Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. F. Chopina zatrudni:

 • Pielęgniarka instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym
 • Pielęgniarka oddział onkologiczny i oddział chemioterapii jednodniowej
 • Absolwentów do przyuczenia pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki

lub  w oddziale onkologii

Wymagane kwalifikacje:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i/lub onkologicznego
 • bez kursów z możliwością nauki  w trakcie  trwania stosunku pracy

Oferujemy:

 • różnorodne formy zatrudnienia
 • jedno lub dwuzmianowy system pracy
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@ecz-otwock.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

ECZ Otwock zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami.