Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

INNE AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych