Zmiana nazwiska

Dokumenty składamy osobiście:

  1. prawo wykonywania zawodu – oryginał ( dokonujemy adnotacji o zmianie nazwiska w PWZ)
  2. dowód osobisty lub odpis aktu  małżeństwa – kopia i oryginał do wglądu
  3. arkusz aktualizacyjny ( w przypadku aktualizacji danych pielęgniarka /położna wypełnia tylko te części, które dotyczą zmiany)
    Pobierz pdf A  pobierz pdf B pobierz pdf C pobierz pdf Dpobierz pdf Epobierz pdf Fpobierz pdf Gpobierz pdf H

Zmiany teleadresowe

Składamy:

  • arkusz aktualizacyjny (pobierz arkusz, załącznik pt. Arkusz Rejestr PiP)

lub

  • pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej.

Dokumenty  można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Zmiana miejsca pracy /podjęcie pracy

Składamy:

lub

  • zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu ( można przesłać skan zaświadczenia e-mailem),

lub

  • oświadczenie osoby zainteresowanej o miejscu zatrudnienia – należy podać dokładny adres zakładu pracy z kodem, stanowisko oraz datę rozpoczęcia pracy ( dzień, miesiąc, rok).

Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zmiany miejsca pracy można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Ponadto  informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014  poz. 1435) pielęgniarka i położna wykonująca zawód:

  • w ramach umowy o pracę;
  • w ramach stosunku służbowego;
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z  podaną wcześniej instrukcją.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zmiana danych dotyczy:

  • ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
  • ukończenie specjalizacji,
  • ukończenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających

Składamy:

  1. arkusz aktualizacyjny
    Pobierz pdf A  pobierz pdf B pobierz pdf C pobierz pdf Dpobierz pdf Epobierz pdf Fpobierz pdf Gpobierz pdf H
  2. oryginalny odpis ukończenia szkoły wyższej
  3. kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji,  oryginał prawa wykonywania zawodu, ponieważ dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
  4. oryginały do wglądu  oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

Powyższe dokumenty trzeba złożyć osobiście.

Ważne !

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisana do rejestru  obowiązana jest  do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o wszelkich zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu.