddziale,
 • wykaz umiejętności będący przedmiotem kształcenia, które są podstawą zaliczenia przeszkolenia,
 • kartę przeszkolenia cząstkowego,
 • regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego (do wglądu na miejscu).

 

PRZESZKOLENIE odbywa się w celu:

 1. Uzupełnienia i aktualizacji wiedzy zawodowej teoretycznej i praktycznej.
 2. Kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych.
 3. Przeszkolenie pielęgniarki/rza lub położnej/ego odbywa się we wskazanym podmiocie leczniczym pod kierunkiem opiekunów.
 4. Nadzór nad prowadzonym przeszkoleniem sprawuje Koordynator wskazany przez kierownika podmiotu leczniczego. W przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru Koordynator wyznacza swojego zastępcę.
 5. Czas trwania przeszkolenia ustala Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium indywidualnie dla każdego wnioskodawcy
  po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym, w zależności
  od długości okresu nie wykonywania zawodu i wynosi on wg załączonych Harmonogramów dla pielęgniarek i położnych

  

 

2020:

Harmonogram przeszkolenia dla pielęgniarek powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa pomiędzy 5- 10 lat przeszkolenie 3 miesiące)

Harmonogram przeszkolenia dla pielęgniarek powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa pomiędzy 10-15 lat -przeszkolenie 4 miesiące

Harmonogram przeszkolenia dla pielęgniarek powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa pomiędzy  15 – 20 lat przeszkolenie 5 miesięcy)

Harmonogram przeszkolenia dla pielęgniarek powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa powyżej  20 lat -przeszkolenie 6 miesięcy)

DLA POŁOŻNYCH:

2020:

Harmonogram przeszkolenia dla POŁOŻNYCH powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa pomiędzy 5- 10 lat – przeszkolenie 3 miesiące)

Harmonogram przeszkolenia dla POŁOŻNYCH powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa pomiędzy 10-15 lat –przeszkolenie 4 miesiące)

Harmonogram przeszkolenia dla POŁOŻNYCH powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa pomiędzy  15 – 20 lat przeszkolenie 5 miesięcy)

Harmonogram przeszkolenia dla POŁOŻNYCH powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat (przerwa powyżej  20 lat –przeszkolenie 6 miesięcy)

 

 

Ramowy program nauczania w ramach przeszkolenia PIELĘGNIARKI lub POŁOŻNEJ, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 

Ramowy program nauczania w ramach przeszkolenia POŁOŻNEJ, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 

 1. Podstawą dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny
  z przeszkolenia praktycznego i 100% obecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej konieczne jest wydłużenie okresu przeszkolenia w danej placówce
  adekwatnie do czasu nieobecności.
 2. Po odbyciu przeszkolenia, w każdym z wyznaczonych oddziałów, pielęgniarka/arz lub położna/y podlega ocenie przez opiekuna przeszkolenia cząstkowego.
 3. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z przeszkoleń cząstkowych (w poszczególnych oddziałach) Koordynator przeszkolenia może wystąpić do ORPIP z wnioskiem
  o wydłużenie okresu przeszkolenia praktycznego.
 4. Po ukończeniu przeszkolenia cząstkowego opiekunowie wystawiają zaświadczenie
  i przekazują Koordynatorowi przeszkolenia.
 5. Po ukończeniu przeszkolenia cząstkowego we wszystkich wskazanych oddziałach Koordynator przeszkolenia wystawia Zaświadczenie o przeszkoleniu po okresie niewykonania zawodu dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, odbytym w podmiocie leczniczym.
 6. Po odbyciu przeszkolenia Koordynator przekazuje kompletną dokumentację do ORPIP.
 7. Przeszkolenie kończy się egzaminem teoretycznym przeprowadzonym w formie ustnej lub pisemnej. Podstawą dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeszkolenia praktycznego i 100% obecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej konieczne jest wydłużenie okresu przeszkolenia w danej placówce
  adekwatnie do czasu nieobecności.
 8. Po pozytywnym złożeniu przez pielęgniarkę/rza lub położną/ego egzaminu końcowego
  z przeszkolenia, w oparciu o protokół Komisji egzaminacyjnej ORPIP podejmuje uchwałę i wydaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie przeszkolenia.
 9. Zaświadczenie zostaje wpisane do rejestru wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu
  po okresie nie wykonywania zawodu pielęgniarki/rza lub położnej/ego dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Kopia zaświadczenia przechowywana jest w aktach osobowych pielęgniarki/rza lub położnej/ego właściwej OIPIP.
 10. W przypadku nie zdanego egzaminu dopuszcza się dwukrotne powtórzenie egzaminu
  w okresie 2 miesięcy od zakończenia przeszkolenia. W sytuacji trzykrotnego nie zdanego egzaminu pielęgniarka/arz lub położna/y zostaje skierowana na kolejne przeszkolenie
  na okres 3 miesięcy.
 11. Koszt szkolenia wynosi 100 zł. za każdy m-c oraz 10 zł opłata egzaminacyjna.