Opinia w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Opinia w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

 

 


Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń dla zasiłku chorobowego z powodu COVID-19 oraz wypłatę należnego zasiłku

Wniosek

 

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń dla przyznanego zasiłku zgodnie z podstawą wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, poprzez przyjęcie podstawy wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Wniosek


Opinia w sprawie postępowania z dokumentacją medyczna ,która został złożona przez pielęgniarkę do OIPiP bez wezwania


Stanowisko NRPiP w sprawie wykonywania zawodu położnej realizowanego na stanowisku pielęgniarki


Poradnik – zmian związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej


Opinia prawna dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego 

 


Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez lekarza w indywidualnej praktyce

Informacja dotyczącą wydawania zaświadczeń osobom, które ukończyły szkołę w języku angielskim w Polsce


Opinia prawna z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

 

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz

Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego.

 


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

Art 15. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r


Opinia prawna dotyczącą przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


 

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

Art 15. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.


Wniosek do opiniowania przez WOIPIP podwyżek dla pielegniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia

 


Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP)

 

Pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP)

 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

 

Opinia prawna dotyczącą oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii  do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 

 

Praktyczne wskazówki wyliczania norm w poszczególnych komórkach organizacyjnych w podmiotach leczniczych

 

 

Stanowisko 31 Prezydium NIPIP 14.02.2020 w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

 

Stanowisko 32 Prezydium NIPIP 14.02.2020 w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób bliskich zagrażających zdrowiu i zdrowiu osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej

 

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z wdrożeniem systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Opinię prawną dotyczącą postępowania w sytuacji, gdy w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych widnieje osoba wpisana na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w sytuacji, w której osoba ta nie odbyła stażu podyplomowego

 

Odpowiedź ZUS na prośbę o wyjaśnienie zapytania: czy pielęgniarki , które ukończyły licea medyczne wnoszą o zaliczenie praktyk zawodowych, do czasu pracy czyli wydłużenia stażu pracy.

Analiza dotycząca kwestii przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej  autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej. (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.)

Opinia dotycząca zapisu art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)  opinia w powyższej kwestii autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.)

 

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii.

załącznik

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

 

Podstawy prawne obowiązku opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w żłobkach: Pismo przewodnie z biura NIPiP  Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Minister Zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych. Wycena porady pielęgniarskiej będzie przedmiotem dalszych prac.

 

 

Informacja dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

informacja

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-rozliczania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-udzielanych-przez-pielegniarki-i-polozne,7230.html

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:

– w wieku 0-6 lat do 2,7,

– w wieku 66-75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki. 

Porozumienie OZZPIP, NIPIP, MZ i NFZ z 09.07.2018 w sprawie podziału środków dla pielęgniarek i położnych

 

 

Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 20-09-2018

Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje:
  1. Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.
  2. Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.
  3. W wyniku dokonanych w bieżącym roku zmian planu finansowego środki na realizację ww. pozycji zostały zabezpieczone w planach finansowych OW NFZ.
źródło – Biuro Komunikacji Społecznej