WAŻNE !!!!

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WOIPIP Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU  PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NA ROK 2019/2020

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu  pielęgniarki i położnej.

UBEZPIECZENIE OC OBEJMUJE RÓWNIEŻ ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W GRANICACH ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ UBEZPIECZONEGO Z TYTUŁU SZKODY WYNIKŁEJ Z PRZENIESIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH /W TYM KORONAWIRUS, HIV I WZW/