Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 marca 2020 r. uruchamiamy porady prawne on-line:

wtorek, godz 14:00  –  17:00

czwartek godz: 10:00 –  12:00

pod numerem telefonu :

882 502 617

 


W nawiązaniu do współpracy z Ministrem Zdrowia w zakresie pozyskiwania środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych uprzejmie informujemy, kolejną partię środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla naszego środowiska skierowana będzie do pielęgniarek i położnych rodzinnych , pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej domowej opieki paliatywno-hospicyjnej , opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położnych.


Informacja o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla pracowników zawodów medycznych #PomagamyRozmawiamy, którą uruchomiło Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego

 


Pomoc prawna dla medyka b pytania i odpowiedzi

 


Pismo od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie pomocy prawnej.

NACZELNA RADA ADWOKACKA

ul. Świętojerska 16,

00-202 Warszawa tel.

+48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08

e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl

W związku z informacjami o nakładaniu kar pieniężnych przez wojewodów na pielęgniarki, które nie wykonały postanowienia o stawieniu się do pracy w DPS-ach, a także w związku z informacją Ministra Sprawiedliwości o planowanym wszczęciu przez prokuraturę w niektórych z tych spraw postępowań przygotowawczych, adwokaci w całej Polsce zgłosili gotowośćbezpłatnej pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia. Wszystkie osoby, które w związku z tą sytuacją będą potrzebowały pomocy prawnej i zwrócą się do

Okręgowych Rad Adwokackich lub Naczelnej Rady Adwokackiej

(tel. 22 505 25 02), otrzymają ją bezpłatnie.

Adw. Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

 


 

 

W związku z kierowanymi do Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie pytaniami o należne świadczenia pracownicze w przypadku skierowania osoby wykonującej zawód medyczny na podstawie umowy o pracę na obowiązkową kwarantannę uprzejmie informujemy, że za okres kwarantanny lub izolacji z powodu koronawirusa przysługuje, na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego, wynagrodzenie za czas choroby (względnie zasiłek chorobowy po upływie czasu wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę) wypłacany przez pracodawcę (w przypadku zasiłku przez ZUS).
Informujemy, że w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat: świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji. Po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
Zachęcamy również do śledzenia informacji zamieszczanych przez administrację rządową na stronie www.gov.pl gdzie między innymi znajdą Państwo odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące pracowników i pracodawców https://www.gov.pl/web/rodzina/na-co-moze-liczyc-pracownik-jakie-ulgi-przysluguja-pracodawcy-odpowiadamy


WAŻNE !!!!

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WOIPIP Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NA ROK 2019/2020

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej.

UBEZPIECZENIE OC OBEJMUJE RÓWNIEŻ ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W GRANICACH ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ UBEZPIECZONEGO Z TYTUŁU SZKODY WYNIKŁEJ Z PRZENIESIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH /W TYM KORONAWIRUS, HIV I WZW/


 


Teleporady w SPO i OPH.

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-realizacji-i-rozliczania-swiadczen,7652.html

 

Pozdrawiam

Marcin Miernicki

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala NFZ