Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP)

 

Pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP)

 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

 

Opinia prawna dotyczącą oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii  do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 

 

Praktyczne wskazówki wyliczania norm w poszczególnych komórkach organizacyjnych w podmiotach leczniczych

 

 

 

Stanowisko 31 Prezydium NIPIP 14.02.2020 w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

Stanowisko 32 Prezydium NIPIP 14.02.2020 w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób bliskich zagrażających zdrowiu i zdrowiu osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej

 

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z wdrożeniem systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Opinię prawną dotyczącą postępowania w sytuacji, gdy w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych widnieje osoba wpisana na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w sytuacji, w której osoba ta nie odbyła stażu podyplomowego

 

Odpowiedź ZUS na prośbę o wyjaśnienie zapytania: czy pielęgniarki , które ukończyły licea medyczne wnoszą o zaliczenie praktyk zawodowych, do czasu pracy czyli wydłużenia stażu pracy.

Analiza dotycząca kwestii przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej  autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej. (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.)

Opinia dotycząca zapisu art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)  opinia w powyższej kwestii autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.)

 

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii.

załącznik

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Wniosek do opiniowania przez WOIPIP podwyżek dla pielegniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  dnia 14.10.2015

Podstawy prawne obowiązku opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w żłobkach: Pismo przewodnie z biura NIPiP  Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Minister Zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych. Wycena porady pielęgniarskiej będzie przedmiotem dalszych prac.

 

 

Informacja dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

informacja

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-rozliczania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-udzielanych-przez-pielegniarki-i-polozne,7230.html

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:

– w wieku 0-6 lat do 2,7,

– w wieku 66-75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki. 

Porozumienie OZZPIP, NIPIP, MZ i NFZ z 09.07.2018 w sprawie podziału środków dla pielęgniarek i położnych

 

 

Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 20-09-2018

Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje:
  1. Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.
  2. Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.
  3. W wyniku dokonanych w bieżącym roku zmian planu finansowego środki na realizację ww. pozycji zostały zabezpieczone w planach finansowych OW NFZ.
źródło – Biuro Komunikacji Społecznej