Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Pytania zadawane przez Pielęgniarki i Położone

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.

 


Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym


 

Pismo NRPiP w sprawie podjętych Stanowisk nr 36 oraz 37

Odpowiedź Ministra Zdrowia


Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego


Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań na rzecz zwiększenia dotacji dla samorządu pielęgniarek i położnych na rok 2021

 


Pismo do Ministra Zdrowia w przedmiocie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu


Pismo do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego
z ograniczeniem pracy do jednego miejsca


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z 8 lipca 2018 r.

 


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego

OPINIA PRAWNA


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

Odpowiedź Ministra Zdrowia


Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 ze zm.) –możliwość przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia – wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z docierającymi informacjami o planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia


Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wspólne wystąpienie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jako głos środowiska samorządów zawodowych zawodów medycznych w przedmiocie Zarządzenia Ministra z dnia 25 września 2020 r.w sprawie Powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia informacji na temat podjętych prac legislacyjnych w związku z Stanowiskiem nr 36 NRPiP z dnia26 czerwca 2020 r. w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelumedycznego oraz Stanowiskiem nr 37 NRPiP z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w kwestii dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w kwestii możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym przez organy kolegialne samorządów zawodowych

 

Pismo skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego w przypadku zakażenia się
koronawirusem

 

 


 


Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące wzoru zaświadczenia,uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

WZÓR BECIKOWE

 


Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego.

Opinia prawna z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

 

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz


Informacja o aktualnych zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.


Podziękowania dla Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowni Państwo,

Link z podziękowaniami za współpracę z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim

https://nipip.pl/naczelna-rada-pielegniarek-i-poloznych-podziekowala-za-wspolprace-ministrowi-zdrowia-lukaszowi-szumowskiemu/

 


Opinię prawna w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne  


Konkurs NFZ na środki, które mogą być przeznaczone m. in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

 


Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia o wykreślenie pkt 1 w art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk senacki nr 169), w którym wprowadzono nowe kompetencje zawodowe położnej, będące de facto kompetencjami właściwymi dla zawodu pielęgniarki.

 

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie aktualizowania procedur oraz wytycznych dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronowirusa SARS-CoV-2

Odpowiedź MZ

 


Pismo do  Ministerstwa Sprawiedliwości, które dotyczy zmiany kar za błędy medyczne wprowadzonych nowelizacją Kodeku Karnego. Pismo stanowi odpowiedź na Stanowisko nr 38 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) przesłane do Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

 


Na prośbę Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP,  informacja wśród pielęgniarek i położnych o możliwości przystąpienia do ankiety pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRaqrO0q-NF7b9NPnGWR8p-LgLKnPKUzbD2CbVG2vx92tFg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR0m24CT9y8xmAJousEq7EwaPZv707jcsGpdMOqcpCSjzkzplQdJ1n

pismo

 


Zaktualizowane wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19.

 

 

Ankieta dotycząca uwarunkowań i dylematów pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa. Z opracowanych danych i wyników ankiet będzie utworzony raport, który będzie udostępniony Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

 


Odpowiedź Anny Surówki-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP na sprzeciw Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażony Stanowiskiem z dnia 24 czerwca br. w sprawie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego, który wprowadza zaostrzenie represji karnej skierowanej bezpośrednio przeciwko przedstawicielom zawodów medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. (w załączeniu Stanowisko NRPiP z dnia 24 czerwca br. oraz pismo  z Kancelarii Prezydenta RP)

 

NIPiP zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie propozycji wprowadzenia zmiany do treści zapisu art. 26 ust. 1 ustawy
o Funduszu Medycznym, polegające na rozszerzeniu grupy osób objętych dofinansowaniem ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki o pielęgniarki, które w myśl rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz również realizują świadczenia z wiązane z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej

 

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie działań pilnej nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

 

Odpowiedź Minister Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie NIPiP
dotyczące rozliczenia świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej opieki zdrowotnej
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności


 

Promocja działań samorządu w zakresie wspierania pielęgniarek i położnych w walce z epidemią


 

Minister Zdrowia powołał dodatkowo trzy Podzespoły do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych


Przekazujemy informację ze spotkania, które odbyło się 1 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia.


Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Zofii Małas Prezes  NRPiP, zwracamy się z prośbą Pani Alicji Szewczyk Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego o rozpowszechnienie informacji wśród pielęgniarek i ewentualne zamieszczenie  na stronie OIPiP prośby o wypełnienie anonimowej ankiety-Diabetes Nurses COVID19 survey, dotyczącej wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę, dostępnej  w podanym linku na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij


Projekt Uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19


Przekazujemy informacje dotyczące uroczystości w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych koronawiursem oraz przyznaniu pośmiertnie przez NRPiP odznaczeń samorządowych – Statuetki „Cierpiącym przywrócić nadzieję”

załącznik

załącznik


 

Pismo NIPiP do MEN

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na apel NIPiP o podjęcie pilnych działań mających na celu  wprowadzenie w skali całego kraju cyklicznych, obowiązkowych i bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.  

 


Przekazujemy informację o organizowanym w ramach Akademii CSIOZ projekcie szkoleniowym Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.


Przekazujemy Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

 

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek
i położnych.

Przekazujemy informację MZ w tej sprawie


Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej.

Odpowiedź MZ

 


 

Przekazujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu -zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Wytyczne znajdują się na pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/news/390/121/Wytyczne-dla-osob-przystepujacych-do-egzaminu/d,zam_pub_all.html

 

Komunikat GIS dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-1
(Opracowanie na dzień 29.05.2020 r. na podstawie danych WHO, ECDC, CDC )

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-15-warszawa-29-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

 

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez położne rodzinne/położne podstawowej opieki zdrowotnej wykonujące świadczenia zdrowotne w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

 


 

Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

(pismo NIPiP oraz odpowiedź MZ w załączeniu)

 

Konferencja online w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ w dniu 29 czerwca 2020 r.

29 maja 2020 r. z inicjatywy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz  środowiska pielęgniarek
i położnych.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali:

Minister Józefa Szczurek-Żelazko

Minister Janusz Cieszyński

Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Anna Miszczak – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia.

Stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych przedstawiły:

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz Alicją Stanikowską- Przewodniczącą Zespołu ds. Podstawowej Opieki zdrowotnej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Krystyną Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i położnych

Agnieszka Brześcińska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.

 

Wideokonferencja odbyła się w sprawie wystosowanego stanowiska przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. Stanowisko to dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W trakcie konferencji Minister Zdrowia Janusz Cieszyński zapewnił o utrzymaniu stanu prawnego ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Minister zadeklarował kontynuację rozmów dotyczących propozycji rozwiązań złożonych przez uczestników spotkania, w możliwie najbliższym terminie, uzależnionym od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

 

 

 

NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego. (Treść pisma)

 Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning. (Treść pisma)

Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 29 maja 2020 r.(link


 

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Projekt rozporządzenia)

 Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/testy-na-koronawirusa-dla-studentow-kierunkow-medycznych,7726.html)

 Rzecznik Praw Pacjenta przypomina dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych leków jest ważne. Co można określić dzięki zebranym informacjom, czy działanie niepożądane leku może zgłosić sam pacjent? Sprawdźcie dobre i złe praktyki w zakresie zgłaszania działań niepożądanych

https://www.gov.pl/web/rpp/dlaczego-zglaszanie-dzialan-niepozadanych-lekow-jest-wazne

Więcej o prawie do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.


NIPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec podjętej decyzji przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca przywrócenia kształcenia na poziomie średnim

Wspólne Stanowisko NIPIP, OZZPiP, PTP z 2016 r. w sprawie kształcenia pielęgniarek

 

informację o webinarium


W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ w sprawie braku możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez Portal SZOI – Zlecenia Zaopatrzenia (www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położnych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycznych

Odpowiedź NFZ

Pismo NIPiP

Odpowiedź NFZ


Korespondencja NRPiP z MZ dotyczącą kwestii jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Odpowiedź z MZ


Konkurs dla położnych

Dzień dobry, chciałabym zainteresować Państwa naszą aplikacją edukacyjną Ask Med Now oraz trwającym tam konkursem dla położnych. Do wygrania jest 30 książek o tematyce położniczej. Więcej informacji pod tym linkiem https://www.facebook.com/AskMedNow/photos/a.566626944166212/694425934719645/?type=3&theater

Byłoby nam bardzo miło, gdyby zechcieli Państwo wziąć udział w  konkursie  położnych, by jak najwięcej pań miało szansę wziąć udział.


NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa

Przekazujemy odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych


NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań, aby wprowadzić w skali całego kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych

 


WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.

Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html


NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanniy, izolacji i izolacji w warunkach domowych

 

NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Odpowiedź Pani Minister J. Szczurek- Żelazko do NIPiP

NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności polegających na wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy

 

 

NIPiP zwróciła się  do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2


 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html

NIPiP udostępniła na stronie nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )

 NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia – edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii


 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii

NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów


NRPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020

 


NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze

 

NIPiP wystąpiła do MZ z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach

 

Pismo NIPiP do MZ w sprawie rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Odpowiedź  Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko


Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

 

 

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawa pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania ich decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii

Informacja Ministerstwa Zdrowia – Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii-wytyczne

Sprawdź co Ci się należy, na co możesz liczyć jeśli otrzymasz powołanie do pracy przez Wojewodę.

Szczegółowe informacje i dokumenty, które możesz przeczytać:

NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej. NIPiP wyraziła swój niepokój tym, jak w rzeczywistości wygląda ta praktyka oraz zgłosiła szereg uwag do aktualnie bardzo niedoskonałej procedury. Treść pisma do wojewodów ( https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/04/SKMBT_C28020041616090.pdf).  Pismo przekazano także Ministrowi Zdrowia i Głównego Inspektorowi Sanitarnemu (dodać pisma)

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przesłało Informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wytyczne_MZ.docx

Dzięki współpracy NRPiP z Naczelną Radą Adwokacką będzie udzielona bezpłatna pomoc prawna pielęgniarkom i położnym, na które została nałożone kary finansowe w związku z odmową stawienia się do pracy w związku z decyzją Wojewody .  Pomoc można uzyskać pod numerem: 22-505-25-02

 https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020-04-18-Pismo-NRA-do-NRPiP.pdf

 

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej.

Każda pielęgniarka, położna niezależnie od formy zatrudnienia, może zostać zobowiązana do dodatkowej pracy w przypadku zwalczania skutków COVID-19.

Decyzję o kierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje właściwy wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe spod kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawodawca przewidział trzy przesłanki na które pielęgniarka, położna może powołać się w przypadku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Są nimi: wiek, stan zdrowia oraz posiadanie dziecka w określonym wieku.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy „Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?”.

Zapraszamy do zapoznania się z prawami, które przysługują pielęgniarkom, położnym w sytuacji, gdy zostanie im wręczony nakaz do pracy przy zwalczaniu epidemii

Przejdź do wskazówek tutaj

 


Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa  

Psychologowie dla Społeczeństwa uruchomili nocną bezpłatną pomoc psychologiczną dla medyków.

Z nocnej pomocy psychologicznej anonimowo i bezpłatnie mogą korzystać wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski.

Specjaliści z PDS oferują wsparcie psychologiczne w godz. 23.00 do 6.00 pod numerem: 22 266 28 72 wyłącznie dla personelu medycznego.

W ciągu dnia z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje rozmowy i wsparcia w tym trudnym czasie.

Kontakty do ponad 250 specjalistów znajdują się na stronie: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Więcej informacji o inicjatywie Psychologowie dla Społeczeństwa:
https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa
(https://bit.ly/2Yb7PZC)


NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP propozycje zmian przepisów do ustawy z dnia 30 kwietnia br.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Pismo do Wojewodów z zapytaniem dotyczącym wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym

 

 

W odpowiedzi na naszą interwencję w sprawie kierowania do pracy pielęgniarek i położnych w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Wojewodę, NIPiP otrzymała odpowiedzi od Wojewodów:

 


NIPiP skierowała pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 


NIPiP zwróciła się do Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko z zapytaniem, czy w zostały wydane wytyczne lub zlecenia Ministra Zdrowia lub w jego imieniu przez Konsultanta Krajowego w zakresie Położnictwa i Ginekologii

 

NIPiP wystosowała pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kolejne pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia 


NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ

Odpowiedź NFZ na pismo NIPIP


Pismo do Ministerstwa Zdrowia stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

 

Pismo NIPIP do NFZ


Stanowisko nr 34 Prezydium NIPIP wnioskowała o uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną

Odpowiedź MZ


Pismo NRPiP do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie m.in. pielęgniarek zatrudnionych w DPSach

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, którzy zostali powołani decyzją wojewody do zwalczania COVID-19

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania
i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Uzasadnienie


Pismo NIPIP do Prezesa Rady Ministrów


 

NIPiP interweniowała w Lidl Polska sp. z o.o. w sprawie umożliwienia pielęgniarkom i położnym wejścia do sklepów Lidl bez oczekiwania i zrobienia zakupów poza kolejnością.

NIPiP zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą
o możliwość kontynuowania świadczeń zdrowotnych w zespołach leczenia środowiskowego przez pielęgniarki w postaci wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych z możliwością wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych.

 


 

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych  MZ na pismo NRPiP dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowym art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)(pismo NRPiP przesyłam również w załączeniu).

 

 


Apel Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko

Apel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo!

W związku z napływającymi do Ministerstwa Zdrowia apelami od podmiotów leczniczych (nieuczestniczących bezpośrednio w zwalczaniu epidemii COVID- 19) oraz  w nawiązaniu do pisma PPWA 07.84.2020.MF Pani Minister Szczurek-Żelazko z dnia 21 kwietnia 2020 r. skierowanego do Pani Prezes Zofii Małas oraz do wiadomości Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, pragniemy ponownie podkreślić wagę problemu i uprzejmie prosić Państwa o podjęcie działań wspomagających.

Ważne jest, aby w tego typu sytuacjach sięgać (w miarę  istniejących na danym obszarze możliwości kadrowych) np. do zasobów personelu w zakresie pielęgniarek szkolnych, czy też dotychczas pracujących w lecznictwie uzdrowiskowym, które mogłyby potencjalnie udzielać wsparcia w takich sytuacjach, wobec faktu ograniczenia ich aktywności zawodowej w związku z epidemią. Ponadto obecnie szpitale niejednoimienne i niezakaźne działają w trybie ograniczonym, skupiając się jedynie na udzielaniu pomocy pacjentom w przypadkach ostrych. Stwarza to możliwość sięgania do zasobów personelu medycznego, którego aktywność zawodowa została ograniczona z tego tytułu.

Jednocześnie zgodnie z interwencją poselską z dnia 22 kwietnia br. w sprawie dyżurów personelu medycznego w szpitalach – Pani Poseł Barbary Nowackiej, która wskazuje, że w ww. szpitalach personel medyczny nie jest w pełni wykorzystany i przechodzi na urlopy lub świadczenia postojowe  – istnieje  możliwość sięgnięcia po wsparcie medyczne do  tego personelu pielęgniarskiego.

Przesyłamy w załączeniu apel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze (Ksiądz Robert Serafin, tel. 502 025 855), który potrzebuje dwóch pielęgniarek i pilnej pomocy logistycznej w zorganizowaniu pracy i kwarantanny oraz izolacji po stwierdzeniu COVID-19. Jednocześnie informujemy, że osoby chętne do podjęcia pracy prosimy o kontakt bezpośrednio z dyrektorem placówki, z którym będą ustalane indywidualne warunki zatrudnienia.

 

 

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSWiA

Drogie Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw prośbie skierowanej przez Zespół Naczelnej Pielęgniarki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie o wsparcie i pomoc w uzupełnieniu brakującego personelu pielęgniarskiego do pracy w oddziałach szpitalnych tejże placówki, zwracamy się do Państwa z apelem o wyjście naprzeciw potrzebom szpitala i podjęcie czynności zawodowych w opiece nad pacjentami przebywającymi na obserwacji i chorującymi na COVID-19.

Wszystkie koleżanki i koledzy, którzy mogliby od zaraz wspomóc kadrę pielęgniarską w/w placówki proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką CSK MSWiA mgr Alicją Jakubowską pod numerem tel. 22 508 10 27.

 

 

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM PRZY UL. BOBROWIECKIEJ 9 W WARSZAWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw wezwaniu do wsparcia i pomocy naszej koleżance- będącej jednocześnie pielęgniarką i dyrektorem placówki, w której odnotowano ognisko zakażenia koronawirusem, mającej pod swoją opieką 50 pacjentów, z czego 19 osób ma stwierdzony koronawirus dodatni, gdzie część pielęgniarek i opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie odmówiła wykonywania pracy, a część przebywa na kwarantannie, zwracamy się do Was z APELEM o wsparcie placówki i pomoc w zaistniałej niezmiernie trudnej sytuacji.

Wszystkie koleżanki które mogłyby od zaraz zastąpić pielęgniarki sprawujące tam już heroiczną opiekę ponad 180 godzinnej nieprzerwanie trwającej zmiany, proszone są o kontakt z Dyrektor Zakładu Dorotą Kotowską  tel. 692-297-274 lub 22 559-4-31.


 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego


WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK
MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2


 

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną. 


 

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

 


Rozporządzenie MZ ws izolatoriów.


 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych otrzymała z Ministerstwa Zdrowia zapewnienie, że w trakcie realizacji jest projekt „hotel dla medyka”

 

 


 

Aktualny wykaz aktów prawnych opracowanych przez NIPIP

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

Akty Prawne

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.


 

Informacja – Apel – Pandemia – pielęgniarki ryzykują własnym zdrowiem i życiem nie mniej niż inne grupy zawodowe

 

 

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 .

 

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2


 

Pismo NIPIP do MZ

Pismo z MZ


 

Światowa Organizacja Zdrowia – World Health Organization WHO – 04 luty 2020


Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym


Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych


Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

 


 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

 


 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych

w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącznościw sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że  świadczenia zostaną  udzielone  z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno  na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:

 1. na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;
 2. jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;
 3. obecnie nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :

 

Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania  w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:

Pielęgniarka  jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z  należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

 

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego

 


Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Wytyczne COVID-19

 

Jednocześnie przypominamy o najważniejszych decyzjach podjętych przez administrację państwową:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433
 2.  Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html

 1. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe
  w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7645.html
 2. Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html
 3. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html
 4. Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

 

We współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomione zostało wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich.

Informacja o potrzebnej pomocy trafi do Wojsk obrony Terytorialnej za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Formularz do pobrania znajduje się pod linkiem: https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego/